Bokslutsrapport 2020

  • Starka finansiella resultat med fritt kassaflöde om 448 MUSD, verksamhetskostnader under prognos om 2,69 USD per boe och minskad nettoskuld om 3,9 miljarder USD
  • Kreditfacilitet om 5 miljarder USD refinansierad till betydligt förbättrade villkor
  • Styrelsen föreslår ökad utdelning för 2020 med 80 procent till 1,80 USD per aktie, motsvarande 512 MUSD
  • Rekordhög produktion för det fjärde kvartalet om 185 Mboepd, och produktionsprognos för 2021 som uppgår till mellan 170 och 190 Mboepd
  • Platåproduktion för Johan Sverdrups första fas ökad till 500 Mbopd, brutto och förväntas öka upp till 535 Mbopd vid mitten av 2021
  • Reservökning med 50 MMboe för Edvard Grieg, vilket tar fältets slutliga utvinningsbara 2P reserver till 350 MMboe, brutto och förlänger platåproduktionen med ytterligare ett år till slutet av 2023
  • Tillväxt levererad i form av resursökning på 210 procent av 2020 års produktion samt nya projekt i pipeline med nettoresurser om cirka 200 MMboe som förs mot utbyggnad för att dra nytta av de skattemässiga stimulansåtgärderna
  • Strategin för minskade koldioxidutsläpp påskyndas för att uppnå klimatneutralitet i den operativa verksamheten från 2025

Finansiella resultat

 1 jan 2020-
31 dec 2020
12 månader
1 okt 2020-
31 dec 2020
3 månader
1 jan 2019-
31 dec 2019
12 månader
1 okt 2019-
31 dec 2019
3 månader
Produktion i Mboepd164,5185,193,3135,1
Intäkter och övriga intäkter i MUSD2 564,4779,72 948,7749,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten i MUSD1 528,0276,71 378,2392,9
Per aktie i USD5,380,974,361,20
EBITDAX i MUSD12 140,2708,41 918,4695,5
Per aktie i USD17,532,496,072,45
Fritt kassaflöde i MUSD448,2-97,51 271,7153,8
Per aktie i USD1,58-0,344,030,54
Periodens resultat i MUSD384,2303,7824,9155,3
Per aktie i USD1,351,072,610,56
Justerat resultat i MUSD280,086,9252,778,9
Per aktie i USD0,990,310,800,28
Nettoskuld i MUSD3 911,53 911,54 006,74 006,7

1Exkluderar vinst efter skatt om 756,7 MUSD hänförlig till avyttringen av en 2,6 procentig licensandel i Johan Sverdrup-projektet, redovisad under 2019.

Kommentar från Nick Walker, koncernchef och vd för Lundin Energy:
”Det gläder mig att Lundin Energy under 2020 återigen har levererat starka resultat. Trots påverkan från COVID-19 och ett volatilt oljepris som saknar motstycke lyckades vi fortsätta att driva vår verksamhet och de viktigaste projekten enligt plan. Detta visar tydligt på motståndskraften i vår industriledande kostnadseffektiva verksamhet.

Detta var ett utmanande år för alla, med COVID-19 som påverkade människors hälsa, samhället i stort och förstås också den globala oljemarknaden. På Lundin Energy kommer vi fortsätta att agera snabbt och flexibelt för att minimera eventuella konsekvenser, samtidigt som vi säkerställer välbefinnandet hos våra medarbetare och behåller fokus på vad som är prioritet för verksamheten. Vi lämnar nu 2020 bakom oss med en rekordhög produktion för det fjärde kvartalet om 185 Mboepd, vilket ledde till en helårsproduktion om 165 Mboepd som är i den översta delen av ursprungligt prognosintervall. Detta lyckades vi uppnå trots de produktionsbegränsningar som infördes av den norska regeringen. Verksamhetskostnaderna understeg helårsprognosen och uppgick till enbart 2,69 USD per boe för året.

Med tillgångar i världsklass fortsätter vi att överträffa förväntningarna, med en produktion som beräknas överstiga 200 Mboepd 2023. Edvard Griegs slutliga utvinningsbara 2P reserver ökade till 350 MMboe, brutto vilket är nästintill en dubblering jämfört med den ursprungliga utbyggnadsplanen. Tillsammans med återkopplingsprojekten, bidrar detta till en platåproduktion som förlängs till slutet av 2023, vilken jag förväntar mig kan gå än längre med hänsyn tagen till den prospekterings- och resurspotential som finns i området. På Johan Sverdrup uppnåddes platåproduktion för den första fasen före tidsplan, och anläggningskapaciteten har ökat betydligt och förväntas att uppgå till 535 Mbopd, brutto från mitten av 2021. Detta motsvarar en ökning om 95 Mbopd jämfört med den ursprungliga uppskattningen, och platåproduktionen för hela fältet borde öka till 720 Mbopd, när den andra fasen tas i drift under det fjärde kvartalet 2022.

Vår tillväxtstrategi fortsätter att leverera, med en resursökning för 2020 som uppgår till 210 procent av producerade volymer. Vi har nio potentiella nya projekt i pipeline som vi prioriterar när det gäller utbyggnad för att kunna dra nytta av de nya skattevillkoren och dessutom ett aktivt prospekterings- och utvärderingsprogram för 2021 med målsättning att nå nettoresurser om över 300 MMboe (unrisked). Detta gör att jag är fast förvissad om att vi kan fortsätta att öka våra resurser.

Trots rekordlåga oljepriser, utgjorde 2020 ett starkt finansiellt år för bolaget och vi levererade fritt kassaflöde om 448 MUSD, vilket översteg betalda utdelningar mer än 1,4 gånger. Detta innebar att vi kunde göra låneåterbetalningar vid ett genomsnittligt realiserat oljepris om 40,0 USD per fat. Likviditeten stärktes ytterligare med den framgångsrika refinansieringen av en kreditfacilitet om 5 miljarder USD, till betydligt förbättrade villkor. Det gläder mig att styrelsen rekommenderar att öka utdelningen med 80 procent till 1,80 USD per aktie (totalt 512 MUSD), vilket tydligt visar vårt åtagande att upprätthålla och öka avkastningen till aktieägarna. Bolaget håller fast vid sin policy att betala en hållbar utdelning även vid ett oljepris under 50 USD per fat.

Genomförandet av vår strategi för minskade koldioxidutsläpp har också fungerat väl under 2020. Arbetet fortsätter med elektrifiering av våra viktigaste producerande tillgångar, tillsammans med investeringar i förnybar energi för att kompensera för och ersätta den elektricitet vi förbrukar. Detta kombinerat med våra projekt för naturliga metoder för att avlägsna koldioxid från atmosfären (natural carbon capture), gör att vi som första bolag inom upstream-industrin kommer att uppnå klimatneutralitet från 2025, vilket visar på vår förmåga att leverera såväl lönsam tillväxt som miljövinster.

Det är en stor ära att få ta över rodret på detta industriledande bolag och jag skulle vilja uttrycka min djupa tacksamhet till Alex Schneiter för hans exceptionella ledarskap under de senaste fem åren. Hans visionära förmåga och ambition innebär att Lundin Energy är, och kommer att förbli industriledande. Jag vill även tacka alla våra intressenter för deras stöd under detta väldigt utmanande år och jag ser verkligen fram emot att få rapportera om resultaten från vårt aktiva program under 2021. Jag är optimistisk över verksamhetens framtidsutsikter, som är väl positionerad att leverera motståndskraftig och hållbar tillväxt in i framtiden.”

Information om kapitalmarknadsdagen 2021

Lundin Energy kommer att hålla 2021 års kapitalmarknadsdag klockan 14.00 CET (08.00 EST) den 28 januari 2021, genom en webbsändning och telefonkonferens. Under kapitalmarknadsdagen kommer bolagsledningen att presentera det finansiella resultatet för det fjärde kvartalet 2020, bolagets strategi, 2021 års utbyggnadsbudget, dess prospekterings- och utvärderingsprogram och strategin för minskade koldioxidutsläpp. Följ sändningen live på www.lundin-energy.com eller via telefon med nedanstående pinkod:

Storbritannien/Internationellt:   +44 2071 928338
Sverige:   +46 8 566 184 67
Norge:      +47 21 56 30 15

USA:    +1 646 741 3167
Pinkod: 6247379
Länk: https://edge.media-server.com/mmc/p/oz7b59c2


Lundin Energy har utvecklats från att vara ett bolag för prospektering av olja och gas till att bli ett erfaret nordiskt energibolag aktivt inom både utbyggnad och drift. För att bibehålla vår branschledande position när det gäller såväl produktionseffektivitet som hållbarhet och låga koldioxidutsläpp, utvecklar vi hela tiden nya idéer, koncept och lösningar. (Nasdaq Stockholm: LUNE). För mer information, besök www.lundin-energy.com eller ladda ner vår app via www.myirapp.com/lundin


För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin-energy.com
Robert Eriksson
Head of Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-energy.com


Denna information är sådan som Lundin Energy AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 januari 2021 kl. 07.31 CET.

Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör “framåtriktad information” (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, “framåtriktade uttalanden”) avser framtida händelser, inklusive Lundin Energys framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som “söka”, “antecipera”, “planera”, “fortsätta”, “uppskatta”, “förvänta”, “kan komma att”, “kommer att”, “projektera”, “förutse”, “potentiell”, “målsättning”, “avse”, “kan”, “skulle kunna”, “bör”, “tror” och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara “framåtriktade uttalanden”. Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och Lundin Energy har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken “Riskhantering” samt på andra ställen i Lundin Energys årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Bilaga