Aktia fortsätter utvecklandet av servicemodellen i enlighet med strategin och inleder samarbetsförhandlingar

Aktia Bank Abp
Pressmeddelande
18.2.2021 kl. 8.30

Aktia fortsätter utvecklandet av servicemodellen i enlighet med strategin och inleder samarbetsförhandlingar

Aktia Bank Abp fortsätter utvecklandet av sin servicemodell i enlighet med strategin och fortsätter även att förenhetliga och automatisera sina funktioner. Målsättningen är att göra verksamhetsmodellerna och ansvaren tydligare och smidigare samt att allt bättre uppfylla kundernas behov och förväntningar.

Aktia söker synergifördelar genom att centralisera stödfunktioner och operativa uppgifter. Målsättningen är att effektivera funktionerna genom strukturella förändringar, digitalisering och automatisering.

Eftersom de planerade åtgärderna kan komma att påverka arbetsbeskrivningar och anställningsförhållanden, inleder Aktia 2.3.2021 samarbetsförhandlingar som räcker sex veckor. Förhandlingarna gäller Business Operations-enheten i COO-organisationen, Development & Data-organisationen samt personkundsverksamheten, exklusive Customer Service- och Private Banking-enheterna. Aktia förhandlar om ändringar i arbetsuppgifter och -beskrivningar. Eventuella uppsägningar och/eller ändringar till deltidsarbete kommer att omfatta högst 100 medarbetare.  De planerade åtgärderna uppskattas preliminärt leda till en årlig inbesparing på ca 2,5 miljoner euro från och med år 2022.

”Verksamhetens effektivitet är en av prioriteterna i vår tillväxtstrategi. Det här förutsätter att vi ser över vår verksamhet och strävar efter att hitta sätt att säkerställa vår konkurrenskraft nu och i framtiden. Beslut som dessa är svåra och vi vill genomföra förhandlingarna i en konstruktiv och respektfull anda tillsammans med personalrepresentanterna”, kommenterar Aktias verkställande direktör Mikko Ayub.

Mera information:

Anu Tuomolin, HR och COO, tfn 010 247 6405, anu.tuomolin@aktia.fi
Lotta Borgström, direktör för investerarrelationer och kommunikation, tfn 010 247 6838, lotta.borgstrom@aktia.fi

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 830 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) uppgick 31.12.2020 till 10,4 miljarder euro och balansomslutningen till 10,6 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.