Sdiptech AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2020

Pressmeddelande
11 februari 2021, 08:00

Sdiptech AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2020

Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.sdiptech.se

SDIPTECH VISAR PROV PÅ MOTSTÅNDSKRAFT UNDER TURBULENT ÅR

FJÄRDE KVARTALET 2020

 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 20,4% till 100,8 Mkr (83,7), motsvarande en EBITA*-marginal om 16,7% (16,3). Den organiska EBITA*-tillväxten för koncernen var 10,2%, exkl valutaeffekter.
   
 • Nettoomsättningen ökade med 17,8% till 604,3 Mkr (513,0). Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten 7,7%, exkl valutaeffekter.
   
 • Resultat efter förvärvskostnader men före finansiella poster (EBIT) minskade med 3,1% och uppgick till 77,1 Mkr (79,5). Skillnaden mot föregående år utgörs främst av att förvärvsrelaterade kostnader och omvärderingar i perioden var negativa, jämfört med en positiv justering för jämförelseperioden, -16,5 MSEK (9,0). Kostnaden för omvärderingar är driven av högre framtida estimerade resultat i tidigare års förvärvade enheter.
   
 • Periodens resultat efter skatt för koncernen uppgick till 43,0 Mkr (55,3), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 40,9 Mkr (53,5).
   
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 154,4 Mkr (104,0), motsvarande en kassagenerering om 137% (128).

 • Resultat per stamaktie (genomsnittligt antal) efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 1,07 Kr (1,65). Efter utspädning uppgick resultat till 1,05 Kr (1,65) per stamaktie.
   
 • Den 15 december förvärvade Sdiptech samtliga aktier i GAH (Refrigeration) Ltd.
   
 • Extra bolagsstämma avhölls den 17 december, då styrelsen erhöll ett nytt bemyndigande att besluta om emission av stamaktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Bemyndigandet innebär en maximal ytterligare utspädning om 10% av det nuvarande antalet utgivna stamaktier.

JANUARI - DECEMBER 2020

 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 32,5% till 347,3 Mkr (262,2), motsvarande en EBITA*-marginal om 16,6 % (14,4). Den organiska EBITA*-tillväxten för koncernen var 11,3%, exkl valutaeffekter.
   
 • Nettoomsättningen ökade med 14,4% till 2 088,0 Mkr (1 825,4). Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten 3,5%, exkl valutaeffekter.
   
 • Resultat efter förvärvskostnader men före finansiella poster (EBIT) ökade med 39,9 % och uppgick till 310,5 Mkr (221,9).
   
 • Periodens resultat efter skatt för koncernen, uppgick till 220,2 Mkr (165,2). Hänförligt till moderbolagets aktieägare var 214,6 Mkr (161,4).
   
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten upp­gick till 450,8 Mkr (312,7), motsvarande en kassagenerering om 109% (115).
   
 • Resultat per stamaktie (genomsnittligt antal) efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 6,24 Kr (4,87). Efter utspädning, uppgick resultatet 6,18 Kr (4,87) per stamaktie.
   
 • Under perioden januari till december slutfördes fyra förvärv; Oy Hilltip Ab, Stockholmradio AB, Alerter Group Ltd och GAH (Refrigeration) Ltd.
   
 • Med stöd av årsstämmans bemyndigande genomfördes en riktad nyemission i juni om ca 353 Mkr före emissionskostnader.

VD-KOMMENTAR

SDIPTECH VISAR PROV PÅ MOTSTÅNDSKRAFT UNDER TURBULENT ÅR

Trots att 2020 har varit ett extraordinärt år som präglats av en orolig omvärld har Sdiptech haft styrkan att kunna öka både försäljning och resultat. Den organiska nettoomsättningen ökade med 3,5 procent, exklusive valutaeffekter. EBITA* steg totalt med 32,5 procent, varav 11,3 organiskt, 22,7 från förvärv och -1,6 från valutaeffekter. Samtidigt ökade EBITA*-marginalen med 2,2 procentenheter till 16,6 procent under året. Vi har även haft en stark kassaflödesgenerering om 109 procent och vinst per aktie uppgick till 6,18 kr.

ÅRET – Samtliga finansiella mål uppfyllda trots pandemin
Precis som de flesta andra har Sdiptech påverkats av pandemin. Men tack vare vår starka position inom samhällsviktig infrastruktur, stabila kunder och framgångsrikt lokalt ledarskap har effekterna av Covid-19 haft en begränsad påverkan på Sdiptechs verksamhet. Vår målsättning är att växa EBITA med 90 miljoner SEK genom förvärv och med 5–10 procent organiskt. Vi mötte både dessa tillväxtmål i överkant. Därtill har vi etablerat en position att kunna agera offensivt på fina förvärvsmöjligheter tack vare ett starkt kassaflöde och en tillväxtinriktad nyemission under året.

FJÄRDE KVARTALET – Stabilt avslut på ett starkt år
Trots politiska osäkerheter och en andra smittovåg har vi i det fjärde kvartalet ökat våra leveransnivåer gentemot i fjol, motsvarande en organisk omsättningstillväxt om 7,7 procent exklusive valutaeffekter. De ordervolymer som på grund av restriktioner senarelades i pandemins inledning har vi under kvartalet kunnat leverera ikapp, vilket har skett snabbare än vad vi trodde tack vare strålande insatser i våra affärsenheter.

Den organiska EBITA*-tillväxten för kvartalet uppgick till starka 10,2 procent rensat från valutakurseffekter. I takt med att vi börjat återuppta satsningar som av försiktighetsskäl pausades under våren 2020 har våra vinstmarginaler börjat normaliseras. EBITA*-marginalen i koncernen uppgick i kvartalet till 16,7 procent (16,3 procent).

FÖRVÄRV – Vi välkomnar GAH (Refrigeration)
Vi har under kvartalet förvärvat GAH (Refrigeration) Ltd. GAH är ett ledande brittiskt bolag inom design, tillverkning och service av lösningar för transportkyla. Bolaget är specialiserat på sista milen-leveranser för mindre fordon, vilket omfattar exempelvis kyl- och frystransport av livsmedel och läkemedel. Efterfrågan, som bland annat drivs av hemleveranser, har tagit ett ordentligt kliv under pandemin i takt med förändrade konsumentbeteenden och en ökad näthandel.

GAH är vårt sjunde förvärv i Storbritannien där vi i allt större utsträckning upplever en ökad kännedom om Sdiptech, vilket resulterat i ett starkare gensvar från entreprenörer och ägare av fina bolag. Infrastrukturmarknaden är i stor utsträckning inhemsk och ökade handelshinder genom Brexit har därmed en begränsad inverkan på våra brittiska bolag. Totalt har vi under året förvärvat fyra välskötta bolag som alla på olika sätt bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål. Inflödet av intressanta förvärvsmöjligheter har varit bra och även om den begränsade rörligheten förlänger förvärvsdiskussionerna något har vi en stark pipeline framgent. 

UTSIKTER – Full fart framåt med hållbarhet i fokus
Vår strategi är att investera och utveckla bolag som bidrar till mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Vid sidan av vår starka tro på detta rent affärsmässigt, ger det oss även en viktig mening i det dagliga arbetet. Under året har vi bland annat instiftat ett hållbarhetsråd, utökat vår ESG-rapportering, kartlagt Sdiptechs hållbarhetsrisker, utvecklat vår intressentdialog och väsentlighetsanalys, producerat en handbok för hållbara investeringar samt uppdaterat vår uppförandekod. Arbetet fortsätter under 2021 och vi ser fram emot att presentera fler värdeskapande initiativ de kommande månaderna.

Innan den allmänna vaccineringen är genomförd på våra marknader kommer enskilda enheter vara påverkade av exempelvis begränsad rörlighet, försvåring av exportförsäljning samt förskjutna projekt. Med det sagt har vi under 2020 etablerat nya rutiner som förmildrar eventuella negativa effekter och den underliggande efterfrågan från våra kunder är i grunden stark.

Med en marginalökning om 2,2 procentenheter har Sdiptech under 2020 legat på extra höga lönsamhetsnivåer, i synnerhet i affärsområdet Special Infrastructure Solutions. Under 2021 kommer vi att återgå till mer normala kostnadsnivåer för att fortsätta växa, och för helåret guidar vi för cirka 17 procent EBITA*-marginal för koncernen. Detta innebär att våra affärsenheter fortsätter att utvecklas och ökar sin underliggande lönsamhet.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla våra dedikerade medarbetare för ert engagemang och starka insatser under detta år av prövningar. Jag vill även tacka alla aktieägare som har tillkommit under 2020 för ert förtroende. Framgent ser jag fram emot att fortsatta arbetet mot vår vision – att förbättra infrastrukturen kring oss genom att förvärva och utveckla ledande nischbolag som bidrar till mer hållbara, effektiva och säkra samhällen.

Jakob Holm
VD och Koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, Sustainability & IR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 februari 2021 kl. 08:00.

 

Bilaga