Fingerprint Cards AB: Bokslutskommuniké januari-december 2020

Kort om kvartalet

 • Icke-kassaflödespåverkande nedskrivningar om 340,6 Mkr, varav 267,7 Mkr hänförligt till förvärvet av Delta ID.
 • Volymorder om hundratusen T-Shape-sensormoduler från en av världens tre största korttillverkare.
 • Design win från en ledande global PC-tillverkare.

Fjärde kvartalet 2020

 • Intäkterna uppgick till 369,4 Mkr (381,4)
 • Bruttomarginalen uppgick till 24 % (23)
 • EBITDA uppgick till 32,4 Mkr (13,3)
 • Icke-kassaflödespåverkande nedskrivningar om 340,6 Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -326,8 Mkr (-15,3)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,02 kr (-0,06)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 46,9 Mkr (82,4)


Januari-december 2020

 • Intäkterna uppgick till 1 255,7 Mkr (1 458,6)
 • Bruttomarginalen uppgick till 22 % (23)
 • EBITDA uppgick till 59,4 Mkr (128,7)
 • Icke-kassaflödespåverkande nedskrivningar om 340,6 Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -365,8 Mkr (-14,4)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,10 kr (-0,04)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 158,1 Mkr (160,4)
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020

Kommentar från vd

I konstant valuta ökade vi vår omsättning med 7 procent gentemot motsvarande period 2019. Vi ökade också omsättningen gentemot föregående kvartal, drivet av fortsatt god efterfrågan på våra produkter samtidigt som vår tillgång till produktionskapacitet hos de stora halvledartillverkarna förbättrades något. En mer gynnsam produktmix, med en högre andel nya produkter, bidrog till att förbättra bruttomarginalen i kvartalet. Kvartalets resultat påverkades av icke-kassaflödespåverkande nedskrivningar om 340,6 Mkr, varav 267,7 Mkr är hänförligt till förvärvet av Delta ID och resterande del till FoU-projekt och patent inom under-displayområdet. Vi har en oförändrat positiv syn på potentialen inom irisigenkänning, men har gjort en bedömning att framtida kassaflöden kan komma att förskjutas något, bland annat på grund av effekter relaterade till coronapandemin. Huvudanledningen till nedskrivningarna inom under-display är det faktum att försäljningspriserna (ASP) inom detta område har minskat betydligt. I övrigt har vi en oförändrat positiv syn på potentialen inom under-display. Justerat för nedskrivningar var vårt underliggande rörelseresultat positivt och uppgick till 14 Mkr. Vår likviditet är god, med en nettokassa om 354 Mkr per den 31 december 2020.

Under kvartalet lanserade vi FPC1542, en ny tunn kapacitiv sensor med svängd form som bygger vidare på vår mycket framgångsrika produkt FPC1540/1541. Fingerprints är marknadsledande inom kapacitiva sensorer för smartphones, med en andel om mer än en tredjedel av den globala marknaden. Den kapacitiva fingeravtryckssensorn är en beprövad och uppskattad teknologi inom mobilindustrin, till stor del på grund av dess tillförlitlighet, prestanda och kostnadseffektivitet. Faktum är att somliga av Fingerprints kunder återigen föredrar kapacitiva sensorer framför under-displaysensorer. Våra nya, tunna sensorer avsedda för sidomontering är särskilt populära.

När vi nu går in i det första kvartalet 2021, ser vi fortsatta utmaningar kopplade till rådande begränsningar i vår leveranskedja. Det geopolitiska läget har ökat den inhemska efterfrågan på kiselchip i Kina, samtidigt som behovet av chip generellt sett stiger på grund av den accelererande digitaliseringen i världen. Vi gör framsteg i vårt arbete med att säkra ytterligare leverantörer för att säkerställa efterfrågad kapacitet, såväl inom som utanför Fastlandskina. Vi har, i likhet med många externa branschbedömare, en mycket positiv syn på utvecklingen av marknaden för biometriska lösningar. 2021 har goda förutsättningar att bli året då biometrin på allvar gör sitt intåg på åtminstone två nya massmarknader där Fingerprints har en stark position: betalningar och datorer. Vi offentliggjorde nyligen volymbeställningar inom båda dessa områden: I januari 2021 berättade vi om beställningar av flera hundratusen sensorer från två ledande PC-tillverkare, och sent i december förra året meddelade vi en order om hundratusen sensorer från en av världens tre största korttillverkare.

Under 2020 certifierades för första gången ett biometriskt betalkort av både Mastercard och Visa . Kortet, som innehåller Fingerprints teknologi, levereras av Thales och gör det nu möjligt för kortutgivare att genomföra större kommersiella lanseringar av kontaktlösa biometriska kort. BNP Paribas , en av världens tio största banker, påbörjade sin kommersiella utrullning av biometriska betalkort under hösten 2020, och har meddelat att man avser erbjuda samtliga sina kunder ett sådant kort. I en färsk enkätundersökning genomförd i Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Kanada och Australien svarade över hälften av respondenterna att de är beredda att byta bank för att få tillgång till ett biometriskt kort. Vi står ännu bara i början av utvecklingen i en unikt intressant framtidsbransch, där Fingerprints även fortsättningsvis ska ta en ledande roll.

Christian Fredrikson, vd och koncernchef


Idag klockan 09:00 CET presenterar Fingerprints vd Christian Fredrikson rapporten tillsammans med CFO Per Sundqvist i en kombinerad webbsändning och telefonkonferens. Presentationen sker på engelska.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på fingerprints.com.

Webbsändningen och presentationsmaterialet finns tillgängligt på https://edge.media-server.com/mmc/p/bpmivekk

För analytiker och media: Telekonferensen nås via +44 (0) 2071 928000 (internationella deltagare) eller 08-506 921 80 (svenska deltagare). V.g. uppge konferens-ID 6669097.

 För information, vänligen kontakta:

Christian Fredrikson, vd 

Per Sundqvist, CFO 

Stefan Pettersson, Head of Investor Relations:
+46(0)10-172 00 10
investrel@fingerprints.com 

Press:
+46(0)10-172 00 20
press@fingerprints.com 

Denna information är sådan information som Fingerprint Cards AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2021 kl. 07.00 CET.
 
 

Om Fingerprints
Fingerprint Cards AB ( Fingerprints ) - det ledande globala biometribolaget med svenska rötter. Vi tror på en säker och sammanbunden värld, där du är nyckeln till allt. Våra lösningar återfinns i hundratals miljoner enheter, och används miljardtals gånger varje dag. Vi erbjuder säker och användarvänlig identifiering och autentisering med en mänsklig touch. För mer information, besök vår webbplats, läs vår blogg, och följ oss på Twitter. Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).

 
 

Bilaga