Bokslutskommuniké 2020: Januari - december 2020

Helåret 2020 1 januari – 31 december 2020 i korthet

 • Northbaze Group uppnår för helåret en total nettoomsättningstillväxt om 14% med ett positivt EBITDA resultat. Omsättningsfördelning mellan affärsområdena är följande: Adiantes uppgår till 59 mkr (34 mkr), Smart Mobility uppgår till 41 mkr (41 mkr) och Audio & Sound uppnår en omsättning om 37 mkr (45 mkr). Sammantaget uppnår koncernen en omsättning om 137 mkr (120 mkr) under året. 
 • Adiantes växer med 72% under året i jämförelse med föregående år. Adiantes tillväxt är stark tack vare vårt konkurrenskraftiga helhetserbjudande baserat på vår breda erfarenhet inklusive utvecklings- och designkunskaper inom skinn- och lädertillverkning. Till följd av att våra private label kunder till stor del har en väletablerad online affär samt en försäljning direkt mot slutkonsumenten har Adiantes framåtriktade arbete att etablera långsiktiga partnerskap inneburit nya kundkontrakt som leder till succesivt ökade tillverkningsvolymer. 
 • Audio & Sound redovisar en minskning i sin nettoomsättning med 17% under året i jämförelse med föregående år. Försäljning inom Audio & Sound koncentreras alltmer kring vår nordiska affär och vår direkta försäljning till detaljisterna. Minskningen under året härrör till att affärsområdet under andra kvartalet 2019 utlevererade en större bundlingsaffär till Ryssland om 9.3 mkr och exkluderat detta växer affären inom Audio & Sound med cirka 2 mkr under året.
 • Smart Mobility levererar en nettoomsättning i linje med föregående år. Omsättningsmixen har dock förändrats där en allt större del av affären är riktad till att erbjuda skräddarsydda lösningar till företag och offentliga sektor. Varumärket Krusell för konsumentssidan har sin bas främst i försäljning inom detaljhandelns fysiska butiker vilket har påverkas negativt av COVID-19 och nedstängda marknader.
 • Koncernens B2C försäljning online för året uppgår till cirka 20% av den totala försäljningen av koncernens egna varumärken exkluderat försäljning inom affärsområdet Adiantes och dess externa OEM- och private label tillverkning.
 • Bruttomarginalen minskar under året på grund av ökade logistikkostnader under andra halvan av året och uppgick till 43 % (46%) för helåret 2020. Logistikkostnaderna har ökat på grund av kapacitetsbrister som skett på flygtransporter som lidit av att civiltrafiken nästintill helt upphört.
 • Orderboken i Northbaze Group är 149% större jämfört med föregående år och vid årets utgång uppgick den till 36.4 mkr (14.6 mkr). Uppdelningen av orderstocken för respektive affärsområde är 7.5 mkr inom Audio & Sound, 10.9 mkr inom Smart Mobility och 18 mkr inom Adiantes.
 • Koncernens lönsamhet (EBITDA) under året är positivt om 4 399 tkr (- 14 357 tkr) och med en EBITDA marginal om 3%. EBITDA resultatet har under året påverkats av löpande kostnader av engångskaraktär relaterade till det avslutade omstruktureringsprogrammet, nedskrivningar av inkuranta produkter samt vitesbeloppet från Nasdaq. 
 • Kassaflödet för året var positivt och uppgick till 7.8 mkr (- 1 mkr).
 • Soliditeten för koncernen uppgår till 45 % (59%) vid årets slut.

Q4 2020 1 oktober – 31 december 2020 i korthet

 • Northbaze Group uppnår under årets fjärde kvartal en historiskt hög nettoomsättning med en tillväxt om 51% och uppvisar för det fjärde kvartalet i rad ett positivt EBITDA resultat.
  Omsättningen inom affärsområdet Adiantes är 21 mkr, inom affärsområdet Smart Mobility uppgår omsättningen till 19 mkr och Audio & Sound når en omsättning om 10 mkr. Sammantaget uppnår koncernen en omsättning om 50 mkr (33 mkr) under det fjärde kvartalet. 
 • Adiantes växer med 112% under kvartalet i jämförelse med föregående års fjärde kvartal. Adiantes tillväxt är stark tack vare affärsområdets konkurrenskraftiga helhetserbjudande baserat på vår breda erfarenhet inklusive utvecklings- och designkunskaper inom skinn- och lädertillverkning. Adiantes framåtriktade arbete att etablera långsiktiga partnerskap har inneburit nya kundkontrakt under 2020 som leder till succesivt ökade tillverkningsvolymer. 
 • Audio & Sound minskar sin nettoomsättning med cirka 11% under kvartalet i jämförelse med föregående års fjärde kvartal. Minskningen härrör till minskad försäljning på exportmarknader som fortsatt påverkas negativt av återkommande nedstängningar på grund av COVID pandemin.
 • Smart Mobility ökar sin nettoomsättning om 64% i jämförelse med föregående års fjärde kvartal. Ökningen kommer ur bolagets framgångsrika företagssortiment där vi snabbt tagit fram lösningar för mobila tillbehör för det digitala hemmakontoret, skolmiljön och fältverksamhet och därmed tagit fasta på den snabba digitaliseringsprocessen många europeiska bolag och kommuner genomfört med stora inköp av både hårdvara och tillbehör under året. 
 • Koncernens B2C försäljning online för det fjärde kvartalet uppgår till cirka 18% av den totala försäljningen exkluderat försäljning inom affärsområdet Adiantes och dess OEM tillverkning för andra varumärken.
 • Bruttomarginalen minskade under årets fjärde kvartal på grund av ökade logistikkostnader under kvartalet och uppgick till 37 % (48%). Logistikkostnaderna har ökat på grund av kapacitetsbrister som skett på flygtransporter som lidit av att civiltrafiken nästintill helt upphört.
 • Orderboken i Northbaze Group är 149% större jämfört med föregående år och vid årets utgång gick den till 36.4 mkr (14.6 mkr). Uppdelningen av orderstocken för respektive affärsområde är 7.5 mkr inom Audio & Sound, 10.9 mkr inom Smart Mobility och 18 mkr inom Adiantes.
 • Koncernens lönsamhet (EBITDA) under årets fjärde kvartal är positivt med en stegrande marginal och når 3 925 tkr (788 tkr), och har varit positivt i samtliga enskilda kvartal under 2020. EBITDA marginalen uppgick till 8%. 
 • Kassaflödet för kvartalet är positivt och uppgick till 6 mkr (1 mkr).
 • Soliditeten för koncernen uppgår till 45 % (59%) vid årets slut. 

Northbaze Group växer under lönsamhet

Northbaze Group påvisar en tillväxt om 14% under 2020, samtliga kvartal har påvisat en positiv EBITDA och under Q4 också med en kraftigt ökad omsättning. Vi har anpassat vår verksamhet efter gällande förutsättningar och har inom flera områden hittat nya affärsmöjligheter som vi nu ser resultatet av. Den lägre produktmarginalen under det fjärde kvartalet kan förklaras av kraftigt ökade hemtagningskostnader, vi har dock prioriterat att leverera produkter till våra kunder på utsatt tid. Detta är också en av förklaringarna till att vi kliver in ett nytt kvartal med en rekordstark orderbok om 36 MSEK (+149% i jmf. med föregående års fjärde kvartal). Koncernen har under året framgångsrikt slutfört ett kostnads- och lönsamhetsprogram.  Utvecklingen har från Q4 och framåt gått in i en ny fas och ledningen arbetat mer fokuserat på bolagets framriktade affär för att säkerställa utvecklandet av befintliga affärsområden. Resultat av detta syns framförallt på försäljningsframgångarna under det senaste kvartalets starka införsäljningen inför 2021.

Koncernen har genom Adiantes under året etablerat sig som en premiumproducent av läderprodukter för modevarumärken och vi spelar en aktiv roll i utvecklandet av våra kunders produktportfölj. För att ytterligare vidareutveckla vårt framgångskoncept kommer vi under 2021 förstärka bolagets resurser kring R&D, detta för att bygga vidare på bolagets framgångsrecept att vara en kompetent partner som tillför både kompetens och kvalitativ produktion till våra globala kunder. Vårt kunnande har också gett oss möjlighet att bygga en affärsverksamhet för att skräddarsy lösningar gällande mobila tillbehör för storbolag och offentliga aktörer. Per idag levererar vi lösningar till flertalet storbolag ute i Europa samt till aktörer inom utbildningssektorn. 

Även om året varit ett utmanande år för våra konsumentvarumärken där vår detaljhandel drabbats av pandemieffekter så har vi ändå lyckats öka exponeringen och antalet direkta detaljhandelspartners vi arbetar med. Vi har framförallt under årets sista kvartal sett en spännande utveckling där JAYS blivit ett allt mer synligt varumärke i Norden. Vi har lyckats hitta nya partners för att utöka exponeringen av JAYS mot andra applikationer och främst mot sportvärlden vilket vi kommer se under början av 2021. JAYS fortsätter att vinna produktpriser och vi ser med spänning framåt emot 2021 med flertalet nya produkter i pipen.

Koncernen har tagit viktiga kliv under året och har också fortsatt stor potential för att fortsätta stärka vår försäljning mot slutkonsument, både på egen webhandel och via marknadsplatser. Vi har under slutet av året tillfört fler resurser för att påskynda detta arbete. Detta säkerställer att vi kan jobba framåtriktat inom området för att nå våra målsättningar samt nå ut i fler onlinekanaler och genomföra fler samarbeten.

2020 har varit ett mångt och mycket utmanande år men för mig och mina medarbetare, också ett bevis på att vi trots dessa utmanande tider är på rätt väg. Vi har jobbat hårt för att hitta vår plats på marknaden och sätta en solid plan för framtiden. Nu ser vi fram emot att vidare utveckla våra affärsområden ytterligare under 2021. 2021 kommer fortsatt innebära pandemieffekter och utmaningar kring framförallt transporter, en exportförsäljning påverkad av lokala restriktioner men framförallt ser vi fram emot ett år fyllt av möjligheter. Där kommer vi att hjälpa bolag i sin digitaliseringsresa, bygga vidare på vår onlineverksamhet och fortsätta vara en partner till våra kunder som alltid levererar på högt uppsatta mål.

Stort tack för 2020 och nu tar vi fart tillsammans mot ett roligare 2021!

Göteborg den 18:e februari 2021

Henrik Andersson,
Koncernchef & VD i Northbaze Group AB (publ)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • JAYS lanserade sin första True Wireless-modell med aktiv brusreducering (ANC) och HearThrough, t-Seven True Wireless
 • Information om förvärvade optioner kopplad till Northbaze Group’s optionsprogram 2020 A & B
 • Storägaren Novo Utbildning AB utökade sitt innehav i Northbaze Group AB

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Insiderköp av aktier inom koncernledningen i Northbaze Group AB (publ)
 • Northbaze Group refinansierade sin kreditram för att matcha bolagets tillväxtambitioner

DETALJERADE UPPLYSNINGAR HELÅRET 2020

 • Northbaze Group uppvisar under årets samtliga kvartal ett positivt EBITDA-resultat och årets sammanlagda EBITDA-resultat uppgår till 4 399 tkr och med en marginal om 8%, vilket visar att koncernens förändringsarbete äntligen har fått genomslag för att vända den tidigare långsiktiga negativa trenden sedan mer än fem år tillbaka. Koncernens målmedvetna arbete innebär att kostnadsbasen nu är på en tillfredsställande nivå vilket ger koncernen möjlighet blicka framåt och expandera affären vilket vi nu börjar se under kvartal fyra och framåt.
 • Adiantes växer med 72% under året i jämförelse med föregående år, där tillväxten fortsätter vara stark genom vårt konkurrenskraftiga helhetserbjudande baserat på vår breda erfarenhet inklusive utvecklings- och designkunskaper inom skinn- och lädertillverkning. Till följd av att våra private label kunder till stor del har en väletablerad onlineaffär samt en försäljning direkt mot slutkonsumenten har Adiantes framåtriktade arbete att etablera långsiktiga partnerskap inneburit nya kundkontrakt som leder till succesivt ökade tillverkningsvolymer. Kundbasen är fortsatt främst asiatiska premiummärken inom mobila tillbehör där bolaget spår en fortsatt tillväxt hos befintlig kundbas som fortsatt expanderar till fler geografiska marknader samt en ökad möjlighet att knyta till sig europeiska premiumvarumärken som attraheras av vår samlade kompetens inom området och som fortfarande till viss del producerar sina produkter i högkostnadsländer eller i länder med en instabil geopolitisk situation. Adiantes har även påbörjat ett projekt kring möjligheten att nyttja sin kompetens, design- och produktionskunskap till att även omfatta design och tillverkning av andra närliggande produkter såsom mindre och större exklusiva skinn- och läderväskor inom exempelvis laptop-, duffel- och weekend-bags området.
 • Audio & Sound redovisar en minskning i sin nettoomsättning med 17% under året i jämförelse med föregående år. Försäljning inom Audio & Sound koncentreras alltmer kring vår nordiska affär och vår direkta försäljning till detaljisterna. Minskningen under året härrör till att affärsområdet under andra kvartalet 2019 utlevererade en större bundlingsaffär till Ryssland om 9.3 mkr och exkluderat detta växer affären inom Audio & Sound med cirka 2 mkr under perioden. Årets svårigheter med flertalet nedstängningar och restriktioner i flertalet vitala exportmarknader har självklart påfört en negativ effekt på vår exportförsäljning som försvagats under året. Fokus under året har varit att lansera JAYS hos fler rikstäckande detaljister i Norden vilket vi har sett bära frukt under Black Friday där JAYS numera distribuerar via de flesta större detaljister och har fått en allt större exponering nationellt. Inom Audio & Sound fortgår det löpande arbetet med framtida produktlanseringar och där vi under våren kommer presentera en utvidgad högtalar-serie både avseende portabla- och smarta hemhögtalare samt för både inomhus-och utomhus bruk.
 • Smart Mobility levererar en nettoomsättning i linje med föregående år. Inom Smart Mobility pågår en ompositionering av varumärket Krusell för att framöver främst fokusera på kvalitet och funktion för professionella aktörer och utbildningssektorn. Omstrukturering av varumärket Krusell innebär en förflyttning från att tidigare haft ett fokus att sälja mot slutkonsumenterna via telekomaktörer till att numera ha ett ökat fokus på företagssidan med att erbjuda specialanpassade skyddsprodukter till företagens egna unika behov. Både avseende skyddsprodukter för professionella användare ute på fältet samt till skolsektorn och det digitala hemmakontoret ser vi stora möjligheter att utöka vårt erbjudande och verksamhet för att bättre hjälpa företagen i deras digitaliseringsresa.
 • Koncernens B2C försäljning online för året uppgår till cirka 20% av den totala försäljningen av koncernens egna varumärken exkluderat försäljning inom affärsområdet Adiantes och dess externa OEM- och private label tillverkning. Koncernen har under året sjösatt nya E-commerce plattformar och system och har tillsatta nya resurser inför 2021 för att nu utöka den framriktad affären med fler online aktiviteter i egen regi och i samarbeten med andra varumärken och aktörer för att nå ut till en större publik och detta främst för varumärket JAYS.
 • Bruttomarginalen minskar under året på grund av ökade logistikkostnader och uppgick till 43 % (46%) för helåret 2020. Ökade logistikkostnader och försvårade logistikflöden är direkt kopplade till COVID-19 och bolaget arbetar aktivt för att minska dess effekt under kommande kvartal. Logistikkostnaderna har ökat på grund av kapacitetsbrister som skett på flygtransporter som lidit av att civiltrafiken nästintill helt upphört.
 • Orderboken i Northbaze Group är 149% större jämfört med föregående år och vid årets utgång uppgick den till 36.4 mkr (14.6 mkr), varav 7.5 mkr inom Audio & Sound, 10.9 mkr inom Smart Mobility och 18 mkr inom Adiantes. Bolaget levererar både en nettoomsättningstillväxt under året om 14% samt en utökad orderstock om 149% vilket påvisar att koncernens arbete från att sätta en lönsam struktur gått in i en andra fas där vi nu fokuserar på att utveckla våra affärer och den framåtriktade affären tar en allt större plats i vårt fokus. Ökningen av orderstocken förklaras främst av två områden där bolaget genom att arbeta direkt med detaljhandelsaktörerna kan planera in kommande lanseringar av produkter och kampanjer långt i förväg vilket hjälper oss att förbättra kassaflödet långsiktig. Utvecklandet av legotillverkningen i vår fabrik och vårt företagssortiment leder också en till en naturlig ökning av orderstocken. En förbättrad orderingång och byggandet av en solid orderstock kommer att hjälpa oss att förbättra flödena och produktionseffektiviteten vilket också kommer ge oss en förbättrad resultatmarginal på sikt.
 • Koncernens lönsamhet (EBITDA) under året är positivt om 4 399 tkr (- 14 357 tkr) och med en EBITDA marginal om 3%. EBITDA resultatet har under året påverkats av löpande kostnader av engångskaraktär relaterade till det avslutade omstruktureringsprogrammet, nedskrivning av inkuranta  produkter samt vitesbeloppet från Nasdaq. Bolagets arbete visar sig nu i siffrorna där bolaget arbetat med att både strukturera om koncernen mot en starkare närvaro online och vi har nu etablerat en hälsosam kostnadsbas och fokus har nu under årets sista kvartal varit på utveckla bolagets olika typer av affärer.
 • Kassaflödet för året var positivt och uppgick till 7.8 mkr (- 1 mkr) varav den löpande verksamhetens kassaflöde uppgick till -12.9 mkr inklusive förändringar i rörelsekapitalet. Det negativa kassaflödet inom den löpande verksamheten kommer ur två förändringar i rörelsekapitalet där bolaget skiftat från att sälja fakturor till att numera belåna fakturor vilket ökar kundreskontran mot att finansieringsverksamheten får en positiv kassaflödeseffekt. Den andra anledningen är att bolaget i slutet av 2019 fick ett större förskott från bundlingsaffären som levererades ut i januari 2020. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -2.6 mkr vilket avser investeringar i nya produkter. Kassaflödet från finansieringsverksamhet uppgick till 23.3 mkr vilket främst kommer nya upptagna lån och uppsatt fakturabelåning.

DETALJERADE UPPLYSNINGAR Q4 2020

 • Koncernens lönsamhet (EBITDA) under årets fjärde kvartal är positivt med en stigande marginal och når 3 925 tkr (788 tkr), och EBITDA marginalen uppgår till 8%. Samtliga redovisade kvartal under 2020 har varit positiva och påvisar att koncernens förändringsarbete att vända den tidigare negativa trenden sedan mer än fem år tillbaka äntligen får genomslag. Koncernen har under de senaste åren både lyft omsättningen och kan nu även presentera kontinuerliga positiva EBITDA resultat. 
 • Adiantes växer med 112% under kvartalet i jämförelse med föregående års fjärde kvartal. Tillväxten är stark tack vare affärsområdets konkurrenskraftiga helhetserbjudande baserat på vår breda erfarenhet inklusive utvecklings- och designkunskaper inom skinn- och lädertillverkning. Adiantes framåtriktade arbete att etablera långsiktiga partnerskap har inneburit nya kundkontrakt under 2020 som leder till succesivt ökade tillverkningsvolymer. Kundbasen är fortsatt främst asiatiska premiummärken inom mobila tillbehör där bolaget spår en fortsatt tillväxt hos befintlig kundbas som fortsatt expanderar till fler geografiska marknader samt en ökad möjlighet att knyta till sig europeiska premiumvarumärken som fortfarande till viss del producerar i högkostnadsländer eller i länder med instabil geopolitisk situation. Adiantes framåtriktade arbete att etablera långsiktiga partnerskap har inneburit nya kundkontrakt under 2020 som leder till succesivt ökade tillverkningsvolymer. 
 • Audio & Sound minskar sin nettoomsättning med cirka 11% under kvartalet i jämförelse med föregående års fjärde kvartal. Minskningen härrör till minskad försäljning på exportmarknader och detaljhandeln i stort som fortsatt påverkas av återkommande nedstängningar och restriktioner.
 • Smart Mobility ökar sin nettoomsättning om 64% i jämförelse med föregående års fjärde kvartal. Ökningen kommer ur bolagets framgångsrika företagssortiment där vi snabbt tagit fram lösningar för mobila tillbehör för det digitala hemmakontoret, skolmiljön och fältverksamheten som tagit fasta på den snabba digitaliseringsprocessen många europeiska bolag och kommuner genomfört med stora inköp av både hårdvara och tillbehör. Koncernen ser möjligheter att utöka vår verksamhet för att bättre hjälpa företagen i deras digitaliseringsresa.  
 • Koncernens B2C försäljning online för det fjärde kvartalet uppgår till cirka 18% av den totala försäljningen exkluderat försäljning inom affärsområdet Adiantes och dess OEM tillverkning för andra varumärken. Bolaget har under kvartal fyra förstärkt E-commerce organisationen för att utöka den framåtriktade affärer och nå ut till en större publik för varumärket JAYS.
 • Bruttomarginalen minskade under årets fjärde kvartal på grund av ökade logistikkostnader under kvartalet och uppgick till 37 % (48%). De ökade logistikkostnader är helt kopplad till COVID-19 situationen men bolaget arbetar aktivt för att minska dess påverkan under kommande kvartal. Logistikkostnaderna har ökat på grund av kapacitetsbrister som skett på flygtransporter som lidit av att civiltrafiken nästintill helt upphört.
 • Orderboken i Northbaze Group är 149% större jämfört med föregående år och vid årets utgång gick den till 36.4 mkr (14.6 mkr), varav 7.5 mkr inom Audio & Sound, 10.9 mkr inom Smart Mobility och 18 mkr inom Adiantes. Ökningen av orderstocken förklarar sig i två delar där bolaget genom att arbeta direkt med detaljhandelsaktörerna kan planera in kommande lanseringar av produkter och kampanjer långt i förväg vilket hjälper oss att förbättra kassaflödet långsiktig. Utvecklandet av legotillverkningen i vår fabrik och vårt företagssortiment leder också en till en naturlig ökning av orderstocken. En förbättrad orderingång och byggandet av en solid orderstock kommer att hjälpa oss att förbättra flödena och produktionseffektivitet vilket också kommer ge oss en förbättrad resultatmarginal på sikt.
 • Kassaflödet för kvartalet är positivt och uppgick till 6.1 mkr (1 mkr) varav den löpande verksamhetens kassaflöde var -1.5 mkr inklusive förändringar i rörelsekapitalet. Det negativa kassaflödet från den löpande verksamhet härrör till ökad kapitalbindning på kundreskontran på grund av omsättningstillväxten vilket ger utökat kassaflöde under finansieringsverksamheten för fakturabelåningen. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1 mkr vilket avser investeringar i nya produkter. Kassaflödet från finansieringsverksamhet uppgick till 8.6 mkr vilket kommer ur utökad kreditram samt utökad fakturabelåning på grund av omsättningstillväxten och ökande kundreskontra.

För eventuella frågor kontakta:
Henrik Andersson, CEO
Mobile: +46 761 99 35 55
Email: henrik.andersson@northbazegroup.com

Denna information är sådan som Northbaze Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18:e februari 2021, klockan 08.30 CET.

Aktierna i Northbaze Group (publ) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.

Fullständig rapport finns bifogad samt på bolagets hemsida: http://ir.northbazegroup.com/financial-informations

NORTHBAZE GROUP I KORTHET

Northbaze Group grundades 2006 med en vision att alla skall ha möjlighet att uppleva bra ljud och sofistikerad design. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför idag egna varumärken och produkter inom ”Audio & Sound” och “Smart Mobility” för utvalda marknader globalt och online. Northbaze Group har idag verksamhet i Sverige, Tyskland, Kina och i Thailand, där även bolagets egen tillverkning under namnet ”Adiantes” sker för premium skinn- och läderprodukter för både egna varumärken inom Smart Mobility och andras varumärken.

Koncernen har under senare år expanderat inom ”Smart Mobility” genom förvärvet av Krusell, som designar och tillverkar mobila tillbehör, väskor och skal av högsta kvalitet och som även har en tillverkning av exklusiva skinn- och läderprodukter för globala kunder. Inom ”Audio & Sound” området förvärvade koncernen 2019 det prisbelönta danska audio varumärket CLINT® Digital i syfte att etablera koncernens framtidssatsning inom streamat ljud via multimedia och smarta högtalare. Det tyska e-handelsföretaget KAVAJ förvärvades och integrerades under april 2019 i syfte att förstärka bolagets online-närvaro genom framförallt Amazon och andra marknadsplatser online. 

Koncernen har under 2020 bildat ett nytt affärsområde genom att lyfta ut den egna produktionsenheten för exklusiva skinn- och läderprodukter inom Smart Mobility i och med den ökade externa tillverkningen för andra varumärken. Det nya affärsområdet ”Adiantes” omfattar premium OEM tillverkning i Thailand för exklusiva skinn- och läderprodukter och accessoarer inom Smart Mobility. Adiantes erbjuder sina partners ett konkurrenskraftigt alternativ till annan tillverkning för deras större varumärken. Adiantes kvaliteter och hållbarhetsfokus har redan attraherat flertalet internationella klienter att ingå långsiktiga partnerskap med bolaget, och ytterligare kundsamarbeten är under uppbyggnad.

Northbaze koncernens vision är etablera en stark online närvaro med en bred produkt- och varumärkesbas och en tillväxtstrategi som bygger på stark organisk tillväxt med lönsamhet i kombination med förvärvsdriven tillväxt inom ljudsegmentet och andra nära relaterade produkter och tjänster inom konsumentelektronik samt smart connectivity och mobila produkter. Northbaze Group har för avsikt att genomföra flertalet förvärv vid rätt förutsättningar under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.

Northbaze koncernens långsiktiga finansiella mål är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30 procent. Koncernen har som målsättning att öka andelen av omsättningen inom B2C samt online med cirka 10% per år under kommande tre års period till dryga 30%, samtidigt som erbjudandet via befintliga marknadskanaler inom detaljhandeln förstärks. Koncernen kommer ej lämna löpande detaljerade prognoser, utan verksamheten kommer helt styras mot bolagets långsiktiga finansiella mål.

Bilaga