Sparbanken Västra Mälardalen: Bokslutskommuniké januari – december 2020

Sparbanken stark och trygg
Efter många års goda resultat står Sparbanken väl rustad för mer utmanande tider. Sparbanken har en mycket stark balansräkning och en betryggande kapitaltäckning, en total kapitalrelation på 23,06% inklusive årets resultat, vilket ger oss goda förutsättningar att fortsätta göra skillnad och att finnas till för att göra verklig nytta för våra kunder och Västra Mälardalen.

Sparbanken gör skillnad
Sparbanken har under året möjliggjort många olika initiativ för att förbättra förutsättningarna för privatpersoner, företag och föreningar i regionen. Särskilda insatser har genomförts för regionens äldreboenden, för vården, för föreningslivet, för den lokala handeln och för det regionala näringslivet. Sparbanken har bland annat bidragit till att lokalproducerad handsprit tagits fram och skänkts till den lokala vården, samt till företag och föreningar i regionen. Banken har också skänkt surfplattor till äldreomsorgen för att möjliggöra kontakt med anhöriga då besöksförbud infördes under våren. Extra medel avsattes också för att stödja det lokala föreningslivet – totalt en miljon i Föreningsstöd fördelades mellan ett 90-tal lokala föreningar i juni.  Dessutom har 25.000 privatkunder fått både en jubileumsbonus på 175 kronor, och en extra Sparbanksbonus på 100 kronor, att använda i lokal handel. Totalt handlar det om nästan 7 miljoner kronor som kommer den lokala handeln tillgodo.
                                                                                                            
Affärsvolym
Bankens totala affärsvolym per 2020-12-31 uppgår till 26.692.443 tkr (24.759.165 tkr), vilket är en ökning med 1.933.278 tkr eller 7,81%.

Eget kapital
Kapitalbasen, bestående av enbart kärnprimärkapital, uppgår till 1.408.658 tkr (1.372.461 tkr), vilket ger en total kapitalrelation om 23,06% (23,95%) inklusive årets resultat.

Resultat
Sparbankens rörelseresultat för perioden januari - december 2020 är 88.527 tkr (149.410 tkr).

Kontorsrörelsen ökar intäkterna. Räntenettot ökar med 8% till 150.554 tkr (139.079 tkr) jämfört med föregående år. Provisionsnettot ökar med 6% till 70.109 tkr (66.172 tkr) jämfört med föregående år.

Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgår till -10.947 tkr (27.444 tkr), varav realiserat 3.731 tkr. Nettoresultatet av finansiella transaktioner har utvecklats negativt till följd av oro på de finansiella marknaderna över Covid-19-pandemins ekonomiska konsekvenser. Den främsta förklaringen till den kraftiga minskningen är negativ värdeförändring på ränteswapar till följd av sjunkande marknadsräntor.

Kostnaderna minskar med 1% till 115.961 tkr, vilket är 1.353 tkr lägre än föregående år.

Kreditförlusterna uppgår till 10.661 tkr (1.616 tkr) och motsvarar 0,14% (0,02%) av ingående utlåning och kreditgarantier. Ökningen förklaras främst av ökade reserveringar för kreditförluster relaterat till effekterna av Covid-19.

Jämförelsesiffror inom parantes avser januari – december 2019

Ägarspridning i Portfolio Försäkra AB
Under året har Sparbanken Västra Mälardalen, Sparbanken Rekarne AB samt Bergslagens Sparbank AB sålt delar av innehavet i Portfolio Försäkra AB till Sala Sparbank. Efter transaktionen äger de fyra bankerna en fjärdedel vardera i Portfolio Försäkra AB.

Bäst i Sverige på kundnöjdhet
Sparbankerna, där Sparbanken Västra Mälardalen ingår, fick guldmedalj i kundnöjdhet både bland privat- och företagskunder när Svenskt Kvalitetsindex rapporterat resultatet av den årliga branschundersökningen.

För mer information
Mikael Bohman, VD
Telefon 0221–344 58
Mobil 070–556 52 35
E-post mikael.bohman@sparbankenvm.se

Mats Lindkvist, Finanschef
Telefon 0221-344 78
Mobil 070-584 35 50
E-post mats.lindkvist@sparbankenvm.se

Denna information är sådan information som Sparbanken Västra Mälardalen är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredag den 29 januari 2021 kl. 08.00.

 

Fakta om Sparbanken Västra Mälardalen
Sparbanken Västra Mälardalen (organisationsnummer 578500-7120) är en lokal självständig Sparbank med säte i Köpings Kommun i Västmanlands län. Sparbankens verksamhet regleras främst av sparbankslagen (1987:619) och lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och i övrigt av svensk rätt.
Ytterst ansvariga för Sparbankens verksamhet är Sparbankens 48 huvudmän. Dessa väljs enligt ett bestämt system och representerar Sparbankens kunder. Huvudmännen utövar sitt inflytande på Sparbanksstämman som är Sparbankens högsta beslutande organ. Sparbanksstämman beslutar om tillsättande av styrelse och revisorer. Styrelsen väljer inom sig ordförande och utser verkställande direktör.
Ordförande i Sparbankens styrelse är Lars-Erik Wige. Styrelsen består för närvarande av 9 ledamöter. Mikael Bohman är verkställande direktör i Sparbanken sedan 2005.

För mer information om Sparbanken Västra Mälardalen besök www.sparbankenvm.se.

 

Bilaga