Hövding Sverige AB: HÖVDING BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

HÖVDING BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020
Oktober - december 2020


 Fortsatt tillväxt i 2020

FINANSIELLT RESULTAT
PERIODEN

 

 

FINANSIELLT RESULTAT HELÅRET

 

 

 
 VIKTIGA HÄNDELSER
UNDER PERIODEN
 • ·Antal sålda Hövdingar under kvartal 4 ökade till 33 854 (28 551) st. (+19%).
 • Nettoomsättningen ökade till 52 759 (46 467) KSEK (+14%)
 • Bruttomarginalen uppgick till 24% (22%).
 • EBITDA uppgick till -5 708 (-9 229) KSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -7 387 (-10 137) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,27 (-0,45) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 364 (-2 016) KSEK
       
 • Antal sålda Hövdingar för helåret 2020 ökade till 96 561 (71 555) st (+35%)
 • Nettoomsättningen ökade till 152 517 (112 919) KSEK (+35%)
 • Bruttomarginalen uppgick till 23% (26%)
 • EBITDA uppgick till -38 558 (-48 328) KSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -44 247 (-50 928) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -1,82 (-2,29) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -43 160 (-32 805) KSEK
I rörelseresultatet ingår en post avseende omstruktureringskostnader på 3 750 KSEK av engångskaraktär.

 
Inlösen av teckningsoptioner
Under perioden har inlösen av ett teckningsoptionsprogram för personalen skett. Teckningsoptionerna tecknades hösten 2017. Innehavare av teckningsoptionerna erbjöds att köpa 1,48 aktier per option för priset av 21,55 kr. Teckningen avslutades den 31 oktober 2020 och tillförde bolaget 4 448 KSEK före emissionskostnader.

  
 

Fortsatt tillväxt i 2020

 

 

 

 

 
 

Antal sålda Hövdingar under 2020 ökade med 35% jämfört med föregående år.
Omsättningen ökade också med 35%.

Då förra hösten präglades av lansering av Hövding 3 och kast mellan kvartalen blir kvartalsjämförelsen både av detta och föregående kvartal missvisande. Därför jämför vi operationellt andra halvåret mot föregående år samma period.
Andra halvåret summerar vi med 51% omsättningsökning att jämföra med första halvårets blyga 14% tillväxt.

Det vittnar om att Hövding går stärkta ur ett speciellt 2020. Efterfrågan är god, vilket 52,7 MSEK i nettoomsättning under kvartal fyra bekräftar. Det är vårt största kvartal hittills och efter omstruktureringar gjorda under kvartal tre börjar vi försiktigt se effekt på vårt rörelseresultat.
Rensat för omstruktureringskostnader slutar EBITDA i kvartal tre och fyra på -6% samt -11% med en tydlig trend i rätt riktning. Vi har fortfarande arbete att göra och området bruttomarginal är i speciellt fokus där vi under våren implementerar aktiviteter som höjer genomsnittspriset, reducerar kostnaden i produktionsledet samt reducerar kostnaden för garantiåtaganden.

Under kvartalet såg vi hur de internationella marknaderna i Tyskland och Danmark återgick till närmare förväntade nivåerna och var mindre tyngda av pandemirelaterade restriktioner i handeln. Samtidigt fortsatte Sverige leverera bra resultat lett av många stora nationella aktörer som exempelvis Stadium, Outnorth, Designtorget m.fl.
Det som enar alla våra nyckelkunder, oavsett land, är möjligheten de ser att omsätta i en kategori (cykling) som annars har sin lägsta period under vintern. En av våra styrkor som bekräftas är att Hövding är en produkt som kan marknadsföras och säljas oavsett säsong.

Vi har nu gått in i 2021 och ser fram emot att fortsätta bygga på den trend vi har resultatmässigt. Det kommer fortsatt vara ett utmanande år att förutse, givet pandemin, och de omstruktureringsbeslut vi implementerade för sex månader sedan kommer väl till pass. Vi är mer agila i vårt digitala arbetssätt än tidigare och har en mer flexibel samt lägre kostnadsmassa att arbeta med. Det ger oss bättre möjlighet att agera vid eventuella samhällsrestriktioner och en fortsatt ökad cykeltrend i vardagslivet. Planen som nu implementeras är; fortsatt kostnadskontroll, steg för steg förbättrad bruttomarginal och tillväxt driven av de tre nyckelmarknaderna, samtidigt som vi mer aktivt än tidigare startar arbete på nya marknader där vi redan vet det finns efterfrågan efter smarta lösningar för vardagscyklister. I det arbetet tar vi med oss vetskapen att upp till hälften av alla Hövdingar som köps idag köps online. Ingången på nya marknader kommer vara en kombination av fysiskt och digital försäljning där fysisk närvaro kompletterar digital försäljning snarare än omvänt.

Med 300 000 Hövdingar ute på vägarna, bara i Sverige, Danmark och Tyskland, har vi ordentligt fotfäste. Under fjärde kvartalet köptes någonstans på dessa marknader en Hövding var fjärde minut, dygnet runt. Vi ser ingen tendens till avmattning och ser fram emot att lägga många räddade liv till de redan tusentals som i vardagen åtnjutit ett skydd upp till åtta gånger bättre än traditionella cykelhjälmar.

Fredrik Carling
VD, Hövding Sverige AB (publ


PERIODENS OMSÄTTNING OCH RESULTAT

·Nettoomsättningen för perioden var 52 759 (46 467) KSEK.

Antalet sålda hjälmar var under perioden 33 854 (28 551) stycken. Av dessa såldes
32% (29%) via distributörer, 64% (66%) via återförsäljare och 4% (5%) på bolagets webbshop. Försäljningsandel per land visar Sverige 32% (32%), Danmark 34% (37%), Tyskland 26% (28%), Storbritannien 2% (1%) och för övriga länder 6% (2%).

Bruttomarginalen visar på 24% (22%) för perioden. Bruttomarginalen påverkas huvudsakligen av kostnader för produktion med 80,6% (83%), frakt och tullkostnader med 4,4% (6%), nedskrivning 0,5% (0%) samt garantikostnader för sålda hjälmar 14,5% (11%).

Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 18 475 (19 936) KSEK. Bland kostnaderna finns 10 045 (10 272) KSEK som avser övrigt och 8 430 (9 664) KSEK är personalkostnader.
EBITDA för kvartalet uppgick till -5 708 (-9 229) KSEK. Resultatet före skatt för perioden uppgick till -7 387 (-10 137) KSEK och har under perioden belastats med av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar med -1 447 (-794) KSEK samt av de materiella tillgångarna med -165 (-186) KSEK.

INVESTERINGAR
Under kvartalet har inga betydande investeringar gjorts.

LIKVIDITET OCH FINANSIERING
Under perioden har inlösen av ett teckningsoptionsprogram för personalen skett som tillförde bolaget 4 448 KSEK före emissionskostnader. Bolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 62 024 (20 353) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -8 364 (-2 016) KSEK.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSDISPOSITION
Styrelsen föreslår ingen vinstutdelning för räkenskapsåret.

ANSTÄLLDA
Per den 31 december 2020 uppgick antalet anställda till 35 (41) personer.

RISKFAKTORER
Riskfaktorer finns beskrivet i Hövdings 2019 årsredovisning på sidan 52.

CERTIFIED ADVISER
Västra Hamnen Corporate Finance AB är anlitade som Certified Adviser åt Hövding.

RAPPORTERINGSDATUM
Hövding offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapport är planerad enligt nedan:

      ·4 maj 2021 – Delårsrapport kvartal 1 2021

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna rapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år.

REVISORS GRANSKNING
Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.


BOLAGSUPPGIFTER
Hövding Sverige AB (publ), organisationsnummer 556708 - 0303, är ett aktiebolag med säte i Malmö. Bolagets aktier är registrerade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

INFORMATION
Frågor gällande denna delårsrapport besvaras av:
VD Fredrik Carling
Tel: 040 - 236868
fredrik.carling@hovding.com

Hövding Sverige AB (publ)
Bergsgatan 33
214 22 Malmö
040 - 236868

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Fredrik Arp (ordf)                             Helén Richenzhagen  Tony Grimaldi

Alexander Izosimov                       Maria Minskova                                        

Fredrik Carling (vd)            

Hövding Sverige AB (publ) är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Hövdings Certified Adviser.
Epost: ca@vhcorp.se Tel: 040 - 200 250

För ytterligare information kontakta Fredrik Carling på tel. 040 - 23 68 68
Högupplösta bilder kan laddas ner här: www.mynewsdesk.com/se/hovding

Denna information är sådan som Hövding Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Fredrik Carling, VD Hövding Sverige AB (publ) försorg, för offentliggörande den 22 februari 2021 kl. 08.30 CET.    


Bilaga