Bokslutskommuniké 2020

Starkt EBITDA och ARR tillväxt avslutar ett händelserikt år

Oktober – December 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 28,1% till 102,7 (142,8) MSEK
 • SaaS-intäkterna uppgick till 39,0 (40,0) MSEK. Till fasta växelkurser ökade SaaS-intäkterna med 3,3%
 • EBITDA uppgick till 20,1 (21,2) MSEK
 • ARR uppgick till 160,3 MSEK jämfört med 156,6 MSEK föregående kvartal. Till fasta växelkurser ökade ARR med 3,7 %
 • Rörelseresultatet uppgick till 11,2 (12,8) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 (0,07) respektive -0,05 (0,07) SEK

Januari – December 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 15,4% till 366,2 (433,0) MSEK
 • SaaS-intäkterna uppgick till 155,2 (137,1) MSEK. Till fasta valutakurser ökade SaaS-intäkterna med 17,4 %
 • EBITDA uppgick till 38,5 (52,2) MSEK
 • Justerat för poster av engångskaraktär uppgick EBITDA till 55,0 (52,2) MSEK
 • ARR uppgick till 160,3 (165,5) MSEK. Till fasta valutakurser ökade ARR med 1,3 %
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,7 (3,4) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,63 (0,22) respektive -0,63 (0,22) SEK

Väsentliga händelser under kvartalet

 • ZetaDisplay i Norge återstartade leveranser av music management tjänster till 52 7-eleven närbutiker.
 • ZetaDisplay ingick ett tioårigt leveransavtal med SJ Norge, ett dotterbolag till SJ i Sverige.
 • ZetaDisplay vann den internationella AV Award i kategorin ”Leisure and Hospitality” för Digital Signage installationer på Hurtigrutens expeditionsfartyg.
 • ZetaDisplay lanserade sin nästa generations mjukvaruplattform för schemaläggning och distribution av molnbaserat innehåll.
 • Extra bolagsstämman den 11 december beslutade om emission av högst 500 000 teckningsoptioner till Magari Venture A/S.
 • ZetaDisplay förlängde sitt leveransavtal för Digital Signage-lösningar med Total i Nederländerna.

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • ZetaDisplay breddar sin molnbaserade Digital Signage-mjukvaruplattform med Digital Out of Home -funktionalitet (DOOH).
 • Hans van’t Hoff har utsetts till Chief Operations Officer (COO)


Kommentar från koncernchefen

Starkt EBITDA och ARR tillväxt avslutar ett händelserikt år

En kraftig lönsamhetsökning under det fjärde kvartalet avslutar 2020. Förskjutningen i intäkts­mixen mot SaaS-intäkter, en medveten satsning på strategiska prioriteringar samt en god kostnadskontroll lyfte EBITDA-marginalen till 19,5%. SaaS-intäkterna uppgick till 39,0 (40,0) MSEK, vid konstant valuta utgör det en ökning om 3,3%. ARR uppgår till 160,3 miljoner kronor, en ökning med 2,4% jämfört med föregående kvartal.

Kvartalets nettoomsättning uppgick till 102,7 (142,8) MSEK, en minskning med 28,1% jämfört med sam­ma kvartal föregående år. Projekt­försälj­ningen var 38% lägre än motsvarande period förra året. Brutto­resultatet minskade med 12,8 MSEK till 61,4 (74,0) MSEK. Brutto­marginalen ökade till 59,8 (51,8) % som resultat av högre andel SaaS-intäkter. Perio­dens EBITDA uppgick till 20,1 (21,2) MSEK, en marginal om 19,5 (14,8) %.

Efterfrågan präglas sedan i våras av längre besluts­processer och avvaktan hos kunderna till följd av pandemin. Vi fortsätter dock att betjäna en stabil kund­bas som trots omständigheterna investerar i sin digitali­seringsresa.

Ett annorlunda helår 2020

Hanteringen av pandemins marknadseffekter präg­lade ZetaDisplays räkenskapsår 2020. Kon­cern­lednin­gen agerade snabbt under våren mot förväntade effekter av pande­min och drev på harmonisering, internatio­nalisering och skalbarhet av verksam­heten. Den nya funktionsbaserade organisationen agerade hävstång för att driva strategiska priori­teringar. Den stabila kundbasen, koncernens goda finan­sie­lla ställning samt en effektiv kostnads­kontroll öppnade för fort­satta investeringar i strate­giska prioriteringar, fram­för allt inom mjukvaru- och tjänste­erbjudan­det.

För helåret rapporterar ZetaDisplay en omsättning på 366,2 (433,0) MSEK samt en tillväxt i SaaS-intäkter om 13,2%. EBITDA uppgick till 38,5 (52,2) MSEK, motsvarande 10,5 (12,1) %, justerat för poster av engångskaraktär uppgick EBITDA till 55,0 (52,2) MSEK. Bolagets finansiella målsättning 2022 om att nå ett rörelseresultat om 100 MSEK samt SaaS-intäkter på 200 MSEK är fortsatt inom räckhåll.
Pandemin har skyndat på digitaliseringen i sam­hället såväl hos kund som konsument. Långsiktigt driver behovet efterfrågan av Digital Signage-lösningar, där marknaden förväntar sig att lös­ningar­na skapar än mer affärsnytta. Vi möter kravbilden genom målmedvetna investeringar i mjukvaru- och tjänsteerbjudandet: under året lanserades en ny mjukvaruplattform och i början av 2021 även ut­ökad funktionalitet inom så kallat Digital-Out-Of-Home området. Kundernas högre anspråk på effekt (ROI) är kombinerat med kravet på integration av Digital Signage lösningen i det befintliga digitala ekosystemet (till exempel mot POS-, ERP- och CRM-system).

Vår leveransförmåga har stärkts under året och prestige­fyllda priser såsom Digital Signage Award och AV Award är ett erkännande för vår ledande po­si­tion på den europeiska mark­naden. Under året har även integrationen av för­värvet Gauddi BV slut­förts. Varu­märket har gått upp i ZetaDisplay och organisatio­nen är en naturlig del av koncernens verksamhet. Hans van’t Hoff med rötter i Gauddi är dessutom koncernens nya Chief Operations Officer.

2020 har också varit ett utmanande år för alla anställda inom koncernen. Det är mycket glädjande att se att en snabb omställning av rutiner och arbetssätt ledde till fortsatt hög leveransförmåga. Jag är mycket stolt och tacksam över den extra-insatsen i alla enheter.

Vi ser fram emot en normaliserad vardag där vardagliga sociala kontakter förstärker motivation, sammanhållning och engagemang.

Koncernens strategi kännetecknas av tillväxt, både organiskt och genom förvärv. Vi har tidigare kom­mu­nicerat att våra blickar riktas framför allt på DACH-marknaden, som ligger geografiskt och strategiskt inom räckhåll.

Utblick

Vi förväntar oss en stegvis normalisering av efterfrågan under 2021. Vi ser redan nu en ökad aktivitet med fortsatta investeringar i kundernas digitala ekosystem. Vår kundbas är intakt och uppvisar ett stabilt kommersiellt flöde. Vår kon­kurrens­kraft ökar i takt med att målmedvetna satsningar på mjukvara, organisation och koncept­utveckling når marknaden. Vi anser att ZetaDisplay är mycket väl rustad för att ta marknadsandelar när efterfrågan normaliseras.

Dessutom ökar digitaliseringen i samhället, där våra lösningar befinner sig i hjärtat av den omvand­lin­gen som äger rum i fysiska miljöer. Vi blickar med tillförsikt mot det nya verksamhets­året.

Malmö, 5 februari 2021

Per Mandorf

Koncernchef och VD

Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Denna delårsrapport är sådan information som ZetaDisplay AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per Mandorfs försorg, för offentliggörande den 5 februari 2021 kl 08:00

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Mandorf, Koncernchef och VD
Telefon: 0704-25 82 34
E-Mail: per.mandorf@zetadisplay.com

Jacob Stjernfält, CFO
Telefon: 0768-75 41 77
E-Mail: jacob.stjernfalt@zetadisplay.com

Daniel Oelker, CCO
Telefon: 0708-45 80 54
E-Mail: daniel.oelker@zetadisplay.com

Presentation för analytiker, investerare och media

VD Per Mandorf och CFO Jacob Stjernfält presenterar delårsrapporten i en audiocast den 5 februari 2021 kl 10:00. Anmälan sker på webbplatsen https://financialhearings.com/event/13144

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay driver den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra koncept och vår mjukvara påverkar människors beteende vid beslutstillfället i butiks- och offentliga miljöer samt arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage som vi utvecklar och erbjuder som SaaS-lösningar. ZetaDisplay är en europeisk ledare och kommer att driva den fortsatta konsolideringen av marknaden organiskt och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö, omsätter ca 370 Mkr och sysselsätter 160 medarbetare vid nio kontor i sex europeiska länder och USA. Totalt hanterar bolaget över 50 000 installationer på 50 marknader. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen Nasdaq [ZETA]. Mer information på www.ir.zetadisplay.com

Bilagor