Saga Furs Oyj bokslutskommuniké 1.11.2019–31.10.2020

Saga Furs Oyj bokslutskommuniké 26.1.2021 kl 15.55

Coronapandemins negativa inverkan på Saga Furs Oyj:s förmedlingsförsäljning minskade under den andra halvårsperioden – räkenskapsperiodens resultat dock klart förlustbringande

Detta är ett sammandrag av den bokslutskommuniké som Saga Furs Oyj har publicerat. Bokslutskommunikén i sin helhet finns som bilaga till detta meddelande samt på bolagets internetsidor www.sagafurs.com.

Coronapandemins negativa inverkan på Saga Furs Oyj:s förmedlingsförsäljning minskade under den andra halvårsperioden – räkenskapsperiodens resultat dock klart förlustbringande

 • Under räkenskapsperioden 1.11.2019–31.10.2020 minskade värdet på Saga Furs Oyj:s förmedlingsförsäljning med 47 procent jämfört med föregående räkenskapsperiod och var 157 miljoner euro (2018/2019: 297 milj. euro).
 • Antalet förmedlade skinn och prisnivån minskade pga. svårigheterna att ordna auktioner till följd av coronaviruspandemin och den sjunkande efterfrågan på skinn
 • Bolaget förmedlade 8,0 miljoner skinn (8,8 milj. skin) under räkenskapsperioden.
 • Koncerners omsättning sjönk med 37 procent och var 28 miljoner euro (45 milj. euro).
 • Rörelsekostnaderna minskade med 11 procent och var 43 miljoner euro (48 milj. euro).
 • Koncernens rörelseresultat uppvisade 13 miljoner euro förlust (2 milj. euro förlust).
 • Koncernens netto finansiella intäkter ökade till 2,2 miljoner euro (1,7 milj. euro).
 • Koncernens resultat före skatter uppvisade 10,4 miljoner euro förlust (0,7 milj. euro förlust).
 • Resultatet per aktie var -2,37 (-0,19).
 • Styrelsen föreslår för bolagsstämman att för räkenskapsperioden 1.11.2019–31.10.2020 inte utbetalas dividend till aktieägarna.

Under den andra halvårsperioden ökade försäljningen, kostnadsinbesparingarna gav resultat och resultatet uppvisade vinst

 • Under halvårsperioden 1.5.2020–31.10.2020 minskade värdet på bolagets förmedlingsförsäljning till 112 miljoner euro (170 milj. euro under jämförelseperioden)
 • Koncernens omsättning minskade med en fjärdedel och var 18 miljoner euro (24 milj. euro).
 • Rörelsekostnaderna minskade till 20 miljoner euro (23 milj. euro)
 • Koncernens rörelseresultat minskade och uppvisade 50 000 euro förlust (1,5 milj. euro vinst).
 • Koncernens resultat före skatter minskade till 0,5 miljoner euro (1,1 milj. euro)
Koncernens nyckeltal5/20-10/2011/19-10/205/19-10/1911/18-10/19
 6 mån12 mån6 mån12 mån
     
Värdet på förmedlingsförsäljningen, MEUR111,6156,9170,2296,9
Antalet förmedlade skinn, milj. st6,48,05,68,8
Omsättning, MEUR18,528,224,044,7
Rörelseresultat, MEUR0,0-12,61,5-2,4
Resultat före skatter, MEUR0,5-10,41,1-0,7
Resultat per aktie, EUR0,07-2,370,23-0,19
Avkastning på eget kapital, (ROE) %0,3 %-10,2 %0,9 %-0,8 %
Avkastning på investerat kapital, (ROI) %1,3 %-5,0 %1,1 %0,2 %

Affärsverksamhetens framtidsutsikter

Utöver auktionen som ordnades i december 2020 kommer Saga Furs Oyj att under innevarande räkenskapsperiod ordna auktioner i mars, juni och september 2021 inom de ramar som coronaviruspandemibegränsningar tillåter. Bolaget bedömer att dess marknadsposition kommer att stärkas och att räkenskapsperiodens auktionsutbud kommer att innefatta nästan 9,5 miljoner mink-, drygt 1,9 miljoner räv- och 130 000 finnsjubbskinn. Mängderna inkluderar 1,7 miljoner redan sorterade mink-, 1,2 miljoner räv- och 85 000 finnsjubbskinn som överförts från föregående räkenskapsperiod.

Det är alltför tidigt att på basen av bolagets auktion i december 2020 göra prognoser om försäljningsresultaten under räkenskapsperiodens 2020/2021 auktioner, även om efterfrågan på framför allt minkskinn var livlig i december. Nedgången i de globala minkskinnutbuden samt den gradvisa återhämtningen av efterfrågan skapar förutsättningar för en gradvis ökning av medelpriserna på minkskinn under hela säsongen. Försäljningsvolymerna och prisnivån på räv- och finnsjubbskinn torde återhämta sig något jämfört med föregående säsong. Det finns dock fortfarande betydande osäkerhetsfaktorer på marknaderna, framför allt relaterade till coronaviruspandemin.

Saga Furs bedömer att värdet på bolagets förmedlingsförsäljning och omsättning under räkenskapsperioden 2020/2021 ökar betydligt jämfört med föregående räkenskapsperiod och återgår till nivån under räkenskapsperioden 2018/2019. Kostnaderna för koncernens separata bolag minskar klart till följd av de inbesparingsåtgärder som genomfördes år 2020. Kostnaderna på koncernnivå torde förbli på nästan samma nivå som under räkenskapsperioden 2018/2019 på grund av de stora IFRS-kostnadsredovisningarna relaterade till skinn som överförts från föregående räkenskapsperiod. Koncernens netto finansiella intäkter beräknas sjunka betydligt som en följd av de minskade finansieringsvolymerna. Räkenskaps­periodens resultat är beroende av de kommande auktionernas försäljningsresultat, vilkas sannolika utveckling det är alltför tidiigt att förutspå i det nuvarande marknadsläget.

Styrelsens förslag till utdelning

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att för räkenskapsperioden 1.11.2019–31.10.2020 inte utbetalas dividend till aktieägarna.

Vanda 26.1.2021

SAGA FURS OYJ

Styrelsen

Tilläggsinformation:

Vice verkställande direktör Juha Huttunen, tel. 09 849 8326, juha.huttunen@sagafurs.com

 

www.sagafurs.com

Bilaga