Stockwik förvärvar Kolarviks Sten & Trädgård

Stockwik Förvaltning AB (publ) har per idag den 12 januari 2021 förvärvat Kolarviks Sten & Trädgård AB. Samtliga aktier i Kolarviks har förvärvats.

Kolarviks kompletterar Stockwiks befintliga koncernstruktur inom segmentet fastighetsservice. De övriga portföljbolagen utgörs av Admit Ekonomi och Run Communications (tjänster), TEAM hälso- & friskvård (hälsa), Galdax, Stans Gummiverkstad, Däckcentrum och Däckbolaget i Växjö (industri), MBF, BergFast, AFF, KRVVS, Vaxholms Värmeservice och NF Måleri (fastighetsservice).

Transaktionen sker till en köpeskilling om 16,4 MSEK, varav 12,4 MSEK erläggs kontant, 3 MSEK erläggs genom revers med tre års löptid och en årlig ränta om 3 procent och 1 MSEK erläggs genom en riktad nyemission av aktier till säljarna av Kolarviks. Antalet utestående aktier i Stockwik förväntas öka med högst 10.638 aktier efter genomförande av denna apportemission, vilket motsvarar en utspädning om högst 0,2 procent. Utöver detta delar köpare och säljare lika på EBIT-resultatet under tre (3) år med avdrag för aktuell skattesats.

Kolarviks är en väletablerad verksamhet sedan över 15 år med helhetserbjudande inom mark- och trädgårdsanläggningstjänster. Verksamheten sträcker sig från mark- och grundläggningsarbeten till finplanering och i viss utsträckning även skötsel. Kundbasen är diversifierad med ett under senare år ökande inslag av större företag och bostadsrättsföreningar och korresponderande större projekt.

Kolarviks resultat (EBITDA) har under de senaste fem åren växt med i genomsnitt 30 procent per år. Företagets nettoomsättning för år 2020 uppgår preliminärt till ca 41,7 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om 9,0 MSEK. Företaget har 19 anställda och har säte i Enköping. Verksamheten bedrivs i Mälardalen.

BAKGRUND OCH MOTIV

Kolarviks är en lönsam och etablerad verksamhet med strukturer för självständig drift. Säljare Thomas Johansson och Pär Johansson samt övrig befintlig personal kvarstår oförändrad. Verksamheten innehar en etablerad position inom ett område med stadig och konjunkturoberoende efterfrågan. Förvärvet ligger väl i linje med Stockwiks intentioner att förvärva lönsamma bolag med bedömd låg operativ risk. Det är ett starkt kompletteringsförvärv till Stockwiks befintliga verksamhet inom området och i huvudsak till portföljbolaget BergFast.

  • Med Kolarviks gör Stockwik ett fint förvärv inom området mark- och anläggningstjänster. Kolarviks är ett svenskt kvalitetsföretag med 15 års historik och som uppvisar en stadig ekonomisk utveckling och god tillväxt. Tillsammans med Stockwiks övriga verksamheter inom fastighetsservice har Kolarviks förutsättningar för en fortsatt fin utveckling och ytterligare tillväxt.  Det är med stor glädje vi presenterar detta för våra aktieägare”, säger David Andreasson, VD för Stockwik.
  • ”För Kolarviks har det varit grundläggande att finna en långsiktig ägare och en miljö där vi tillsammans med vår personal kan fortsätta att verka och vidareutveckla vårt erbjudande. Vår verksamhet kompletterar Stockwik geografiskt i Mälardalsregionen. Vi ser nu fram emot att vara en del av Stockwik och att tillsammans växa, bredda och stärka vårt erbjudande inom mark- och anläggningstjänster”, säger Thomas Johansson, grundare av Kolarviks.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 januari 2021 kl. 14:20 (CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD och koncernchef
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.

Bilaga