Stockwik förvärvar SOCAB

Stockwik Förvaltning AB (publ) har per idag den 10 februari 2021 förvärvat Swedish Office Consulting AB (SOCAB). Samtliga aktier i SOCAB har förvärvats.

SOCAB bedriver konsultverksamhet inom nischen inköp och upphandling. I SOCAB finns lång erfarenhet och djup kunskap både inom den offentliga och den privata sektorn där de är uppskattade leverantörer inom båda områdena. SOCAB:s kunder finns till största del inom den offentliga sektorn (ca 90%) där det även finns långa ramavtal. SOCAB är nischade inom Lagen om offentlig upphandling (LOU). I dagsläget har SOCAB ramavtal med cirka 100 kunder inom offentlig sektor.

SOCAB erbjuder entreprenadupphandlare, IT-upphandlare och upphandlare inom området varor och tjänster. Utöver detta erbjuder SOCAB även utbildningar inom LOU, till bland annat yrkeshögskolor samt hjälp av kategoristyrning och implementering av spendanalysverktyg. Bolagets konsulter hjälper organisationer med hela upphandlingsprocessen eller delar av den. Processerna präglas genomgående av hög kvalitet och service.

SOCAB är en av de snabbast växande aktörerna inom offentlig upphandling och organisationen utvecklas kontinuerligt. SOCAB består i dagsläget av tre företag; SOCAB Swedish Office Consulting AB, SOCAB Entreprenad AB samt det nybildade bolaget SOCAB Region SYD AB. Företagsgruppen sysselsätter cirka 30 personer. Verksamheten bedrivs i huvudsak från Stockholm men företagsgruppen levererar tjänster över hela landet.

SOCAB kompletterar Stockwiks befintliga koncernstruktur inom segmentet tjänster. De övriga portföljbolagen utgörs av Admit Ekonomi och Run Communications (tjänster), TEAM hälso- & friskvård (hälsa), Galdax, Stans Gummiverkstad, Däckcentrum och Däckbolaget i Växjö (industri), MBF, BergFast, Kolarviks, AFF, KRVVS, Vaxholms Värmeservice och NF Måleri (fastighetsservice).

Transaktionen sker till en köpeskilling om 28 MSEK, varav 19,2 MSEK erläggs kontant vid tillträdet och 4 MSEK under det innevarande årets andra kvartal, 3 MSEK erläggs genom revers med fyra års löptid och en årlig ränta om 3 procent och 1,8 MSEK erläggs genom en riktad nyemission av aktier till säljaren av SOCAB. Antalet utestående aktier i Stockwik förväntas öka med högst 15.384 aktier efter genomförande av denna apportemission, vilket motsvarar en utspädning om högst 0,3 procent. Med förvärvet följer en kassa om ca 5 MSEK vilket innebär att köpeskillingen på skuldfri basis uppgår till ca 23 MSEK.

SOCAB är en väletablerad verksamhet sedan över 6 år med ett starkt helhetserbjudande inom upphandlingstjänster. Historiken är något kortare än genomsnittet för av Stockwik förvärvade bolag men uppvägs av SOCAB:s stabila verksamhetsområde, goda uppvisade tillväxt och dito utsikter, synergier med Stockwiks övriga portföljbolag, samt att grundaren Linnart Shabo kvarstår oförändrad i rollen som VD i minst tre år.

SOCAB:s resultat (EBITDA) har under de senaste tre åren växt med i genomsnitt 35 procent per år. Företagets nettoomsättning för år 2020 uppgår preliminärt till ca 18,9 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om 4,0 MSEK.

BAKGRUND OCH MOTIV

SOCAB är en lönsam och etablerad verksamhet med strukturer för självständig drift. Säljare och VD Linnart Shabo samt övrig befintlig personal kvarstår oförändrad. Verksamheten innehar en etablerad position inom ett område med stadig och konjunkturoberoende efterfrågan. Förvärvet ligger väl i linje med Stockwiks intentioner att förvärva lönsamma bolag med bedömd låg operativ risk.

  • SOCAB verkar i en konjunkturokänslig nisch med mycket god tillväxt. Utöver goda förutsättningar att fortsätta sin goda utveckling på egna premisser finns tydliga operativa synergier till flera av våra andra bolag i koncernen. Det är med stor glädje vi har lärt känna SOCAB och dess grundare Linnart som med sin kompetens och energi har mycket att tillföra Stockwik”, säger David Andreasson, VD för Stockwik.
  • ”Den främsta anledningen till att valet faller på Stockwik som ny ägare till SOCAB är tack vare den företagskultur Stockwik har. Jag såg också genast den stora potential som finns mellan bolagen och inom koncernen. Jag ser senaste förvärven som Stockwik gjort av både RUN Communications och Admit Ekonomi som väldigt strategiska förvärv. Tjänstesektorn har en enorm potential och jag tror att koncernen i sin helhet har stora förutsättningar för att växa organiskt. Det finns värdefulla synergieffekter och skalfördelar som kan realiseras. Ett stort område är de interna inköpen som kan centraliseras för att uppnå besparingar. Ett annat är den enorma potential som finns inom den offentliga sektorn. Det är en väldigt stor marknad som är öppen för Stockwiks dotterbolag. Den marknad som finns tillgänglig för anbudsgivarna motsvarar cirka 782 miljarder kronor, dvs. en femte del av Sveriges BNP. Här kan Stockwik växa. Jag ser fram emot att bli en del av den nya Stockwikfamiljen och även som ny aktieägare. Detta förvärv är en vinst för både Stockwiks aktieägare, dotterbolag samt personal då det skapar nya möjligheter för samtliga parter. Få aktörer inom vår bransch är börsnoterade eller ägs av börsnoterade bolag. För SOCAB:s del ser jag det som en stor fördel att ha en stadig, stark och långsiktig ägare som värnar om personalen och kundernas bästa”, säger Linnart Shabo, grundare av SOCAB.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2021 kl. 11:25 (CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD och koncernchef
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.

Bilaga