Bokslutskommuniké för Cortus Energy AB (publ) januari - december 2020


Fjärde kvartalet 2020

      •        Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -15,4 (-11,7) MSEK.
            Rörelseresultatet efter av-och nedskrivningar uppgick till -16,6 (-18,8) MSEK.

  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -19,7 (-19,0) MSEK. 
  • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 (-0,02) SEK.
  • Vid den första konverteringsperioden, konverterades aktier för ca 23,4 MSEK, vilket motsvarar ca 64,6 miljoner aktier. Antalet aktier efter konverteringen uppgår till 1 311 505 138 st.

             
             

Helåret 2020

  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -58,1 (-35,5) MSEK. Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar uppgick till -66,6 (-70,3) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -76,0 (-71,9) MSEK.

             
             

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Cortus har erhållit lånelöfte om 10 MSEK från externt bolag och har för avsikt att lyfta lånet under kvartal 2, 2021.
  • Vid det andra konverteringstillfället, konverterades aktier för ca 19,4 MSEK, varav ränta utgjorde ca 0,9 MSEK, vilket totalt motsvarar ca 74,3 miljoner aktier. Det totala antalet aktier uppgår i januari 2021 till 1 385 759 587 st. Konvertibelskulden uppgår nu till ca 54,8 MSEK exkl ränta.
  • Cortus levererade i februari, för första gången, syngas till Höganäs AB för proveldning i värmningsugn.
  • Rötning av syngas med Woodroll® i Höganäs till metan, SNG, testas i liten skala sedan 8:e februari och en månad framåt. Cortus är först i världen, tillsammans med RISE och projektpartners, att testa denna nya väg från biomassa till metan. Projektet har pågått sedan 2020 med tester i Uppsala följt av fälttester i Höganäs och ska leda till en ny möjlig metaniseringsteknik framöver.

             
             
             

Om Cortus Energy AB

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2021. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, tel: 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 februari 2021 kl. 08.15 CET.

             

Bilaga