NGS Group AB: Bokslutskommuniké 2020

Fjärde kvartalet i sammandrag

• Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 107 MSEK (133), en minskning med 19,7%.

• Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 3,0 MSEK (3,6), rörelsemarginal 2,8% (2,7).

• Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 2,6 MSEK (2,7).

• Resultatet per aktie före och efter utspädning för fjärde kvartalet uppgick till 0,29 SEK (0,29).

• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under fjärde kvartalet till 8,9 MSEK (1,4).

• NGS har under kvartalet utnyttjat möjligheterna till statligt stöd för deltidspermitteringar av viss personal med 0,3 MSEK.


Väsentliga händelser efter periodens utgång:

• NGS fortsätter att utveckla sin verksamhet inom rekrytering och executive search genom förvärv av rekryteringsbolaget Qsearch AB. Avtalet ingicks den 19 januari 2021 och aktierna tillträddes den 1 februari 2021. Bolagets verksamhet kommer att redovisas i koncernens finansiella rapportering från och med 1 februari 2021.


Helåret i sammandrag

• Nettoomsättningen för helåret uppgick till 432 MSEK (549), en minskning med 21,2%.

• Rörelseresultatet för helåret uppgick till 11,5 MSEK (19,0), rörelsemarginal 2,7% (3,5).

• Resultatet för helåret uppgick till 8,1 MSEK (13,7).

• Resultatet per aktie före och efter utspädning för helåret uppgick till 0,90 SEK (1,52).

• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under helåret till 25,7 MSEK (23,3).

• NGS har under året utnyttjat möjligheterna till statligt stöd för deltidspermitteringar av viss personal med 2,1 MSEK. Vidare har nedsatta sociala avgifter reducerat koncernens kostnader med 2,4 MSEK under året.

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas, föregående år lämnades ingen utdelning. Förslaget motiveras med att NGS under nuvarande marknadsförhållande skall bevara sin goda betalningsberedskap. Detta med hänsyn tagen till det svårbedömda läget med anledning av covid-19.


VD-kommentar                        

Årets sista kvartal innebar en fortsatt positiv utveckling för flera av våra av verksamheter, medan andra hade bestående utmaningar att hantera i pandemins spår. Rörelseresultatet för kvartalet, 3 Mkr, ligger något under motsvarande kvartal föregående år, vilket är tillfredställande i den rådande marknadssituationen.

Verksamheten inom den svenska sjuksköterskebemanningen mötte en ökad efterfrågan och utvecklades väl under kvartalet. Vår norska verksamhet påverkades även detta kvartal negativt på grund av omfattande karantänregler då samtlig personal utgår från Sverige.

Läkarbemanningens minskade efterfrågan fortsatte även detta kvartal och både öppen- och slutenvården har betydligt lägre omsättning då mycket av den planerade vården fortsatt är skjuten på framtiden.

Glädjande nog släppte restriktionerna inom skolan och socialtjänsten under kvartalet och båda områdena uppvisar en mindre tillväxt. I slutet av kvartalet införde regeringen nya restriktioner för skolan vilket tyvärr återigen begränsade vår affär.

Inom executive search fortsatte prispressen inom offentlig sektor på grund av ökad konkurrens, då den privata marknaden minskat och nya aktörer prisar in sig i den marknad där Source verkar. Trots detta har Source visat tillväxt samt förstärkning av lönsamheten under kvartalet. Detta i kombination med mycket hög kundnöjdhet är en stark prestation och ett bevis på den höga kvalitet som vi levererar.

Pandemin fortsatte prägla efterfrågan både inom specialistrekryteringen och interimsverksamheten inom privat sektor även under fjärde kvartalet och vi bedömer att vårt omsättningstapp är i nivå med marknaden.

I början på 2021 offentliggjordes vårt nya förvärv – Qsearch, ett väletablerat rekryteringsbolag med fokus på specialist- och chefstjänster med inriktning bank, finans och försäkring. Qsearch kompletterar Human Capital med sitt fokus på specialistrekrytering och Source med sin inriktning mot på executive search. Bolagets starka position i en stabil marknad med god efterfrågan medför goda möjligheter att utveckla våra befintliga verksamheter tillsammans med Qsearch.

Sammanfattningsvis befinner vi oss fortsatt i en marknadssituation präglad av oförutsägbarhet med pandemin i åtanke. Samtidigt ser vi positivt på de möjligheter som ligger framför oss under 2021. Med ett nytt förvärv, god efterfrågan inom den svenska sköterskebemanningen, en stark position inom executive search inom offentlig sektor samt övriga verksamheter som står redo när effekterna av vaccinet blir verklighet, ser vi positivt på året som kommer.

Ingrid Nordlund, verkställande direktör


Denna bokslutskommuniké är information som NGS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 februari 2021 klockan 12:50. Bokslutskommunikén finns efter publicering tillgänglig på NGS hemsida www.ngsgroup.se.


För ytterligare information kontakta:

Ingrid Nordlund, VD, telefon 0704-14 81 28

Klas Wilborg, CFO telefon 08-505 808 33

NGS Group AB (publ), org nr 556535-1128

Kungsgatan 12, 111 35 Stockholm

Telefon 08-505 808 30

Bilaga