Bokslutskommuniké januari-december 2020

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054
                     
BOKSLUTSKOMMUNIKÈ JANUARI – DECEMBER 2020

Stark avslutning på omsättningsmässigt rekordår

 • 7,5 procent omsättningstillväxt både i kvartalet och för helåret 2020
 • Rörelseresultatet ökar med 22 procent i kvartalet och med 29 procent för helåret   
 • Fortsatt förbättrade marginaler i retailsegmentet
 • Kraftigt förbättrat kassaflöde för helåret
 • Em Home-projektet fortsatt utmanande och påverkar resultatet negativt med 9 MSEK

OKTOBER - DECEMBER 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 610,4 (569,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 15,5 (12,6) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 11,7 (9,2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,24 (1,77) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -39,7 (-36,3) MSEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 40,74 (38,84) SEK.

JANUARI - DECEMBER 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 957,7 (1 821,6) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 30,7 (23,7) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 22,5 (17,6) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 4,33 (3,38) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 121,4 (0,3) MSEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 40,74 (38,84) SEK.
 • Styrelsen föreslår en aktieutdelning uppgående till 3,25 (2,25) kronor per aktie samt en extra utdelning på 1,00 kronor per aktie.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

FINANSIELL  Q4Q4HelårHelår
UTVECKLING (MSEK)  2020201920202019
       
Nettoomsättning  610,4569,31 957,71 821,6
Rörelseresultat  15,512,630,723,7
Resultat efter finansiella poster  14,412,628,824,3
Resultat efter skatt  11,79,222,517,6
Rörelsemarginal (%)  3,23,11,61,3
Soliditet (%)  34,631,834,631,8
Eget kapital per aktie (SEK)  40,7438,8440,7438,84
Resultat per aktie, före utspädning (SEK)  2,241,774,333,38
Resultat per aktie, efter utspädning (SEK)  2,241,774,333,38
Aktier vid periodens utgång (tusental)  5 2015 2015 2015 201
Aktier efter utspädning vid periodens utgång (tusental)  5 2015 2685 2015 268


Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan som Electra Gruppen AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande tisdagen den 9 februari 2021 kl. 08.30.

Verksamhet
Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer och är en flexibel logistikpartner
som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar.
Electra Gruppen grundades 1949 av familjen Lissinger som ett handelsföretag
inom radiobranschen. Företaget har sitt huvudkontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är
börsnoterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.


Bilagor