Kvalitena förvärvar fastighetsportfölj i Texas, USA

Kvalitena förvärvar fastighetsportfölj i Texas, USA

Kvalitena AB (publ) har träffat avtal med Dorco International B.V. om att förvärva en fastighetsportfölj bestående av 48 fastigheter i delstaten Texas i USA till ett sammanlagt marknadsvärde om ca 120 miljoner amerikanska dollar. Förvärvet sker genom en bolagstransaktion till en köpeskilling motsvarande eget kapital vilken betalas genom kvittning mot fordran som Kvalitena AB (publ) har på Dorco International B.V.. Tillträdet sker den 31 december 2020.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tillförordnad vd Jonas Vestin, jonas.vestin@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00.

Denna information är insiderinformation som Kvalitena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2020 kl. 15:00.

Bilaga