Kommuniké från Anoto Group AB:s extra bolagsstämma den 15 februari 2021

Extra bolagsstämma i Anoto Group AB (”Anoto” eller ”Bolaget”) hölls idag den 15 februari 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Nyval av styrelseledamot m.m.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med förslag från Soltworks Co. Ltd. (”Huvudaktieägaren”) att styrelsen ska bestå av fyra bolagsstämmovalda ledamöter samt att arvode till var och en av de nyvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen ska utgå med 300 000 kronor.  

Bolagsstämman beslutade i enlighet med förslag från Huvudaktieägaren att Jörgen Durban väljs som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Godkännande av nyemission

Bolagsstämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens beslut per den 20 januari 2021 att öka Bolagets aktiekapital med högst 12 600 000,059198 kronor genom nyemission av högst
21 000 000 stamaktier, vardera med ett kvotvärde om cirka 0,600000003 kronor (”Nyemissionen”).

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Rothesay Limited. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera den löpande verksamheten på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att förstärka Bolagets institutionella och långsiktiga aktieägarbas och därigenom främja Bolagets möjligheter att utveckla Bolaget för att skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare.

Teckningskursen per stamaktie är 0,90 kronor och har fastställts efter förhandling på armlängds avstånd mellan Bolagets ledning och Rothesay Limited enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Genom Nyemissionen tillförs Anoto cirka 18,9 miljoner SEK före emissionskostnader. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 9,7 procent av aktiekapitalet efter utspädning genom att antalet utestående aktier ökar från 194 658 150 till
215 658 150.

Samtliga aktier har tecknats och tilldelats.

För ytterligare information om Nyemissionen hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes av Anoto den 20 januari 2021.

Godkännande av emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering ska kunna ske till, ska sammanlagt uppgå till högst
34 341 850 stamaktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 13,7 procent av aktiekapital och röster efter utspädning och med beaktande av Nyemissionen.

Bemyndigandet ersätter det bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler som årsstämman beslutade om
den 18 maj 2020. 

För ytterligare information kontakta:

Johannes Haglund, Chief of Staff

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 februari 2021, kl. 13:00 CET.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.

Bilaga