NGS Group AB: NGS Group förvärvar Qsearch AB

NGS Group fortsätter att utveckla sin verksamhet inom rekrytering och executive search genom förvärv av rekryteringsbolaget Qsearch AB.

Qsearch är en väletablerad aktör inom rekrytering och assessment i den finansiella sektorn. Qsearch, som ägs av Stefan Otterbeck och Helena Pettersson, har sedan 2006 framgångsrikt rekryterat ledare och specialister inom bank, finans och försäkring. Bolaget omsatte 8,9 Mkr under det senaste räkenskapsåret 2019-09-01 – 2020-08-31, med ett rörelseresultat om 1,8 Mkr. Huvudkontoret ligger i Stockholm där också merparten av verksamheten bedrivs. Stefan Otterbeck och Helena Pettersson kommer fortsättningsvis vara drivande krafter i verksamheten och utgöra bolagets ledning.

”Förvärvet är i linje med vår strategi att växa såväl organiskt som via förvärv, och med Qsearch stärker vi vår position och öppnar upp för både nya tjänster och marknader. Qsearch är verksamma inom samhällsviktiga branscher, som med ett relativt oberoende av konjunktursvängningar haft en stabil utveckling även under pandemin.  Med Qsearch tydliga position inom bank, finans och försäkring följer vi vår strategi om förvärv av specialiserade verksamheter. Qsearchs gedigna kunnande och branscherfarenhet tillför ny kompetens till NGS och kompletterar vår befintliga verksamhet såväl inom Human Capital som inom Source. Jag är glad att vi förvärvar ett bolag med så gott renommé i marknaden och där det finns många gemensamma nämnare med NGS, både vad gäller arbetsmetoder och förhållningssätt”, säger Ingrid Nordlund, VD för NGS Group.

"NGS Group har både resurser och erfarenhet för att vara med och bidra till expansionen av Qsearch och vi ser fram emot att ingå i ett större sammanhang. Vi kommer att kunna vidareutveckla verksamheten ytterligare och ser fram emot att vara delaktiga i att utveckla NGS”, säger ägarna Stefan Otterbeck och Helena Pettersson på Qsearch. ”Vi är glada för samgående med en partner som precis som vi verkar utifrån värderingar som kundfokus, kvalitet, stabilitet och långsiktighet. Tillsammans ska vi utveckla, förfina och skapa nya tjänster för att tillföra mervärde till våra kunder”, säger Stefan Otterbeck, VD.  

För ytterligare information kontakta Ingrid Nordlund, VD för NGS Group på telefon 0704-14 81 28 eller via mail till ingrid.nordlund@ngsgroup.se. Se även www.ngsgroup.se

Denna information är sådan som NGS Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 januari 2021 kl 08:45.


Bilaga