Bilia förväntar sig för fjärde kvartalet 2020 rapportera ett operativt rörelseresultat respektive ett rörelseresultat belastat med omstruktureringskostnader, som väsentligen överstiger marknadens förväntningar. Vidare avser styrelsen att fö


Det operativa rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, för fjärde kvartalet 2020 förväntas uppgå till cirka 575 Mkr, jämfört med 415 Mkr för fjärde kvartalet 2019. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet förväntas, inklusive omstruktureringskostnader om cirka 110 Mkr, uppgå till cirka 440 Mkr, jämfört med 370 Mkr för fjärde kvartalet 2019.

Omstruktureringskostnaderna om cirka 110 Mkr är framför allt hänförliga till Volvo Cars uppsägning av Bilias återförsäljaravtal samt nedläggning av tre av totalt sju anläggningar i Tyskland. Kostnaderna relaterat till Volvo Cars uppsägning av återförsäljaravtalen utgör en första bedömning av kostnaderna för att genomföra en omstrukturering av verksamheten. Diskussioner som förs med Volvo Cars avseende betydelse och omfattning av uppsägningarna är i ett inledande skede, varför det i nuläget ej är möjligt att uppskatta slutlig finansiell påverkan för Bilia. 
Siffrorna är preliminära och inte reviderade av bolagets revisor. Fullständig information kommer att redovisas i samband med Bilias ordinarie delårsrapport den 11 februari 2021.


Vidare avser styrelsen och verkställande direktören i den ordinarie delårsrapporten den 11 februari 2021 att föreslå årsstämman 2021 en ordinarie utdelning om
6,00 kronor per aktie. Föregående års föreslagna utdelning om 5,25 kronor drogs tillbaka av styrelsen före årsstämman 2020 på grund av osäkerheten relaterat till Covid-19-pandemin. Utdelningsförslaget om 6,00 kronor per aktie är i linje med koncernens mål att utdela minst 50 procent av vinst per aktie till bolagets aktieägare.

Göteborg den 26 januari 2021

Bilia AB (publ)

För information vänligen kontakta:
Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilia.se  
Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, kristina.franzen@bilia.se

Denna information är sådan information som Bilia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 januari 2021, kl. 08:30.

Fakta om Biliakoncernen

Bilia är en av Europas största bilkedjor med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar. Bilia har cirka 140 anläggningar i Sverige, Norge, Tyskland, Luxemburg och Belgien. Bilia säljer personbilar av märket Volvo , BMW , Toyota, Renault , Lexus, MINI, Dacia, Alpine samt transportbilar av ­märket Renault , Toyota och Dacia.

Bilia har idag en fullt utbyggd verksamhet med försäljning av nya bilar, e-handel, reservdelar och butiksförsäljning, service- och skadeverkstäder, däck och bilglas samt finansiering, försäkring, biltvätt, drivmedelsstationer och bildemontering under samma tak, vilket ger ett unikt erbjudande.

Bilia omsatte cirka 30 mdkr år 2019 och hade cirka 5 000 anställda.

Bilaga