Bokslutskommuniké 2020, januari - december

Kvartalet

 • Fjärde kvartalets omsättning uppgick till 405 MSEK (346), motsvarande en ökning med 17%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 10 MSEK
 • Orderingången uppgick till 408 MSEK (337), motsvarande en ökning med 21%
 • Rörelseresultatet uppgick till 75 MSEK (55, justerat rörelseresultat föregående år var 33), motsvarande en rörelsemarginal på 18,5% (15,9)
 • Resultat efter skatt uppgick till 57 MSEK (67, justerat resultat efter skatt föregående år var 31)
 • Vinst per aktie till 1,21 SEK (1,46, justerad vinst per aktie föregående år var 0,68)
 • Kassaflödet från den löpande verksam­heten uppgick till 83 MSEK (61)
 • Förvärv har skett av 70% av aktierna i Procentec B.V.
 • Förvärv har skett av resterande 25,1% av aktierna i WEBfactory GmbH
 • Styrelsen har beslutat om nya finansiella mål för koncernen  

Helåret

 • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 1 467 MSEK (1 519), vilket motsvarar en minskning med 3%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 19 MSEK
 • Orderingången uppgick till 1 447 MSEK (1 470), motsvarande en minskning med 2%
 • Rörelseresultatet uppgick till 288 MSEK (243, justerat rörelseresultat föregående år var 246), motsvarande en rörelsemargi­nal på 19,6% (16,0)
 • Resultat efter skatt uppgick till 220 MSEK (205, justerat resultat efter skatt föregående år var 188)
 • Vinst per aktie till 4,79 SEK (4,43, justerad vinst per aktie föregående år var 4,06)
 • Kassaflödet från den löpande verksam­heten uppgick till 370 MSEK (254)
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 2,00 kr (0)

 VD kommentar

Tillbaka till tillväxt i det fjärde kvartalet
Efter några utmanande kvartal var det glädjande att konstatera ett trendbrott i fjärde kvartalet med en återhämtning på marknaden. Både orderingången som uppgick till 408 MSEK och försäljningen som uppgick till 405 MSEK förbättrades organiskt med 13% res­pektive 8% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Som kommunicerats i de två senaste kvartalsrapporterna fortsätter den successiva förbättringen i marknaden, men nu även med tillväxt jäm­fört med motsvarande kvartal förra året.

Vårt arbete med att förbättra bruttomarginalen fortsätter att utveck­las väl. Trots motvind av valutan uppvisar vi en bruttomarginal på 61,6% (61,2%) för kvartalet och för helåret på 62,0% (61,1%). Kvartalets rörelseresultat uppgår till 75 MSEK, en signifikant förbättring jämfört med föregående år. Det positiva resultatet är drivet av åter­hämtning i försäljning i kombination med goda bruttomarginaler och låga omkostnader. Vi uppskattar att vi har cirka 20 MSEK i ej återkommande besparingar, relaterade till pandemieffekter i försälj­ning och marknad i fjärde kvartalet. För helåret uppskattar vi att samma siffra uppgår till cirka 48 MSEK. För helåret uppnår vi en rörelsemarginal om 19,6% som är snubblande nära vårt långsiktiga mål om 20%.

Kassaflödet fortsätter vara starkt med 83 MSEK (61) i kvartalet och rekordhöga 370 MSEK (254) för helåret, vilket bidragit till att sänka vår skuldsättning till en låg nivå. När vi stänger året har vi en nettoskuld i förhållande till EBITDA om låga 0,49 (1,20).

Återhämtning på våra huvudmarknader
Efter ett antal utmanande kvartal i Centraleuropa ser vi en tvåsiffrig tillväxt i orderingången för kvartalet. Det är flera faktorer som ligger bakom återhämtningen, framförallt mer positiva tongångar från våra kunder. Vi ser också att elektronikindustrin generellt har en växande efterfrågan, vilket sätter press på komponentleverantörer - vilket i sin tur leder till ökade ledtider som delvis får våra kunder att öka lagernivåerna.

USA fortsätter att utvecklas stabilt med några procents tillväxt både i försäljning och orderingång, främst drivet av slutkunder inom konsument- och läkemedelsindustrin.

Asien uppvisar en stark tillväxt i försäljning som resultat av årets starka orderingång i Kina och Japan. Kinas stora investeringar i vindkraftsprojekt står för en stor del av tillväxten och spås komma att vara en fortsatt tillväxtdrivare för HMS i Kinas jakt på att bli koldioxidneutrala 2060.

Nya Design-Wins vittnar om fortsatt stort intresse för HMS produkter
Trots att många av våra kunder har haft ett utmanande år så har intresset för HMS lösningar fortsatt varit högt och vi har rekord i antal nya ”leads”, framförallt från digitala events och kampanjer. För de av våra produkter som säljs enligt vår Design-Win affärsmodell kan vi konstatera ett fortsatt stabilt inflöde av nya kunder under 2020. Totalt erhöll vi 165 (199) nya Design-Wins under året, och det totala antalet aktiva Design-Wins uppgår till 1 820 (1 797), en ök­ning med 1% jämfört med föregående år. Av dessa är 1 418 (1 399) i produktion medan 402 (398) förväntas komma i produktion under kommande år. Av årets totala omsättning är 46% (49) relaterat till Design-Win-affärsmodellen.

HMS 2025-strategi lanserad under november
Vi har under kvartalet presenterat bolagets nya långsiktiga strategi, HMS2025. HMS2025 omfattar nya finansiella mål, som innefattar ett tillväxtmål med en nettoomsättning som överstiger ”π” miljarder (3,14 miljarder) SEK samt ett rörelsemarginalmål på 20%. För att nå dessa ambitiösa mål, kommer vi ha ett ökat fokus på förvärv, vilket resulterar i en något justerad utdelningspolicy. Vidare innehål­ler HMS2025 nya ambitioner kring våra fokusmarknader, hållbarhet, medarbetar- och kundnöjdhet.

Förvärv under kvartalet
Den 1 oktober förvärvades 70% av nederländska Procentec B.V. Resterande 30% ägs av tre ledande befattningshavare i bolaget. Bolaget, som erbjuder hårdvara och mjukvara för övervakning och diagnostik av nätverkstrafik i industriella processer, kommer att ge HMS nya möjligheter till affärer med användare av automationsut­rustning. Vi ser stora möjligheter att utveckla denna affär från dagens diagnostikverktyg till att framöver kunna erbjuda tjänster som ger preventivt stöd att minska driftproblem i våra kunders kritiska industriella nätverk.

Vi har under kvartalet även förvärvat den återstående delen av tyska WEBfactory GmbH. Som 100%-ig ägare kan vi nu öka integratio­nen och användningen av WEBfactorys mjukvaruprodukter tillsammans med övriga produktsegment, och vi ser stora möjligheter till nya affärer som kombinerar hårdvara och mjukvara.

Ett ljusare 2021
Det fjärde kvartalet var ett steg i rätt riktning för HMS. Även om det fortfarande finns en stor osäkerhet i marknaden och risk för lokala nedstängningar, ser vi att världen anpassar sig allt bättre till situationen som följer med pandemin. Vi räknar med att 2021 kom­mer präglas av en fortsatt återhämtning och ser även att den positiva trenden har fortsatt i starten av 2021.

Vi arbetar vidare med fokus på långsiktig tillväxt utifrån en balan­serad syn på våra kostnader. Långsiktigt bedömer vi även fortsätt­ningsvis att marknaden för Industriell ICT (Information & Communication Technology) kommer att utgöra ett intressant område, både när det gäller organisk tillväxt och förvärv.

Halmstad 2021-02-03

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

Ytterligare information kan erhållas av:
Staffan Dahlström, VD, +46 (0)35 17 2901
Joakim Nideborn, Finanschef, +46 (0)35 710 6983

Bilaga