Utfall för andra konverteringsperioden av utestående konvertibler KV1 i Cortus Energy

PRESSMEDDELANDE                                                                         

Stockholm, tisdagen den 5 januari 2021

Under perioden 22 december – 30 december 2020 fanns möjligheten för innehavarna av Cortus Energys konvertibel KV1 att konvertera innehavda konvertibler till konverteringskursen 0,26 SEK. Av bolagets utestående konvertibellån om 73 232 913,50 SEK har totalt ett nominellt belopp om 18 418 098,00 SEK anmälts till konvertering, vilket motsvarar cirka 25 procent.

Notera att dessa belopp är preliminära och att mindre justeringar kan tillkomma som ett resultat av inkorrekt ifyllda anmälningssedlar. Slutgiltigt konverteringsbelopp kommer att kommuniceras i samband med registreringen av nyemissionen av aktier hos Bolagsverket.

Konvertibellån och ränta

Efter att konverteringen registrerats kommer det utestående konvertibellånet att uppgå till 54 814 815,50 SEK.

Den totala upplupna räntan för konvertibler som anmälts för konvertering uppgick till 888 105,55 SEK.

Aktier och aktiekapital

Genom konvertering av det nominella värdet av anmälda konvertibler kommer 70 838 822 nya aktier emitteras. Vidare kommer 3 415 745 aktier emitteras genom konvertering av upplupen ränta avseende sådana konvertibler. Sammanlagt ökar antalet aktier i bolaget med 74 254 567 aktier. Cortus Energys aktiekapital ökar med 2 227 637,01 SEK till 41 572 791,15 SEK.

Den årliga räntekostnaden för bolagets konvertibla lån sjunker med 1 841 809,80 SEK till 5 481 481,55 SEK.

Registrering av konvertering

Interimsaktier (IA) kommer att tilldelas i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka 3 veckor.

Föregående konverteringsperiod

Under föregående konverteringsperiod, konverteringsperiod Q3 2020, konverterades ett nominellt belopp om 23 352 944,00 SEK, motsvarandes 46 705 888 konvertibler av serie KV1, vilket motsvarande cirka 24 procent av konvertibellånet.

Konverteringsperiod

Nästa konverteringsperiod kommer att påbörjas den 25 mars 2021 och pågå fram till 31 mars 2021.

Fullständiga konvertibelvillkor

Fullständiga konvertibelvillkor finns tillgängliga på bolagets hemsida: www.cortus.se.

Emissionsinstitut

Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med konvertibelemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD
Tel: +46 (0)8 588 866 30
www.cortus.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2021. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan angivna kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 januari 2021, klockan 08.00 CET.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna konvertibler i Cortus Energy och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Cortus Energy i någon jurisdiktion, varken från Cortus Energy eller från någon annan.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Cortus Energys aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Cortus Energy lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Bilaga