Fenix Outdoor International AG Bokslutskommuniké Q4

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG
Delårsrapport 2020-01-01 – 2020-12-31

 

 • Fjärde kvartalet 2020-10-01 – 2020-12-31
 • Koncernens rörelseintäkter uppgick till TEUR 151 765 (150 277), en ökning med 1,0%.
 • Koncernens EBITDA uppgick till TEUR 20 948 (19 551).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till TEUR 5 037 (8 526).
 • Rörelseresultatet inkluderar extraordinära kostnader om TEUR 4 900, innebärande ett justerat rörelseresultat om TEUR 9 937 (7 076), då föregående år även inkluderade en extraordinär intäkt om TEUR 1 450.
 • Koncernens resultat före skatt uppgick till TEUR 559 (6 095).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till TEUR -3 283 (1 822).
 • Resultat per aktie uppgick till EUR -0,23 (0,13).
 • Perioden 2020-01-01 – 2020-12-31
 • Koncernens rörelseintäkter uppgick till TEUR
  571 512 (616 448), en minskning med 7,3%.
 • Koncernens EBITDA uppgick till TEUR 109 964 (128 037).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till TEUR 61 096 (84 905).
 • Koncernens resultat före skatt uppgick till TEUR 53 503 (84 370).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till TEUR 33 866 (61 314).
 • Resultat per aktie uppgick till EUR 2,54 (4,57).

 

Utdelningsförslag och händelser efter rapportperiodens slut

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 12,00 (0,00) Svenska Kronor, ”SEK”, per B-aktie och 1,2 (0,0) SEK per A-aktie. Styrelsen föreslår också, som kompensation för föregående års inställda utdelning, en extra utdelning om SEK 3,0 per B-aktie och 0,3 per A-aktie.

Förutom Covid19 påverkan har det inte inträffat något materiellt efter rapportperiodens slut. Situationen är fortfarande oförutsägbar ur många perspektiv och eventuella kommande / fortsatta ”lock downs” kan komma att påverka försäljningen i olika regioner, se också kommentar från Styrelseordförande och not 4.
Återköp av egna aktier i bolaget

Per 2020-12-31 innehar företaget 119 598 egna B-aktier, vilket representerar 0,89% av aktiekapitalet.

Denna rapport innehåller information som Fenix Outdoor International AG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08:30 den 9 februari 2021.

KONTAKTPERSON Martin Nordin, Styrelseordförande +41 797 99 27 58

 

FINANSIELL INFORMATION

Aktuell finansiell information finns tillgänglig på www.fenixoutdoor.se
under fliken ”Investerare”
KALENDARIUM
 
Delårsrapport Q1 27 april 2021
Årsstämma 27 april 2021
Delårsrapport Q2 23 juli 2021

 

 

Bilaga