Mandalay Resources Corporation utvinner 0,11 meter 460,5 g/t guld och 0,20 meter 165,1 g/t guld i initialt nytt borrhål under Youle-fyndigheten

TORONTO, Jan. 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”Företaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) har nöjet att tillkännage preliminära uppgifter rörande de initiala förekomsterna i en nyligen upptäckt horisontell ådring under och i förbindelse med Youle-fyndigheten vid sin Costerfield-verksamhet (Victoria, Australien).

Viktiga punkter:

  • 460,5 g/t guld över en delvis återvunnen sann bredd på 0,11 m i BC176, och
  • 165,1 g/t guld över en sann bredd på 0,20 m i BC176W1 kilhålet invid BC176.

Noteringar:

  1. Sann bredd för BC176 gäller enbart utvunnen kärna. Det finns cirka ytterligare cirka 40 % kärna i form av åder som inte utvunnits.
  2. Ytterligare detaljer kring förekomsten finns i tabell 1 i bilagan till detta dokument.

Dominic Duffy, Mandalays President och Chief Executive Officer noterade, ”Vi är mycket uppmuntrade av det initiala borrhålet under Youle-fyndigheten eftersom det visade på en mycket betydande tvärgående förekomst av höghaltigt guld både i moderhålet och det bekräftande kilhålet cirka en meter längre bort. På ungefär 90 meters djup under den sista förekomsten vid Youle kan den här upptäckten indikera en ny mineraliserad guldstruktur under och åtskild från den höghaltiga Youle-fyndigheten. Det är en synnerligen betydelsefull milstolpe för vårt prospekteringsprogram så tidigt på året och stärker oss i våra planer för 2021 att borra djupare, under flera av de kända fyndigheterna.”

Den ursprungliga förekomsten

Undersökning av den strukturella dynamiken inom och kring Youle-fyndigheten pekade på en tydlig sannolikhet för en fortsättning av pyritådror i en subvertikal formation under Youle-fyndigheten i sänkan västerut. BC176 var det första borrhålet i programmet där detta mål testades. På ungefär 90 meters djup under den djupaste kända förekomsten vid Youle och 200 meter under den nuvarande åderexploateringen, stötte BC176 på en kvartsstruktur med rikligt med synligt guld (fig. 1 och 3). Oturligt nog utvanns inte förekomsten helt och hållet och uppskattningsvis maldes cirka 40 % bort i samband med borrningen. 0,58 m kärna (nedåt i hålet) innehållande pyritkvarts utvanns och uppvisade efter analys 460,5 g/t guld.

Fig. 1. Foto på BC176-förekomsten med förstorad bild av guld som ses på kanten av kärnan.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6c26085d-6aba-4324-b007-3b5b68ada343

Eftersom förekomsten inte helt utvanns, placerades en blockerande kil 20 m över den ursprungliga förekomsten och en annan hämtning av ådern gjordes cirka 1 m söderut. Nu kunde ådern utvinnas helt och hållet och en åder på 0,20 m observerades. Återigen, ådern uppvisade guldkorn i kvartsen längs med stibnitbubblor (fig. 2). Prover togs också på denna åder och bestämdes till 165,1 g/t guld över en sann bredd på 0,20 m.

Fig. 2. Foto på BC176W1-förekomsten som är en tvilling till den ursprungliga BC176-förekomsten som utvanns så bristfälligt. I figuren ses också en bild på guldkorn med ca 2 mm diameter, fångat under mikroskop.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6c860088-2d9e-4726-a166-669b3544252e

Mätningar från den orienterade kärnan visar att denna förekomst är subvertikal mot östra slänten vilken står i bjärt kontrast till Youle-ådern som företrädesvis sluttar mot väster, men analoger förekommer i de övre delarna av Youle och den historiska Costerfield-gruvan, där subvertikala pyritådror är i majoritet. Inom BC176 utvanns andra kvartsådror, inklusive en laminerad kvartsåder som sluttade mot väster och en annan subvertikal kvartsåder i samma riktning som den guldbärande ådern. Hittills har guld inte upptäckts med blotta ögat i de andra ådrorna och den återstående ådern har ännu inte provtagits. Tolkningen av strukturen och förbindelsen med själva Youle är enbart preliminära när detta skrivs.

Borrning pågår för att testa omfånget av synlig pyrit, ådring och de parallella ådrorna. Mandalay kommer att fortsatt tillhandahålla uppdateringar efterhand som ytterligare resultat blir tillgängliga.

Fig. 3. Längdsnitt av Youle som visar platsen för BC176- och BC176W1-förekomsten. Eftersom förekomsterna befinner sig inom 1 meters avstånd från varandra motsvarar en prick bägge förekomsterna.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4ee0b9cb-729f-4940-8a7f-27d6cb8548b5

Noteringar:

  1. Sann bredd för BC176 gäller enbart utvunnen kärna. Det finns cirka ytterligare cirka 40 % kärna i form av åder som inte utvunnits.

Borrning och analys
Costerfields geologer loggade och samlade in alla diamantborrkärnor. Alla prover skickades till OnSite Laboratory Services i Bendigo, Victoria i Australien, för provberedning och eldprovsanalys avseende guld, och atomabsorptionsspektrometri (AAS) för antimon. Geologisk och metallurgisk personal på plats har genomfört en QA/QC-procedur som omfattar systematisk inlämning av standardreferensmaterial och obearbetat material i satser av borr- och ytprover för analys. Costerfield-specifikt referensmaterial som producerats utifrån Costerfield-malm har iordningställts och certifierats av Geostats Pty Ltd., ett konsultlaboratorium specialiserat på kvalitetskontroll. Se den tekniska rapporten från 30 mars 2020 med titeln ”Costerfield Operation, Victoria, Australia NI 43-101 Report”. Rapporten finns på SEDAR (www.sedar.com) och innehåller en fullständig beskrivning av procedurer för borrning, provtagning och analys.

Behörig person:
Chris Davis, Vice President för Operational Geology and Exploration på Mandalay Resources, är Charted Professional på Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)), och behörig person enligt NI 43-101. Han har granskat och godkänt den tekniska och vetenskapliga informationen som finns i detta pressmeddelande.

För mer information

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison International Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation
Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid dess guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige för att skapa kassaflöde i närtid.

Framåtblickande uttalanden
Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om prospekterings- och utvecklingspotential för fyndigheterna vid Youle (Costerfield). Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 30 mars 2020. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Bilaga

Tabell 1. Kompositer för utvidgningsborrning i Youle

Drill Hole
ID
From
(m)
To
(m)
Borrad
bredd (m)
Sann
bredd (m)
Au-halt
(g/t)
Sb-halt
(%)
AuEq
(g/t)
AuEq (g/t) över
min. 1,8 m
brytningsbredd
BC176194.67195.250.580.11460.50.1460.628.1
BC076W1194.96195.320.360.20165.10.0165.118.3


Noteringar:     
1. AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med följande formel:
  AuEq g per t = Au g per t + Sb% x Au price per g × Au processing recovery   
  Sb price per 10kg×Sb processing recovery   
  Siffrorna som används är baserade på ett niomånadersgenomsnitt från april till och med december 2020: Au $/uns = 1 834 Sb $/t = 5 672 Au-utvinning = 91,2 % och Sb-utvinning= 96,6 %
2. Sann bredd för BC176 gäller enbart utvunnen kärna. Det finns cirka ytterligare cirka 40 % kärna i form av åder som inte utvunnits.