Sinch AB (publ): Bokslutskommuniké januari – december 2020

Bokslutskommuniké januari – december 2020

Oktober – december 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 95 procent till 2 999,5 MSEK (1 540,7). Den organiska tillväxten var 43 procent.
 • Bruttoresultatet ökade med 81 procent till 795,7 MSEK (439,9). Den organiska tillväxten var 37 procent.
 • Justerad EBITDA1 ökade med 63 procent till 325,7 MSEK (199,5).
 • Justerad EBIT2 uppgick till 303,7 MSEK (185,7).
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 212,6 MSEK (94,7).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,48 (1,77), efter utspädning uppgick till 3,37 SEK (1,73).

Januari – december 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 59 procent till 8 023,3 MSEK
  (5 035,6). Den organiska tillväxten var 34 procent.
 • Bruttoresultatet ökade med 57 procent till 2 183,3 MSEK
  (1 394,1). Den organiska tillväxten var 30 procent.
 • Justerad EBITDA1 ökade med 59 procent till 912,5 MSEK (573,5).
 • Justerad EBIT2 uppgick till 844,8 MSEK (523,6).
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 442,5 MSEK (274,5).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 7,56 (5,12) efter utspädning uppgick till 7,32 SEK (5,06).

”Vi ser en digital acceleration som leder till ökad användning av våra produkter och tillväxt från de globala
techbolag som använder Sinch plattform för att interagera med sina kunder.” – Oscar Werner, VD

Viktiga händelser under kvartalet

 • Den 1 november slutförde Sinch förvärvet av SAP Digital Interconnect (SDI), en enhet inom SAP . Köpeskillingen uppgår till 225 MEUR och finansieras med befintlig kassa och tillgängliga lånefaciliteter. SDI erbjuder molnbaserade kommunikationstjänster och har över 1 500 företagskunder i hela världen. Under den 12-månadersperiod som slutade den 31 mars 2020 hade SDI en omsättning om 340 MEUR, bruttoresultat om 94 MEUR, och justerad EBITDA om 15,4 MEUR. Verksamheten har cirka 330 anställda i 20 länder med huvudkontor i San Ramon, Kalifornien.
 • Den 30 november genomfördes en riktad nyemission om 3 187 736 aktier till en teckningskurs om 1 050 SEK per aktie. Den riktade nyemissionen tillförde Sinch cirka 3,3 miljarder kronor före emissionskostnader. Bland Sinch största ägare återfinns efter emissionen en fond förvaltad av SB Management, ett dotterbolag till SoftBank Group Corp.
 • Covid-19 har fortsatt negativ påverkan på det mindre segmentet Röst och Video. Den sammantagna effekten på hela koncernen förblir dock måttlig eftersom volymerna samtidigt ökat inom Meddelandetjänster.

Viktiga händelser efter kvartalets slut

 • Den 1 februari slutförde Sinch förvärvet av Wavy för en total kontant köpeskilling på 355 miljoner BRL och 1 534 582 nya aktier i Sinch. Under den 12-månadersperiod som slutade den 31 mars 2020 hade Wavy en omsättning om 464 MBRL (928 MSEK), bruttoresultat om 130 MBRL (260 MSEK), och justerad EBITDA om 48 MEUR (96 MSEK). Verksamheten har cirka 260 anställda i 6 länder med huvudkontor i Brasilien.
 • Den 1 februari meddelades att Sinchs produkter inom Business Support Systems (BSS) för mobiloperatörer avyttras till norgebaserade eRate. Försäljningen följer ett strategiskt beslut att fokusera framåtblickande investeringar kring Sinchs kärnområden och har inte någon materiell finansiell påverkan på Sinchs bruttoresultat eller EBITDA.
 • Den 17 februari meddelades att Sinch ingått ett bindande avtal att förvärva Inteliquent, den största oberoende leverantören av rösttjänster i USA, för en total kontant köpeskilling om 1 140 miljoner USD. Förvärvet breddar Sinchs produktportfölj och etablerar Sinch som en ledande leverantör av röstkommunikation till amerikanska företag och teleoperatörer.

  1 Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar exklusive jämförelsestörande poster. För jämförelsestörande poster, se sidan 3.
  2 Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster och avskrivningar av förvärvsrelaterade tillgångar, vilka ej påverkar kassaflödet. För specifikation av avskrivningar, se not 4.

Inbjudan till telefonkonferens

Sinch presenterar bokslutskommunikén i en webbsänd telefonkonferens klockan 14.00 CET den 18 februari. Följ presentationen på investors.sinch.com/webcast eller ring in och registrera dig ett par minuter i förväg.

Sverige:             +46 (0) 8 566 426 51
Storbritannien:   +44 (0) 333 300 08 04
USA:                  +1 631 913 14 22
Access code:      402 586 91#

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Heath, strategichef och ansvarig för investerarrelationer
+46 72 245 50 55
thomas.heath@sinch.com

Roshan Saldanha, finanschef
+46 73 660 24 19
roshan.saldanha@sinch.com

Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 40 länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, XSTO: SINCH.

Observera: Informationen i denna delårsrapport är sådan som Sinch AB (publ), ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2021 klockan 07.30 CET.

Bilaga