Åtagande att acceptera Savaria (Sweden):s rekommenderade erbjudande avseende Handicare erhållet för 62,9 procent av aktierna

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ETT ERBJUDANDE ENLIGT LAGAR OCH REGLER I SÅDAN RELEVANT JURISDIKTION SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. AKTIEÄGARE SOM INTE ÄR BOSATTA I SVERIGE SOM ÖNSKAR ACCEPTERA ERBJUDANDET (DEFINIERAT NEDAN) MÅSTE GENOMFÖRA NÄRMARE UNDERSÖKNINGAR AVSEENDE TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH MÖJLIGA SKATTEKONSEKVENSER. AKTIEÄGARE HÄNVISAS TILL DE ERBJUDANDERESTRIKTIONER SOM FRAMGÅR AV AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE OCH AV DEN ERBJUDANDEHANDLING SOM KOMMER ATT PUBLICERAS STRAX FÖRE BÖRJAN AV ACCEPTPERIODEN FÖR ERBJUDANDET.

STOCKHOLM, Sverige, Feb. 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Den 27 januari 2021 offentliggjorde Savaria (Sweden) AB1 (“Savaria (Sweden)”), ett bolag helägt av Savaria Corporation2 (“Savaria”), ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Handicare Group AB (“Handicare”) att överlåta samtliga sina aktier i Handicare till Savaria (Sweden) för ett slutligt vederlag om 50 kronor kontant per aktie (“Erbjudandet”).

Såsom framgick av offentliggörandet av Erbjudandet hade Cidron Liberty Systems S.à r.l.3 (“Nordic Capital Fund VII”), som innehar 62,9 procent av aktierna och rösterna i Handicare, informerat Savaria om att de stödde Erbjudandet och att de avsåg att acceptera Erbjudandet och ingå ett åtagande därom efter att Handicare offentliggjort sin bokslutskommuniké för 2020 den 4 februari 2021.

Handicare har idag offentliggjort sin bokslutskommuniké för 2020, varefter Nordic Capital Fund VII har ingått ett oåterkalleligt åtagande att acceptera Erbjudandet. Det oåterkalleliga åtagandet avser Nordic Capital Fund VII:s samtliga aktier i Handicare. Åtagandet är endast villkorat av att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast den 7 maj 2021 och att Savaria (Sweden) följer Nasdaq Stockholms takeover-regler (“Takeover-reglerna”) och andra lagar och regler som är tillämpliga på Erbjudandet.

En erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 10 februari 2021. Acceptperioden för Erbjudandet beräknas påbörjas omkring den 11 februari 2021 och avslutas omkring den 4 mars 2021. Redovisning av likvid förväntas inledas den 11 mars 2021.

Savaria (Sweden) har förbehållit sig rätten att ändra acceptperioden, liksom datumet för redovisning av likvid. Meddelande om sådan ändring kommer att offentliggöras av Savaria (Sweden) genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Information om Erbjudandet

För mer information om Erbjudandet, inklusive villkoren för Erbjudandet, hänvisas till Savaria (Sweden):s pressmeddelande genom vilket Erbjudandet offentliggjordes, som finns tillgängligt på www.nordic-offer.com.

Marcel Bourassa
Koncernchef och
verkställande direktör
Savaria Corporation
mbourassa@savaria.com 
Stephen Reitknecht
CFO
Savaria Corporation
+1(800) 661-5112
sreitknecht@savaria.com 
Nicolas Rimbert
Vice verkställande direktör, Företagsutveckling
Savaria Corporation
+1 (450) 254-0115
nrimbert@savaria.com 

Viktig information

Savaria (Sweden) lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2021 kl. 08:45 (CET).

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar och regler skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag, genom post eller annat kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således inte, och ska inte, sändas, postas eller på annat sätt spridas eller vidarebefordras i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller något annat dokument som erhållits i samband med Erbjudandet, till sådana personer. Med ”USA” avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater (dess territorier och besittningar, varje stat inom Amerikas förenta stater och Columbiadistriktet).

Erbjudandet och den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i FSMA (Financial Promotion) Order 2005.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Savaria (Sweden):s kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Savaria (Sweden) har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.


1 Ett nybildat bolag under namnändring från Goldcup 26098 AB.
2 Ett bolag inkorporerat i Alberta, Kanada, med kanadensiskt organisationsnummer 1161491460, med säte på 4350 Highway 13, Laval, Québec H7R 6E9 Kanada och noterat på Toronto Stock Exchange (TSX:SIS).
3 Cidron Liberty Systems S.à r.l. är ett bolag som ytterst kontrolleras av Nordic Capital VII Limited, som agerar i egenskap av general partner i Nordic Capital VII Alpha, L.P. och Nordic Capital VII Beta, L.P., tillsammans med närstående investeringsbolag.