Aktia Bank Abp riktar vederlagsfri aktie-emission till bolaget själv

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
28.1.2021 kl. 17.00

Aktia Bank Abp riktar vederlagsfri aktie-emission till bolaget själv

Aktia Bank Abp:s styrelse har idag, med stöd av det av ordinarie bolagsstämman 16.4.2020 beviljade aktie-emissionsbemyndigandet, beslutat att vederlagsfritt emittera 100 000 nya aktier till bolaget själv. De emitterade aktierna kommer att användas för utbetalning av ersättningar i enlighet med bolagets aktiebelöningsprogram.

Efter emissionen är bolagets totala antal aktier 69 674 173 aktier, varav 208 069 aktier är i bolagets besittning.

De nya aktierna registreras i handelsregistret uppskattningsvis 9.2.2021, varefter bolaget utan dröjsmål kommer att ansöka om att de nya aktierna upptas till offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy:s börslista tillsammans med bolagets befintliga aktier.

Aktia Bank Abp

Mera information:
Ari Syrjäläinen, koncernjurist, tfn 050 362 9587

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) uppgick 31.12.2019 till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.