Anoto publicerar översiktligt granskad delårsrapport för perioden juli–september 2020 med förtydligande av Bolagets VD

Stockholm, 11 januari 2021 – Den 30 november 2020 publicerade Anoto Group AB (publ) (”Anoto” eller ”Bolaget”) sin delårsrapport för perioden juli–september 2020. Bolaget publicerar idag en översiktligt granskad delårsrapport för samma period. Den översiktliga granskningen har inte föranlett några justeringar av de siffror som offentliggjordes den 30 november 2020. Anledningen till förseningen av publiceringen av den översiktligt granskade delårsrapporten är att kompletterande material har granskats. Den översiktligt granskade delårsrapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida: https://www.anoto.com/investors/reports/.

”I revisorns granskningsrapport hänvisas till Bolagets likviditetssituation. Jag vill i anslutning till detta göra vissa förtydliganden. Anoto hade inte likviditetsbrist per den 30 september 2020, vilket är sista dagen för rapporteringsperioden, bland annat mot bakgrund av att Bolaget på ett framgångsrikt sätt genomförde en riktad nyemission till Soltworks Co. Ltd. den 21 september 2020. Den likviditetssituation som revisorn hänvisar till var en tillfällig likviditetsbrist per den 30 november 2020, vilken delvis orsakades av flytten från produktionsanläggningen i Sydkorea till en ny produktionsanläggning i Mexiko. Vidare vill jag fästa läsarnas uppmärksamhet vid att bolaget på ett adekvat sätt hanterat denna situation genom att attrahera nya investeringar från Vaba Co. Ltd. och Rothesay Limited kort efter den 30 november 2020”, säger Joonhee Won, VD för Anoto.

För ytterligare information kontakta:

Johannes Haglund, Chief of Staff, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 januari 2021, kl. 20.30 CET.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.

Bilaga