Kommuniké från extra bolagsstämma i Immunicum AB (publ) den 22 januari 2021

Pressmeddelande

22 januari 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i Immunicum AB (publ) den 22 januari 2021

Vid extra bolagsstämma i Immunicum AB (publ) (IMMU.ST) den 22 januari 2021 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.immunicum.com.

Val av styrelse samt fastställande av styrelsearvode
Van Herk Investments B.V. (”Van Herk”) hade inför stämman föreslagit att styrelsen skulle bestå av åtta (8) styrelseledamöter utan suppleanter genom nyval av Dharminder Chahal och Andrea van Elsas samt att nuvarande styrelseledordförande Michael Oredsson samt styrelseledamöterna Sven Andreasson, Charlotte Edenius, Steven Glazer, Christine Lind och Helén Tuvesson skulle kvarstå i styrelsen.

Mot bakgrund av att Michael Oredsson har avgått från sin position som styrelseordförande och att styrelsen beslutat att utse Christine Lind till tillförordnad styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma, vilket meddelades genom pressmeddelande den 21 januari 2021, beslutade stämman att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade att välja Andrea van Elsas och Dharminder Chahal till nya styrelseledamöter samt att Sven Andreasson, Charlotte Edenius, Steven Glazer, Christine Lind och Helén Tuvesson ska kvarstå i styrelsen för tiden intill nästa årsstämma.

Vidare beslutades i enlighet med Van Herks förslag att Andrea van Elsas och Dharminder Chahal ska erhålla samma arvode som övriga styrelseledamöter i bolaget, det vill säga 150 000 kronor på årsbasis. Arvodet ska justeras pro rata baserat på tiden från valet som styrelseledamöter fram till årsstämman 2021.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Immunicum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2021 kl. 14:00 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Christine Lind, tillförordnad styrelseordförande
Telefon: +46 8 732 8400
E-post: ir@immunicum.com

OM Immunicum AB (publ)

Immunicum tillämpar sin framstående expertis i dendritcellbiologi för att utveckla nya, lagringsbara (off-the-shelf), cellbaserade terapier för solida och blodburna tumörer. Med kompletterande terapeutiska angreppssätt i klinisk Fas II-utveckling baserade på intratumoral immunaktivering och canceråterfallsvaccin (relapse vaccine) är bolagets mål att förbättra överlevnad och livskvaliteten för en stor grupp cancerpatienter. Baserat i Sverige och Nederländerna, Immunicum är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com 

Bilaga