Styrelsen i Anoto Group beslutar om riktad nyemission och kallar till extra bolagsstämma med förslag om godkännande av den riktade nyemissionen

Stockholm, 20 januari 2021 – Den 29 december 2020 offentliggjorde Anoto Group AB (”Anoto” eller ”Bolaget”) att Bolaget kommit överens med Rothesay Limited (”Rothesay”), en internationell investerare verksam på den svenska marknaden, om att genomföra en riktad nyemission om 9 000 000 stamaktier till Rothesay samt att styrelsen för Anoto vid senare tillfälle skulle kalla till extra bolagsstämma för godkännande av ytterligare en riktad nyemission till Rothesay om 21 000 000 stamaktier.

Mot denna bakgrund har styrelsen i Anoto beslutat om att genomföra en riktad nyemission av
21 000 000 stamaktier till en teckningskurs om 0,90 SEK per aktie samt att kalla till extra bolagsstämma den 15 februari 2021. Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om riktad nyemission. Kallelse till bolagsstämman kommer att offentliggöras genom särskilt pressmeddelande. Nedan anges det huvudsakliga innehållet i beslutet om riktad nyemission. Det fullständiga förslaget kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.anoto.com, senast den 25 januari 2021.

Nyemissionen har tecknats av Rothesay. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera den löpande verksamheten på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att förstärka Bolagets institutionella och långsiktiga aktieägarbas och därigenom främja Bolagets möjligheter att utveckla Bolaget för att skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare.

Teckningskursen har fastställts efter förhandling på armlängds avstånd mellan Bolagets ledning och Rothesay och motsvarar en premie om 2,97 procent mot stängningskurs den 19 januari 2021.

Genom nyemissionen tillförs Anoto cirka 18,9 miljoner SEK före emissionskostnader. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 9,7 procent av aktiekapitalet efter utspädning genom att antalet utestående aktier ökar från 194 658 150 till 215 658 150.

Bolaget avser att använda emissionslikviden för att fortsätta utveckla KAIT-plattformen KAIT@HOME, finansiera flytten av hårdvarutillverkningen från Sydkorea till en större produktionsanläggning i Mexiko samt för inköp av material till produktionen i Mexiko.

För ytterligare information kontakta:

Johannes Haglund, Chief of Staff, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, please visit www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 januari 2021, kl. 21:00 CET.

Om Anoto Group
Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.

Bilaga