Ålandsbanken Abp: Beslut om dividendutdelning för 2019


 

Ålandsbanken Abp
Insiderinformation
1.1.2021 kl. 15.00

Ålandsbanken Abp: Beslut om dividendutdelning för 2019

Styrelsen i Ålandsbanken har den 1 januari 2021 fattat beslut om utdelning av 1 euro (80 cent i ordinarie dividend och 20 cent i jubileumsdividend) för verksamhetsåret 2019 i enlighet med den fullmakt som styrelsen erhöll av Ålandsbankens bolagsstämma den 2 april 2020.

Avstämningsdagen för dividendutbetalningen är tisdagen den 5 januari 2021. Dividenden erläggs tisdagen den 12 januari 2021.

Med anledning av den rådande pandemin rekommenderade Finansinspektionen i Finland den 28 mars att mindre banker avstår från att fatta beslut om dividendutdelning innan den 1 oktober 2020. Den 29 juli 2020 meddelade Finansinspektionen att de förlänger sin rekommendation om att inte fatta bindande dividendbeslut innan den 1 januari 2021. Ålandsbanken hörsammade dessa icke bindande rekommendationer.

Den 18 december kom Finansinspektionen med en ny icke bindande rekommendation som i praktiken ytterligare förlänger begränsningen av utdelningar eller återköp av aktier till den 30 september 2021. Ålandsbanken väljer att inte följa denna nya rekommendation.

Ålandsbankens resultat för verksamhetsåret 2019 var det högsta i Ålandsbankens 100-åriga historia. Prognosen för verksamhetsåret 2020 indikerar på ett rörelseresultat som är bättre eller väsentligt bättre än 2019 års rörelseresultat om 33,2 miljoner euro.

Sett till avkastning på eget kapital tillhör Ålandsbanken de lönsammaste fullservicebankerna i Europa. Myndigheternas rekommendationer gör inte någon skillnad på den starkaste respektive den svagaste banken i Europa.

Ålandsbankens styrelse har noga övervägt de risker som kan förknippas med en dividendutdelning under rådande omständigheter.

Styrelsen konstaterar att resultatet för år 2019 samt prognosen för år 2020 sammantaget gör att bankens dividendutdelningsförmåga är betydligt större än under tidigare år. Bankens oskötta krediter är fortsättningsvis på låga nivåer och vinstgenereringen förväntas fortsätta på hög nivå. De extra nedskrivningsreserveringar som gjordes under Q1 2020 med anledning av pandemin har hittills inte behövt tas i anspråk.

Myndigheterna har kategoriserat samtliga banker i Finland, utom de två största, i kategorin ”mindre betydelsefulla banker”. Det innebär att Ålandsbanken och de övriga bankerna i denna kategori inte förväntas bli räddade av staten vid en eventuell framtida kris. Ålandsbanken har i över ett hundra år agerat långsiktigt och ansvarsfullt, vilket vi även avser att göra framledes.

Myndigheternas rekommendationer utmanar förutsättningarna för långsiktiga ägare att investera i banker. Det är av största vikt för ”mindre betydelsefulla banker” att långsiktiga ägare finns och att de kan finnas där om en eventuell framtida kris skulle kräva deras insatser.

Av denna anledning bedömer Ålandsbankens styrelse att de långsiktiga riskerna för Ålandsbanken kan vara större om vi, från vår aktuella resultat- och risknivå, väljer att fortsätta följa myndigheternas rekommendation än om vi börjar beakta också bankens övriga viktiga intressegrupper.

En av dessa intressegrupper är Ålandsbankens cirka 5 300 aktieägare på Åland, vilka besitter cirka 56 procent av ägandet i banken. Styrelsens bedömning är att det åländska samhället har ett klart större behov av dessa dividender än vad Ålandsbanken har.

Den nu beslutade dividendutdelningen för verksamhetsåret 2019 liksom en dividendutdelning i enlighet med bankens dividendpolicy för verksamhetsåret 2020 är redan avdragen från bankens kärnprimärkapital. En genomförd dividendutbetalning påverkar således inte Ålandsbankens viktiga nyckeltal för kapitaltäckning. En sedan tidigare planerad emission av primärkapitaltillskott (AT1-kapital) under första halvåret 2021 kommer de facto att ytterligare förstärka Ålandsbankens redan starka kapitaltäckningsnyckeltal. 

Styrelsen

För ytterligare information:

Peter Wiklöf, VD och koncernchef i Ålandsbanken, tfn + 358 (0)40 512 7505