Bokslutskommuniké 2020: Återhämtning i marknaden mot slutet av året. Avbrutet förvärv påverkar resultatet.

Återhämtning i marknaden mot slutet av året. Avbrutet förvärv påverkar resultatet.


FINANSIELLT SAMMANDRAG

Fjärde kvartalet
• Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 30 735 (34 903) kSEK
• EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till -3 247 (4 370) kSEK
• Resultat efter skatt uppgick till -5 891 (812) kSEK
• Resultat per aktie -0,46 (0,06) SEK

 

Helår 2020
• Nettoomsättning för helåret uppgick till 117 905 (134 010) kSEK
• EBITDA uppgick till 6 900 (13 095) kSEK
• Resultat efter skatt uppgick till 1 435 (6 610) kSEK
• Resultat per aktie 0,12 (0,52) SEK

 

VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN
Arcoma lanserar nya röntgensystemet OMNERA 500A på amerikanska marknaden.


EFTER PERIODEN
• Jesper Lindroos, inköpschef blir medlem i ledningsgruppen.
• Sanna Rydberg, VD för Arcoma har den 12/1 2021 förvärvat 7 000 aktier i bolaget.

 

VD-kommentar

POSITIVA SIGNALER FRÅN MARKNADEN
Efter ett tredje kvartal som kraftigt påverkats av coronapandemin har försäljningen under det fjärde kvartalet vänt och vi ser en återhämtning i marknaden. Försäljningen i kvartalet når 30,7 MSEK (22,2 MSEK) +8,5 MSEK i tredje kvartalet och (34,9 MSEK) -4,1 MSEK jämfört med motsvarande period förra året. Totalt för helåret 2020 är vår försäljning negativt påverkad av coronapandemin och vi avslutar året på 118 MSEK vs 134 MSEK (-12%) i 2019.

I Europa ser vi en återhämtning under den senare delen av kvartalet och det är roligt att försäljningen tar fart igen även om vi inte når upp till 2019 års volymer. Under pandemin har anbudsarbetet och inköp av nya röntgensystem pausats,
stoppats och försenats men nu ser vi en positiv trend i att detta arbete återupptas. Vi vet att röntgen är en central del i vårdens arbete för att snabbt kunna ställa rätt diagnos för många patienter. Pusselbiten som röntgenbilden ger är central och vi ser fortsättningsvis en stabil och växande marknad.

I Asien växer vår försäljning under året med 57%. I Nordamerika avslutar vi året positivt genom att lansera vårt nya röntgensystem OMNERA 500A tillsammans med vår partner Canon Medical Systems i USA. Det sker i samband med den stora radiologimässan RSNA som i år var helt digital. Resultatet i kvartalet har påverkats negativt av en bokföringsmässig omklassificering av en projektrelaterad intäkt om 1,7 MSEK. Ombokningen påverkar även bruttomarginalen 36% (40%). Exkluderat omklassificering uppgår bruttomarginalen till 39% vilket är oförändrat jämfört med 2019. Vårt fokus kvarstår på kontinuerligt arbete med kostnadsbesparingar och effektiviseringar. Glädjande nog har vi också sett en ökad efterfrågan på viktiga marknader under inledningen av det första kvartalet 2021, även om det naturligtvis fortfarande är för tidigt för att veta om detta är en uthållig återhämtning.


FÖRVÄRVSKOSTNADER PÅVERKAR RESULTATET I KVARTAL FYRA
Under perioden har vi arbetat med ett större förvärvsprojekt som vi efter en intensiv process beslöt oss för att avbryta. Ledningen och styrelsen anser att Arcoma nu har nått en punkt i sin utveckling där vi vill bygga vidare på våra försäljningskanaler och utvecklingskapacitet genom att förvärva kompletterande verksamheter eller produkter. Vi ser att det finns många möjligheter att utvärdera och kommer att lägga allt större fokus på detta. Resultatet påverkas negativt av ett flertal kostnadsposter av engångskaraktär som sammanlagt uppgår till 3,5 MSEK. Den största posten består av kostnader för finansiella, regulatoriska och juridiska rådgivare i samband förvärvsprojektet. EBITDA i kvartal fyra når – 3,2 MSEK jämfört med 4,3 MSEK samma period förra året.

Under året erhöll vi också ett bidrag, kopplat till coronapandemin från Tillväxtverket. Det är mycket positivt att vi till största delen nu återbetalar detta och därmed tar det som en kostnad i fjärde kvartalet. Vi är glada över att försäljningen vänt, att vi har ett högt tryck i vår produktion och att vi inte behöver och inte kan permittera i den mån vi bedömde från första början.


VI SATSAR FRAMÅT
Vi har under året, tillsammans med Konica Minolta utvecklat ett nytt avancerat röntgensystem. Utvecklingsprojektets tidplan påverkades bland annat av coronapandemin men nu ser vi fram emot lanseringen av nya produkten AeroDR X90 som kommer
att ske inom kort. Vi ser också med tillförsikt fram emot Canon Medical Systems fulla lansering av Omnera 500A. Arcoma har en stabil och lönsam verksamhet och med en god potential att öka lönsamheten. Vi fortsätter därför att jobba enligt vår strategi där tillväxt genom förvärv är en del av vår plan framåt. Tillsammans med vår engagerade organisation och våra fantastiska partners fortsätter vi att utveckla vår produktportfölj och växa Arcoma.

Sanna Rydberg
VD, Arcoma AB (publ)

 

Om Arcoma
Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se)

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se

Delårsrapporter och övriga finansiella rapporter finns att tillgå på nedan länk:
www.arcoma.se/about-us/investors/

 

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021 kl. 8:30

 

Bilaga