Aktia Bank Abp:s bokslutskommuniké 1.1–31.12.2020: Det exceptionella coronaåret 2020 – resultatutvecklingen återhämtade sig snabbt efter en utmanande vår

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
18.2.2021 kl. 8.00

Aktia Bank Abp:s bokslutskommuniké 1.1–31.12.2020: Det exceptionella coronaåret 2020 – resultatutvecklingen återhämtade sig snabbt efter en utmanande vår

Kvartalet i korthet

  • Resultatutvecklingen fortsatt stabil: det jämförbara rörelseresultatet för kvartalet var 19,8 (19,2) miljoner euro
  • De förvaltade tillgångarna (AuM) var på en rekordhög nivå och uppgick till 10,4 miljarder euro
  • Den goda utvecklingen av räntenettot fortsatte, Aktias marknadsandel av bostadslån ökade
  • Kundernas intresse för livförsäkringar ökade – antalet sålda livförsäkringar steg med cirka 40 procent från föregående år
  • Satsningar på tillväxt ökade personalkostnaderna från ifjol

Hela året i korthet

  • De negativa värdeförändringarna i livförsäkringsbolagets placeringar till följd av marknadsnedgången under det första kvartalet tyngde det jämförbara rörelseresultatet för hela året till 55,1 (68,2) miljoner euro
  • Resultatutvecklingen återhämtade sig snabbt under det andra kvartalet
  • Fortsatt starkt strategiskt fokus på kapitalförvaltningen
  • Användningen av digitala banktjänster ökade betydligt 

Utsikter 2021

Det jämförbara rörelseresultatet för 2021 förväntas vara betydligt högre än under 2020, förutsatt stabila marknads- och samhällsförhållanden.

Dividendförslag
                            
Styrelsen föreslår med beaktande av myndigheternas rekommendationer att Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma bemyndigar styrelsen att vid en senare tidpunkt fatta beslut om utbetalning av en dividend om högst 0,43 euro per aktie för räkenskapsåret 2020 med utbetalning vid ett eller flera tillfällen, dock tidigast 1.10.2021. 

Mikko Ayub, verkställande direktör:

Det mycket exceptionella året 2020 kommer att skrivas in i historieböckerna. Den globala pandemin har gett hela världen något att tänka på och dess inverkan på ekonomin och samhället kommer att analyseras under lång tid framöver.

Trots det dåliga utgångsläget i början av året förverkligades inte de värsta mardrömmarna för ekonomin. Även om marknaden åkte en riktig berg-och-dalbana i början av året, var det gångna året slutligen en lättnad i fråga om hur ekonomin både i Finland och i världen klarade sig igenom ett år som inte bara påverkades av coronaviruset utan också bland annat av presidentvalet i USA och det kommande Brexit.

För Aktia var början av året emellertid utmanande. Som en följd av det branta marknadsfallet tyngde de orealiserade värdeförändringarna i Livförsäkringsbolagets placeringsportfölj under det första kvartalet det jämförbara rörelseresultatet för hela året till 55,1 (68,2) miljoner euro.

Resultatutvecklingen för slutet av året visar dock att även återhämtningen med stöd från den goda marknadsutvecklingen var snabb. Det som särskilt gläder mig är att vår kundrelaterade verksamhet utvecklades utmärkt under hela året trots den osäkerhet som coronaviruset orsakade. Hela årets räntenetto steg med 4 % från föregående år och provisionsintäkterna höll sig på samma nivå.

Den goda utvecklingen av räntenettot fortsatte

Aktias jämförbara rörelseresultat under årets sista kvartal var 19,8 (19,2) miljoner euro och något bättre än föregående år mest tack vare god intäktsutveckling.

Rörelseintäkterna fortsatte utvecklas väl: räntenettot under det sista kvartalet ökade med 8 % från förra året och var 20,8 miljoner euro, vilket jag i miljön med låga räntor och marginaler anser vara en god prestation. Vårt målmedvetna arbete för att utveckla vår försäljningsorganisation samt kundnöjdheten började bära frukt och Aktias marknadsandel av bostadskrediter och övriga krediter som beviljats till hushåll förstärktes under den andra halvan av året. Aktias låneportfölj har vuxit under året såväl organiskt som med hjälp av kreditstocken som vi köpt av Hypoteksbanken (sammanlagt 115 miljoner euro under 2019–2020).

Provisionsintäkterna för det fjärde kvartalet, 25,4 miljoner euro, var trots marknadssvackan i början av året på samma nivå som föregående år. Både tack vare nettoteckningar och marknadsförändringar ökade Aktias förvaltade tillgångar till en rekordhög nivå i slutet av året och var 10,4 miljarder euro. Kundernas minskade användning av kreditkort syntes som lägre kortavgifter ännu i slutet av året.   

Även livförsäkringsnettot var starkt under årets sista kvartal och uppgick till 10,2 miljoner euro, vilket är 24 % bättre än förra året. Både värdeförändringarna i fastighets- och fondplaceringar och det ökade intresset för livförsäkringar inverkade på den goda prestationen. Antalet sålda livförsäkringar var cirka 40 % högre än för motsvarande period föregående år. Förutom att den pågående coronapandemin har påverkat människors medvetenhet om att trygga sin ekonomi, har även Aktia Livförsäkrings mer försäljningsinriktade strategi gett resultat.

De jämförbara rörelsekostnaderna var 36,3 (35,2) miljoner euro och ökade med 3 % från året innan. Satsningar på tillväxt ledde till högre personalkostnader.

Digitala tjänster i centrum under coronatiden

Den starka utvecklingen av digitala banktjänster har redan länge spelat en central roll i Aktia. Det exceptionella året höjde dock efterfrågan på digitala tjänster till en helt ny nivå – även bland dem som tidigare varit tveksamma gällande användningen av dessa tjänster. Samtidigt har efterfrågan på kontanter minskat ytterligare. Kundmöten sköttes främst på distans och positiva kund- och medarbetarupplevelser visar att de nya verksamhetsmodellerna antagligen kommer att användas i en mer omfattande mån än före coronaepidemin.

Coronaviruset inverkade även på ekonomin i många hushåll och företag. Aktia stödde sina kunder genom att under våren erbjuda en avgiftsfri amorteringsfrihet till sina privatkunder och mottog under året allt som allt ungefär 15 000 ansökningar om amorteringsfrihet från privatkunder. Amorteringsfrihet beviljades mer än normalt även till företag.

Vi har i samband med våra resultatpubliceringar berättat att vi som en konservativ kreditgivare ändå inte har identifierat betydande enstaka riskbranscher eller -koncentrationer i vår lånestock som särskilt vidsträckt skulle påverkas av den svåra situationen. Detta stämmer fortfarande.

Aktias styrelse beslutade 11.1.2021 på basis av bemyndigandet av bolagsstämman för år 2020 att i dividend utbetala 0,53 euro per aktie. Styrelsen har beaktat Finansinspektionens uppdaterade rekommendation om kreditinstitutens vinstutdelning från 18.12.2020 och valde efter noggrant övervägande att sänka beloppet på dividenden till den nedre gränsen av dividendpolicyn, vilket är 60 % av räkenskapsperiodens vinst. Finansinspektionens rekommendation i denna exceptionella situation är förståelig men Aktia är en bank med solid kapitaltäckning som sedan länge har varit en pålitlig dividendutdelare. 

Det är viktigt att Aktia är ett intressant placeringsobjekt även i framtiden. Aktia har även en viktig och ansvarsfull uppgift i samhället: vår mission, det vill säga grundsyfte, är att skapa välstånd tillsammans. Över 90 % av Aktias aktieägare är finländare och med dividenderna stöder vi ekonomin och samhället i Finland. 

Nyckeltal

(mn euro)4Q20204Q2019 %      20202019 %      3Q2020 %      2Q20201Q2020
Räntenetto20,819,38 %80,777,64 %20,04 %20,119,7
Provisionsnetto25,425,8-2 %97,699,1-1 %24,25 %22,925,2
Livförsäkringsnetto10,28,324 %19,930,0-34 %4,7116 %10,1-5,2
Rörelseintäkter totalt57,055,23 %201,1221,4-9 %49,415 %54,839,9
Rörelsekostnader -36,4-35,33 %-142,2-143,9-1 %-33,88 %-36,3-35,6
Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden-0,8-0,810 %-4,0-4,5-9 %-0,1--1,8-1,4
Rörelseresultat 19,719,13 %54,874,8-27 %16,024 %16,32,8
Jämförbara rörelseintäkter1 57,055,23 %201,1211,4-5 %49,415 %54,839,9
Jämförbara rörelsekostnader1-36,3-35,23 %-141,9-140,41 %-33,87 %-36,1-35,6
Jämförbart rörelseresultat119,819,23 %55,168,2-19 %16,024 %16,52,8
K/I-tal 0,640,640 %0,710,659 %0,68-6 %0,660,89
Jämförbart K/I-tal10,640,640 %0,710,668 %0,68-6 %0,660,89
Resultat per aktie (EPS), euro0,220,23-4 %0,610,90-32 %0,1822 %0,190,03
Jämförbart resultat per aktie (EPS), euro10,220,23-4 %0,610,79-23 %0,1822 %0,190,03
Avkastning på eget kapital (ROE), %9,210,5-12 %6,710,3-35 %7,818 %8,41,4
Jämförbar avkastning på eget kapital (ROE), %19,310,5-12 %6,79,1-26 %7,818 %8,51,4
Kärnprimärkapitalrelation (CET1), %214,014,7-5 %14,014,7-5 %15,6-10 %15,715,9
Dividend per aktie (styrelsens förslag), euro   0,430,53-19 %    

1) Alternativa nyckeltal utan jämförelsestörande poster
2) Vid periodens slut

Webcast-sändning från resultattillställningen

En direkt webcast-sändning från resultattillställningen ordnas den 18 februari 2021 kl. 10.30. Verkställande direktör Mikko Ayub och ekonomi- och finansdirektör Outi Henriksson presenterar resultatet. Tillställningen hålls på engelska och den kan följas direkt på https://aktia.videosync.fi/2020-q4-results. En inspelning av webcast-sändningen kommer att finnas tillgänglig på adressen www.aktia.com efter tillställningen.

AKTIA BANK ABP

Mera information:
Outi Henriksson, ekonomi- och finansdirektör, tfn 010 247 6236
Lotta Borgström, direktör för investerarrelationer och kommunikation, tfn 010 247 6838, lotta.borgstrom (at) aktia.fi

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 830 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) uppgick 31.12.2020 till 10,4 miljarder euro och balansomslutningen till 10,6 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com. 

Bilaga