Finansiell uppdatering för det fjärde kvartalet 2020 och detaljer för webbsändning av kapitalmarknadsdagen den 28 januari 2021

Lundin Energy AB (Lundin Energy) publicerar rapporten för det fjärde kvartalet 2020 och bjuder in till sin årliga kapitalmarknadsdag torsdagen den 28 januari 2021. Prospekteringskostnader om cirka 58 MUSD före skatt och en valutakursvinst om cirka 256 MUSD kommer att redovisas för det fjärde kvartalet 2020.

Prospekteringskostnader
Bolaget har som policy att aktivera utgifter som uppkommer i samband med prospekteringsaktiviteter, och när en fyndighet inte bedöms vara kommersiellt gångbar kostnadsförs utgifterna direkt i resultaträkningen. Lundin Energy kommer att kostnadsföra prospekteringsutgifter om cirka 58 MUSD före skatt för det fjärde kvartalet 2020, vilket kommer att kompenseras av en skatteintäkt om cirka 45 MUSD. Kostnaderna avser främst de torra prospekteringsborrningarna på strukturerna Polmak (PL609/PL1027) och Spissa (PL960) samt återlämnade licenser.

Nettoskuld och valutakursvinst
Lundin Energys nettoskuld uppgick till 3,9 miljarder USD per den 31 december 2020, vilket ger en tillgänglig likviditet om 1,1 miljard USD inom den reservbaserade kreditfaciliteten på 5,0 miljarder USD som nyligen omförhandlades till förbättrade villkor. Som ett resultat av återfinansieringen, kostnadsfördes aktiverade, icke fullt avskrivna finansieringsutgifter och vinst från omförhandling av lånevillkor under det fjärde kvartalet.

Lundin Energy kommer att redovisa en valutakursvinst om cirka 256 MUSD för det fjärde kvartalet 2020. Den norska kronan stärktes gentemot US dollarn med cirka 10 procent och Euron stärktes gentemot US dollarn med cirka 5 procent under det fjärde kvartalet 2020. Valutakursvinsten avser främst omvärdering av lånebalanser till balansdagens kurs och är till större delen icke kassaflödespåverkande.

Förändringar i under- och överuttagspositioner

Lundin Energy redovisar intäkter motsvarande sålda volymer (sales method). Detta innebär att förändringar i lager samt under- och överuttagspositioner redovisas som en justering av kostnaderna, värderade till produktionskostnad, inklusive avskrivningar. Under det fjärde kvartalet 2020 uppgick överuttag till 2,1 Mboepd.

Intäkter från försäljning av olja från tredje part

Utöver försäljning av den egna produktionen, säljer Lundin Energy ibland olja från tredje part. Intäkter från försäljning av olja från tredje part uppgick till 24,9 MUSD under det fjärde kvartalet 2020, vilket kompenserades av inköp av olja från tredje part om 24,5 MUSD. En bruttovinst om 0,4 MUSD avseende denna tredjepartsförsäljning kommer därmed att redovisas för det fjärde kvartalet 2020.

Rapport för det fjärde kvartalet 2020 och kapitalmarknadsdagen 2021
Lundin Energys rapport för det fjärde kvartalet 2020 kommer att publiceras torsdagen den 28 januari 2021 klockan 07.30.

Lundin Energys ledning kommer att presentera det finansiella resultatet för det fjärde kvartalet 2020 och hålla en presentation från kapitalmarknadsdagen via webbsändning den 28 januari 2021 klockan 14.00. Följ sändningen live på www.lundin-energy.com eller via telefon med nedanstående pinkod:

Storbritannien/Internationellt:....................... +44 207 192 8338
Sverige:...........................................................+46 8 566 184 67
Norge:.............................................................+47 21 56 30 15
USA:................................................................+1 646 741 3167

Pinkod: 6247379

Länk: https://edge.media-server.com/mmc/p/oz7b59c2

 

Lundin Energy har utvecklats från att vara ett bolag för prospektering av olja och gas till att bli ett erfaret nordiskt energibolag aktivt inom såväl utbyggnad som drift. För att bibehålla vår branschledande position när det gäller såväl produktionseffektivitet som hållbarhet och låga koldioxidutsläpp, utvecklar vi hela tiden nya idéer, koncept och lösningar. (Nasdaq Stockholm: LUNE). För mer information, besök www.lundin-energy.com eller ladda ner vår app via www.myirapp.com/lundin

 

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin-energy.com
Robert Eriksson
Head of Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-energy.com

 

Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör “framåtriktad information” (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, “framåtriktade uttalanden”) avser framtida händelser, inklusive Lundin Energys framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som “söka”, “antecipera”, “planera”, “fortsätta”, “uppskatta”, “förvänta”, “kan komma att”, “kommer att”, “projektera”, “förutse”, “potentiell”, “målsättning”, “avse”, “kan”, “skulle kunna”, “bör”, “tror” och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara “framåtriktade uttalanden”. Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och Lundin Energy har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken “Riskhantering” samt på andra ställen i Lundin Energys årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

 

Bilaga