NAXS Bokslutskommuniké 2020

Januari-december 2020

  • Resultat efter skatt uppgick till 24,1 (37,1) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 2,16 (3,24) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 679 MSEK (60,87 SEK per aktie) per den 31 december 2020, jämfört med 710 MSEK (SEK 63,63 per aktie) per den 31 december 2019.
  • Nettokassan uppgick till 219 MSEK (19,65 SEK per aktie) per den 31 december 2020, jämfört med 230 MSEK (20,60 SEK per aktie) per den 31 december 2019.
  • Årsstämman i mars 2020 beslutade att lämna en utdelning om 3,00 SEK per aktie.

Fjärde kvartalet 2020

  • Resultat efter skatt uppgick till 30,1 (10,8) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 2,70 (0,96) SEK.

Vinstutdelning

Styrelsen avser föreslå årsstämman en utdelning om 3,00 SEK per aktie.

Vidare föreslår styrelsen årsstämman att besluta om ett fortsatt mandat att göra återköp av egna aktier.

VD-kommentar

NAXS substansvärde var oförändrat över tolvmånadersperioden (inklusive lämnad utdelning) trots en besvärlig omvärld. Under året var dock utvecklingen allt annat än jämn. Andra kvartalet föll substansvärdet kraftigt för att sedan snabbt återhämta sig under tredje och vara stabilt under det fjärde kvartalet. Detta återspeglar den allmänna normalisering och återhämtning som inleddes under sommaren. Trots pandemins återkomst under fjärde kvartalet har aktiemarknaderna visat styrka och private equity hittills generellt sett klarat utmaningarna bra.

Under andra halvåret gjorde NAXS två nya åtaganden till private equity fonder, dels till Nordic Capitals tionde fond, dels till den nyetablerade fonden Equip Fund I, med fokus på små- och medelstora företag i framför allt Norge och Sverige. Vidare tecknade NAXS avtal om en saminvestering parallellt med bl.a. JAB Holding i Pret Panera Company. NAXS är sedan tidigare investerare i JABs senaste två fonder.

Vad gäller de underliggande fonderna förvärvade de 9 nya portföljbolag och undertecknade eller genomförde 8 exit under året. En partiell exit genomfördes av JAB Global Consumer Brands II som mitt under pandemin i maj genomförde en börsnotering av JDE Peet´s på Euronext i Amsterdam, en av de största noteringarna i Europa under 2020.

NAXS lämnade under april en utdelning om 3,00 SEK per aktie och har sammantaget under de senaste 5 åren distribuerat 25,47 SEK per aktie till sina aktieägare via utdelningar och återköp.

Vid utgången av 2020 har NAXS en fortsatt stark finansiell ställning med 32% av substansvärdet i form av likvida tillgångar vilket gör oss väl rustade att fortsätta utnyttja nya investeringsmöjligheter.

Lennart Svantesson

Ekonomisk översikt

 2020
1/1–31/12
2019
1/1–31/12
2020
1/10–31/12
2019
1/10–31/12
Resultat efter skatt, TSEK24 11837 13030 10910 756


 2020
31/12
2019
31/12
Andelar i private equity fonder, TSEK428 651439 638
Andelar i private equity fonder i % av eget kapital6362
Kvarstående investeringsåtaganden, TSEK128 76297 116
Total exponering mot private equity fonder, TSEK557 413536 754
Övriga investeringar, TSEK

Total exponering mot private equity fonder, TSEK
31 69540 824
Nettokassa, TSEK219 127229 748
Andelar i private equity fonder per aktie, SEK38,4439,42
Övriga investeringar per aktie, SEK2,843,66
Nettokassa per aktie, SEK19,6520,60
Eget kapital per aktie, SEK60,8763,63
Börskurs, SEK49,9049,30

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: 073 311 00 11
Gösta Lundgren, CFO
Telefon: 070 710 47 88

Denna information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 januari 2021 klockan 17.45 CET.

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org.nr 556712-2972
Nybrogatan 8
114 34 Stockholm
Tel: 0766 40 00 40, E-post: info@naxs.se

NAXS är noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity fonder med ett nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar tillsammans med private equity och andra fonder inom alternativa tillgångar. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.

Bilaga