ArcAroma AB: 210219 ArcAroma offentliggör fairness opinion med anledning av samgåendet med OptiFreeze

ArcAroma AB (publ) (”ArcAroma”) offentliggjorde den 19 januari 2021 att styrelsen för ArcAroma och styrelsen för OptiFreeze AB (publ) (”OptiFreeze”) gemensamt antagit en fusionsplan för att genomföra ett samgående av ArcAroma och OptiFreeze genom en aktiebolagsrättslig fusion (”Fusionen”) med ArcAroma som överlåtande bolag och OptiFreeze som övertagande bolag. I enlighet med Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning har ArcAromas styrelse inhämtat ett värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion) avseende Fusionen från Eminova Partners AB. Enligt Eminova Partners AB:s uppfattning är fusionsvederlaget skäligt för ArcAromas aktieägare ur ett finansiellt perspektiv. Utlåtandet är bilagt detta uttalande och har baserats på de antaganden och överväganden som redovisas däri.

För uppdraget avseende värderingsutlåtandet erhåller Eminova Partners AB ett fast arvode som inte är beroende av fusionsvederlagets storlek eller huruvida Fusionen fullföljs.

___________

Lund den 19 februari 2021

ArcAroma AB (publ)

Styrelsen

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2021 klockan 13.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Ahlgren, styrelseordförande ArcAroma AB (publ)
E-post: peter.ahlgren@arcaroma.com
Telefon: (+46) 708 15 09 91

Kort om ArcAroma

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer. Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech. ArcAromas aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på +46 8-463 80 00 eller e-post: certifiedadviser@penser.se.

 

Bilaga