Ett starkt 2020 trots Covid 19 – omvärdering av tilläggsköpeskillingar har dessutom gett en stor positiv resultateffekt

  •  Omsättningen ökade med 7,1% till 27.146 Mkr (25.342 Mkr)
  •  Årets resultat innehåller förvärvsrelaterade omvärderingar på 353 Mkr
  •  Resultatet efter finansnetto uppgick till 3.658 Mkr (2.836 Mkr)
  •  Vinsten per aktie uppgick till 5,69 kr (4,31 kr)
  •  Aktieutdelning föreslås till 1,55 kr/aktie (1,40 kr/aktie)
  •  Aktiesplit föreslås på 4:1
  •  Förvärv av serbiska TIKI Group, turkiska Üntes, nederländska Nathan, tyska Waterkotte, 
    svenska VEÅ, italienska Termotech samt ett antal mindre kompletteringsförvärv

Vår sammanfattning av 2020 är att vi, i en marknad som av naturliga skäl präglats av stora variationer både under året och mellan olika marknader och marknadssegment, har lagt ännu ett starkt helår bakom oss med såväl fortsatt omsättnings- som resultattillväxt. Vi kan med stor tillfredsställelse också konstatera att våra lokala ledningar tillsammans med våra övriga anställda har kunnat mobilisera alla krafter och parera effekterna av den ojämna efterfrågebilden i samband med Covid-19”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

”Pandemin har föranlett att den uppbokade skulden avseende förväntade tilläggsköpeskillingar på ett antal förvärvade bolag omvärderats med 353 Mkr, vilket påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp. På grund av beloppets storlek redovisas detta separat i årets resultaträkning och de traditionella nyckeltalen redovisas även exklusive de förvärvsrelaterade omvärderingarna.”

”Med vår företagsfilosofi och vårt starka produktprogram är vi väl positionerade i en marknad som allt tydligare präglas av övergången till ett mer hållbart och digitaliserat samhälle. De genomförda förvärven, liksom inriktningen av vår egen produktutveckling, är avsedda att ytterligare förstärka vår position. Vårt interna effektiviseringsarbete tillsammans med vår noggranna kostnadskontroll fortsätter också med oförändrat fokus.

”Även om omvärldssituationen är mycket svårbedömd är vi, tack vare vår geografiska spridning, fokusering på hållbarhet, stabila lönsamhet och goda finansiella beredskap för ytterligare offensiva förvärv, försiktigt positiva till 2021 som helhet”, säger Gerteric Lindquist.

Pressinformation
En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon (+46 8 505 583 50) hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman. 
OBS: För att kunna se presentationsbilder krävs registrering på www.nibe.com

För mer information: Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 17 februari 2021 kl. 08.00 CET. 

NIBE Group  –  en global koncern med bolag och närvaro i hela världen
NIBE Group är en global koncern som bidrar till ett minskat klimatavtryck och bättre utnyttjande av energi. Inom våra tre affärsområden – Climate Solutions, Element och Stoves – utvecklar, tillverkar och marknadsför 
vi ett brett utbud av miljövänliga och energieffektiva lösningar för inomhuskomfort i alla typer av fastigheter samt komponenter och lösningar för intelligent uppvärmning och styrning inom industri och infrastruktur. 

Från starten i småländska Markaryd för snart 70 år sedan, har NIBE vuxit till ett internationellt företag med 18.700 (17.000) medeltal anställda och närvaro i hela världen. Drivkraften har sedan starten varit en stark kultur av entreprenörskap och en passion för ansvarsfullt företagande. Framgångsfaktorerna har varit långsiktiga investeringar i hållbar produktutveckling och strategiska förvärv. Tillsammans har detta åstadkommit en målinriktad och kraftig tillväxt som 2020 genererade en omsättning på drygt 27 (25) miljarder kronor. 

NIBE är sedan 1997 börsnoterat under namnet NIBE Industrier AB på Nasdaq Nordic, Large Cap med en sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan 2011.

Bilaga