Bokslutsrapport 2020; 1 januari – 31 december 2020

  • Substansvärdet den 31 december 2020 var 121,2 mdkr, eller 279 kr per aktie, en ökning under året med 20 kr per aktie. Inklusive återinvesterad utdelning ökade substansvärdet med 8 %. Den 8 februari 2021 uppgick substansvärdet till 297 kr per aktie.
  • Totalavkastningen uppgick under 2020 till 18 % för A- och C-aktien, jämfört med 15 % för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX).
  • Resultat per aktie uppgick under 2020 till 19,39 kr.
  • Under 2020 förvärvades aktier för 2,1 mdkr i Volvo A, 0,9 mdkr i Essity B, 0,6 mdkr i Handelsbanken A, 0,4 mdkr i SCA B och 0,3 mdkr i Sandvik . Vidare avyttrades aktier för 0,2 mdkr i Essity A.
  • Skuldsättningsgraden den 31 december 2020 var 6 %.
  • Med anledning av den rådande osäkerheten till följd av Covid-19-pandemin, beslutade årsstämman 2020 att inte lämna någon utdelning för 2019, i enlighet med styrelsens förslag.
  • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 6,25 (0,00) kr per aktie samt en extra utdelning om 2,00 kr per aktie.

Denna information är sådan som AB Industrivärden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschefens försorg, för offentliggörande den 9 februari 2021, kl. 13:20 CET. Sverker Sivall, kommunikations- och hållbarhetschef, Telefon: 08-666 64 19, E-post: ssl@industrivarden.se

Bilaga