Ellen AB - Bokslutskommuniké 2020

ANDRA HALVÅRET JULI-DECEMBER 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 7 241 (10 503) KSEK
 • Bruttomarginalen uppgick till 46 (46) procent
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -4 762  (-4 928) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -1,09 (-0,02) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till 8 368 (-3 230) KSEK

             
JANUARI – DECEMBER (HELÅR)  2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 18 623 (21 168) KSEK
 • Bruttomarginalen uppgick till 45 (47) procent
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -7 760 (-6 937) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -1,75 (-0,03) SEK
 • Årets kassaflöde uppgick till  5 936 (-6 821) KSEK
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2020

             
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2020

 • 12 februari informerar Ellen marknaden om ett stärkt samarbete med Sveriges största privatägda apotekskedja, Apotek Hjärtat. Samarbetet innebär listning och distribution av Ellens sortiment i de fysiska butikerna samt att Ellen blir en av Apotek Hjärtats utvalda leverantörer inom ramen av ett kategorisamarbete.
 • 7 april informerade Ellen marknaden att man levererar en stark försäljningstillväxt om +36 procent för första kvartalet 2020.
 • 4 maj informerade Ellen marknaden om att en uppfyllnadsorder på 345 000 SEK  för implementering av sortimentet, steg ett,  i de fysiska butikerna på Sveriges största privata apotekskedja erhållits.
 • 10 juni informerar Ellen marknaden om att Ellens Intimate Care-serie uppgraderas till en vegansk intimvårdsserie.
 • 16 juni informerade Ellen att årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att införa incitamentsprogram 2020/2023 genom emission av teckningsoptioner till bolagets styrelseordförande och VD. Optionsprogrammet fulltecknades och 29 juni registrerades utgivandet av teckningsoptionerna hos Bolagsverket.  
 • 17 augusti offentliggör Ellen tidplan för sammanläggning av aktier. Skälet till sammanläggningen är att styrelsen vill åstadkomma ett för Ellen ändamålsenligt antal aktier. Sammanläggningen av aktierna registrerades av Bolagsverket 3 augusti 2020. Avstämningsdag för samman-läggningen är 24 augusti 2020.
 • 26 augusti informerade Ellen marknaden om ytterligare utökad distribution av sin produktportfölj i de fysiska butikerna på Sveriges största privatägda apotekskedja. Ellens Intimate Care serie bestående av tre produkter implementeras i apotekskedjans fysiska butiker under oktober.
 • 15 oktober informerade Ellen marknaden om fortsatt försäljningstillväxt och ett förbättrat resultat på en marknad kraftigt präglad av en global pandemi. Försäljningstillväxt om +1,5 procent samt ett starkt förbättrat resultat om +10,9 procent för perioden januari till september.
 • 15 oktober informerade Ellen markanden att man genomför ett fullt ut säkerställd företrädesemission om cirka 14,9 MSEK. 12 november offentliggör Ellen utfallet i företrädes-emissionen. 26 november informerar Ellen marknaden att företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket.
 • 12 november informerar Ellen marknaden om utökad distribution och lansering av sina probiotiska produkter i Portugal och Malta via sin distributör Bio-Tech.
 • 18 december informerar Ellen marknaden om relansering och utökat samarbete med Apotek1, Norges största apotekskedja. Från februari 2021 kommer Ellens probiotiska tamponger finnas tillgängliga i Apotek1´s apotek och webbshop. Utöver det så kommer Apotek1 även lansera Ellens probiotiska intimcreme i sina apotek och på webbshopen.
 • Under året har försäljningsutvecklingen påverkats av den globala coronapandemin. Ellen ser ett försäljningstapp om minst 21 procent som en direkt effekt av detta.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
      -       Inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens slut.

Denna rapport har inte varit föremål för en revisionsgranskning.


För ytterligare information:
Charlotta Nilsson, VD på telefon 08-412 10 00 eller via epost info@ellen.se

Denna information är sådan information som Ellen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2021, kl. 08.30 CET.

Om Ellen
Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors intimhälsa. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen® som innehåller Lacto Naturel® (LN®), som består av humana mjölksyrabakterier och ellen® Probiotisk Utvärtes Intim Crème som också innehåller Lacto Naturel® (LN®). Krämen innehåller kokosolja som ger en skyddande och smörjande
effekt. Båda produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. I produktsortimentet finns också ett pH-test för hemmabruk, en aqua block tampong, en intim foam, intim deo och en after shave & wax gel. Foamen och deon är båda baserade på ekovänliga ingredienser med Salvia som ingrediens. Produkterna säljs genom ett globalt nätverk av distributörer. Ellen är noterat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: ELN). Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, kontaktuppgifter: telefon 08-463 83 00, eller via e-post certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information om bolaget: www.ellen.se.

Bilaga