Effnetplattformen AB (publ): Bokslutskommuniké Januari - december 2020

 

 

Luleå, 12 februari 2021 -- Effnetplattformen AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Januari – december 2020

  • Koncernens omsättning för perioden uppgick till KSEK 7 167 (9 569) eller SEK 0,79 (1,06) per aktie.

  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till KSEK -4 639 (-1 646). Nettoresultatet var för samma period KSEK -3 634 (-1 368) eller SEK -0,40 (-0,15) per aktie.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till KSEK -6 560 (-1 587) eller SEK -0,73 (-0,18) per aktie.

  • Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till KSEK 15 959 (22 928) vilket motsvarar SEK 1,77 (2,54) per aktie.

  • Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till KSEK 19 072 (22 705) eller SEK 2,11 (2,51) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 89 (89) procent.

 

Händelser efter perioden

  • Effnet har nu framgångsrikt testat sin 5G gNB-DU-programvara med kommersiella telefoner i 5G Stand Alone (SA)-läge. Detta är en betydande prestation och en milstolpe som uppnåtts i utvecklings- och integrationsprocessen för Effnets 5G-protokollstack. Bolaget arbetar nära en systemintegratör med att integrera sin 5G gNB-DU-programvara. Målet med det är att skapa en komplett 5G RAN-lösning för att tillvarata de möjligheter som finns i pipeline.

  • Effnet har lanserat sin nya produkt, Effnet ASN.1 5G Toolset, som används för utveckling av signaleringsprotokoll inom 5G. Effnet ASN.1 5G Toolset använder modern C++ samt är plattformsoberoende, robust (i betydelsen säker och med hög kvalitet) och levererar hög prestanda. Denna produkt kan potentiellt utvecklas till en helt ny produktlinje för att uppfylla kundernas krav på olika marknader och applikationer.

  • Effnet har utökat sitt tidigare avtal för Header Compression med Altiostar Networks, en leverantör av 4G och 5G Open RAN-mjukvara.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Aniruddha Kulkarni, Verkställande direktör, aniruddha.kulkarni@effnet.com, +46 (0)920 60918
Sten Sundén, Finanschef, sten.sunden@effnet.com
eller besök bolagets hemsida: www.effnetplattformen.se

 

Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2021 kl 08:30 CET.

 

Om Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ), org.nr 559085-5721, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFP). Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, info@eminova.se, www.eminova.se. Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.

Om Effnet AB

Effnet AB utvecklar egna mjukvarulösningar för effektivisering av nätverk och licensierar dem till bolag över hela världen. Effnets 5G-protokollstack för terminaler licensieras till chipset- och produktbolag för användning i enheter inklusive IoT-terminaler, modem och accesspunkter inklusive integrerade Wi-Fi/mobila accesspunkter såväl som V2X-kommunikationsenheter. Effnets 5G RAN-mjukvara licensieras till OEM-tillverkare och systemintegratörer av basstationer (från small cells till C-RAN) och enheter för mobil fordonskommunikation såväl som testsystem. Effnet är världsledande inom området IP Header Compression och dess produkter inom det området licensieras till chipset- och produkttillverkare för användning i fasta, mobila och satellit-nätverk. För mer information om Effnet AB och om dess produkter och tjänster för 4G/5G-protokollstack och IP header compression besök www.effnet.com.

Bilaga