AB Traction: Bokslutskommuniké 2020

Perioden oktober – december

 • Resultatet efter skatt uppgick till 207 (155) Mkr, vilket fördelar sig på:
  • Aktiva innehav, noterade 114 (107) Mkr
  • Aktiva innehav, onoterade 0 (9) Mkr
  • Finansiella placeringar 94 (42) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 14,00 (10,46) kr
 • Substansvärdet per aktie ökade med 8 (6) procent inklusive lämnad utdelning
 • Avkastningen på noterade aktiva innehav uppgick till cirka 12 procent

Perioden januari – december
             

 • Resultatet efter skatt uppgick till -19 (416) Mkr, vilket fördelar sig på:
  • Aktiva innehav, noterade 32 (209) Mkr
  • Aktiva innehav, onoterade 30 (10) Mkr
  • Finansiella placeringar -72 (204) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -1,25 (28,12) kr
 • Avkastningen på noterade aktiva innehav uppgick till cirka 4 procent
 • Substansvärdet per aktie uppgick till 197 (203) kr/aktie
 • Substansvärdet per aktie minskade med 1 (+16) procent inklusive lämnad utdelning

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Värdeförändring inklusive erhållen utdelning på noterade aktieinnehav efter kvartalets slut uppgår till 136 Mkr per den 12 februari 2021
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 (4,20) kr/aktie

För ytterligare information kontakta: 

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Denna information är sådan som AB Traction skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappershandel. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2021 kl. 13.00 CET.

Bilaga