Aktieägarnas nomineringskommittés förslag till Aktia Banks styrelsesammansättning och arvoden

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
15.1.2021 kl. 14.00

Aktieägarnas nomineringskommittés förslag till Aktia Banks styrelsesammansättning och arvoden

Aktieägarnas nomineringskommitté i Aktia Bank Abp har beslutat framföra följande förslag för Aktia Banks ordinarie bolagsstämma 2021:

Antalet styrelseledamöter föreslås minskas från nio till åtta.

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att av styrelsens nuvarande ledamöter återväljs Johan Hammarén, Maria Jerhamre Engström, Harri Lauslahti, Olli-Petteri Lehtinen, Johannes Schulman, Arja Talma och Lasse Svens enligt samtycke för den mandatperiod som fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma. Närmare information om styrelseledamöter som föreslås omväljas finns på bolagets webbsidor www.aktia.com.

Nomineringskommittén föreslår därtill att till ny styrelseledamot för samma mandatperiod enligt samtycke väljs Timo Vättö. Närmare information om föreslagen ny styrelseledamot finns som bilaga till detta meddelande och närmare bolagsstämman på bolagets hemsidor www.aktia.com.

Samtliga föreslagna personer är oberoende av bolaget i enlighet med bolagsstyrningskodens definition. Icke oberoende av betydande aktieägare är endast Timo Vättö, som är styrelsemedlem i Rettig Group Oy Ab, som i sin tur är den största ägaren i RG Partners Ab, Aktia Banks största aktieägare (10,17 %).

Samtliga föreslagna personer har meddelat att avsikten, ifall de väljs, är att bland sig omvälja Lasse Svens till styrelseordförande samt att välja Timo Vättö till vice ordförande.

Styrelseledamöterna Christina Dahlblom och Kari A.J. Järvinen har meddelat att de inte står till förfogande för omval.

Nomineringskommittén föreslår att styrelsens arvoden för mandatperioden fastställs enligt följande:

  • ordförande, 64 300 euro (2020: 64 300 euro)
  • vice ordförande, 43 000 euro (2020: 36 400 euro)
  • medlem, 35 000 euro (2020: 28 500 euro)

Därtill föreslås respektive utskotts ordförande ytterligare erhåller ett årsarvode om 8 000 euro. I mötesarvode för styrelse- och utskottsmöten föreslås utgå 500 euro/person per bevistat möte. Ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamente utgår i enlighet med skatteförvaltningens anvisningar.

Nomineringskommitténs förslag kommer att inkluderas i kallelsen till bolagsstämman.

Som ordförande för aktieägarnas nomineringskommitté i Aktia Bank verkar Matts Rosenberg (utnämnd av RG Partners Ab) och som medlemmar Carl Pettersson (utnämnd av Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas), Stefan Björkman (utnämnd av Hammarén & Co Oy Ab), Gisela Knuts (utnämnd av Stiftelsen för Åbo Akademi) och Marcus Rantala (utnämnd av Stiftelsen Tre Smeder sr) samt som sakkunnig Aktia Banks styrelseordförande Lasse Svens.

Närmare information:
Matts Rosenberg, nomineringskommitténs ordförande, tel. 050 453 1949

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) uppgick 31.12.2019 till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.

Bilaga