Corline Biomedical AB: Kommuniké från extra bolagsstämma

Idag den 30 december 2020 hölls extra bolagsstämma i Corline Biomedical AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Val av ny styrelseledamot
Extra bolagsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Magnus Nilsson som ny styrelseledamot i Corline Biomedical AB (publ).

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 4 december 2020 om att öka bolagets aktiekapital med högst 189 487,6250 kronor genom emission av högst 1 515 901 nya aktier. De som på avstämningsdagen den 5 januari 2021 är registrerade som aktieägare i bolaget erhåller en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 10 kronor per aktie. Teckningstiden i företrädesemissionen löper från och med den 8 januari 2021 till den 22 januari 2021.

För ytterligare information om besluten hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslagen däri som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.corline.se.

Vid frågor, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2020 kl. 12.00 CET.

Corline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget är i färd med att inleda fas 2-studier för Renaparin®, en kandidat för vilken Corline har erhållit särläkemedelsstatus (”Orphan Drug”) i Europa och USA och som är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Dessutom genomförs prekliniska studier inom lungtransplantation för Renaparin®. Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. Bolaget har nyligen tecknat avtal om samarbete med ett antal nya medicinteknikbolag. Läkemedelskandidaterna och de medicintekniska produkterna är baserade på samma grundteknologi.