Aktia Bank Abp:s styrelse har beslutat om dividendutbetalning

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
12.1.2021 kl. 9.30

Aktia Bank Abp:s styrelse har beslutat om dividendutbetalning

Aktia Bank Abp:s styrelse har på basis av bolagsstämmans bemyndigande beslutat att för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2019 i dividend utbetala 0,53 euro per aktie, sammanlagt ca 36,9 miljoner euro. Avstämningsdagen för utdelningen är 13.1.2021 och betalningsdagen 20.1.2021.

Styrelsen har valt att i denna exceptionella samhälleliga situation sänka dividenden till den nedre gränsen av Aktias dividendpolicy, vilket är 60 % av räkenskapsperiodens vinst. Detta trots att Aktias kapitaltäckning och likviditet skulle ha möjliggjort en dividendutbetalning för 2019 till sitt fulla belopp om högst 0,63 euro per aktie (71 % av räkenskapsperiodens vinst) i enlighet med bolagsstämmans bemyndigande. Aktias målsättning är enligt sin dividendpolicy en dividendutbetalning om 60–80 % av räkenskapsperiodens vinst.

Aktias styrelse har beaktat Finansinspektionens uppdaterade rekommendation om kreditinstitutens vinstutdelning från 18.12.2020 och har efter noggrann övervägning valt att betala ut en dividend åt sina aktieägare i enlighet med den nedre gränsen av sin dividendpolicy. Finansinspektionens rekommendation i denna exceptionella situation är förståelig men Aktia är en bank med solid kapitaltäckning som redan länge har varit en pålitlig dividendutdelare. Det är viktigt att Aktia är ett intressant placeringsobjekt även i framtiden.

Aktia har en viktig och ansvarsfull roll i samhället: den har skapat välfärd generation efter generation i nästan två hundra år. Aktia är en finländsk bank och dess dividendutdelning stöder också ekonomin och samhället i Finland.

Aktias bolagsstämma 13.4.2021 fattar beslutet om dividendutbetalningen för 2020.

Aktia Bank Abp:s styrelse

Tilläggsinformation:
Lotta Borgström, direktör för investerarrelationer och kommunikation, tfn +358 10 247 6838, lotta.borgstrom@aktia.fi

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) 31.12.2019 uppgick till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com