Finnverakoncernens verksamhetsberättelse och bokslut 2020

Finnverakoncernen, börssmeddelande 23.2.2021

Finnverakoncernens verksamhetsberättelse och bokslut 2020

Företagens tillgång till finansiering kunde tryggas under coronakrisen – Finnveras resultat märkbart negativt till följd av kreditförlustreserveringar

Kommentarer från verkställande direktör Pauli Heikkilä:

”I och med coronapandemin fokuserade Finnvera under 2020 på två uppgifter: att säkerställa tillgången till lånefinansiering för livsdugliga företag i Finland och att säkerställa att verksamhetsförutsättningarna för exportfinansiering bevaras i krisläget.

Skötseln av krisen visade hur viktiga välfungerande samarbetsmodeller är. Finnveras ägare, arbets- och näringsministeriet, landets regering och riksdag ändrade lagarna mycket snabbt så att vi kunde svara mot krisen. Finnveras låne- och borgensfullmakt i Finland höjdes till 12 miljarder euro och den kredit- och borgensförlustersättning som betalas till Finnvera höjdes till 80 procent. Vi reagerade på den ökade efterfrågan på finansiering hos företagen med snabba produkt-, serviceprocess- och prissättningsändringar.

Vi uppskattar att en mycket stor del av de företag som behövde finansiering också fick den med hjälp av de verksamhetsmodeller som vi tog fram mycket snabbt med banker och övriga samarbetspartner. Vi beviljade ett rekordbelopp finansiering i Finland, sammanlagt 1,7 miljarder euro, vilket är över 70 procent mer än året innan. Ansvarsstocken inom finansiering i Finland ökade till 2,9 miljarder euro.

Exportgarantier och särborgen i huvudsak för stora företags exportaffärer beviljades för 2,9 miljarder euro exportkrediter för 1,1 miljarder euro. Exportföretagens tidigare order och de finansieringsbeslut som hänför sig till dem bär långt över år 2020, men besluten om nya, stora exportprojekt minskade. Ansvarsstocken för exportgarantier och specialborgen som beviljats i storföretagsverksamheten uppgick till 22,0 miljarder euro.

Coronapandemin slog mycket hårt mot kryssningsfartygsbranschen. I enlighet med standarden IFRS 9 måste Finnvera som en följd av försämrade riskklassificeringar och makroekonomiska prognoser göra omfattande kreditförlustreserveringar på sammanlagt 1,2 miljarder euro för exportgaranti- och specialborgenverksamheten för år 2020. Finnverakoncernens resultat för år 2020 var 748 miljoner euro negativt efter statsgarantifondens fondavgift på 349 miljoner euro.

Finnveras mål är att på lång sikt vara självbärande, och verksamheten har varit vinstbringande under de 21 verksamhetsåren fram till år 2019. Under denna tid har bolaget samlat förlustbuffertar för eventuella framtida förluster. Bufferttillgångarna räckte till för att göra de betydande förlustreserveringarna i exportgaranti- och specialborgenverksamheten år 2020, men de minskade betydligt. Bufferttillgångarna inkluderar koncernens fria egna kapital och statsgarantifondens tillgångar. Ökningen i ansvarsstocken för exportfinansiering och finansieringsfullmakter under senare år har ökat betydelsen av riskhantering och gardering mot risker. Långsiktig verksamhet, riskhantering och kontrollerad risktagning är en del av Finnveras grundläggande uppgift, med vilka vi kan bevara exportfinansieringens verksamhetsförutsättningar över coronakrisen.”

Finnverakoncernen, år 2020 (vs. 2019)
Räkenskapsperiodens resultat
-748 mn e
(94), förändring -893 %
Balansomslutning
12,7 md e
(12,7), förändring 0 %
Totala ansvar,
moderbolaget, inklusive bindande finansieringsanbud och avtal
25,0 md e
(27,5), förändring -9%
Fritt eget kapital och
Statsgarantifonden
efter räkenskapsperiodens resultat
0,8 md e
(1,9), förändring -57 %
Förhållandet
kostnader-intäkter
26,4 %
(25,4), förändring 0,9 %-enhet
Självförsörjningsgrad
5,7 %
(11,6), förändring -5,8 %-enhet
NPS-index
(net promoter score)
56
(64), förändring -8 poäng
Förväntade kreditförluster
1,4 md e
(0,2), förändring 471 %

Finnverakoncernen, rörelseverksamhet och resultatutveckling
1–12/2020(1–12/2019)

 • Beviljade lån och borgen i Finland: 1 425 mn euro (794), förändring 80 %
 • Beviljade exportgarantier och specialborgen: 3 214 mn euro (5 442), förändring -41 %
 • Beviljade exportkrediter: 1 089 mn euro (2 491), förändring -56 %
  • Finlands Exportkredit Ab:s kreditrisk gällande exportkrediter täcks av moderbolaget Finnvera Abp:s exportgaranti
  • Variationen i exportgarantier och -krediter påverkas av tidpunkten för enskilda stora exportaffärer

31.12.2020 (31.12.2019)

 • Ansvarsstock, lyfta lån och borgen i Finland: 2 430 mn euro (1 928), förändring 26 %
 • Ansvarsstock, exportgarantier och specialborgen, inklusive SMF- och midcap-exportgarantier och -borgen: 22 408 mn euro (25 489), förändring -12 %
  • Lyfta ansvar 11 762 mn euro (11 443), förändring 3 %, varav fartygs- och varvssektorns bruttoansvar 4 427 mn euro (3 939)
  • Olyfta ansvar 7 749 mn euro (9 486) och bindande offerter 2 896 mn euro (4 560), förändring sammanlagt -24 %, varav fartygs- och varvssektorns bruttoansvar sammanlagt 7 089 mn euro (10 596)
 • Ansvarsstock, lyfta exportkrediter: 7 561 mn euro (7 299), förändring 4 %

Till följd av de kraftigt utökade förlustreserveringarna i exportgaranti- och specialborgenverksamheten som gjorts på grund av coronapandemin var Finnverakoncernens resultat 748 miljoner euro negativt för år 2020 efter statsgarantifondens fondavgift. Året innan var resultatet 94 miljoner euro positivt. Under 2020 ökade förlustreserveringarna i exportkreditgaranti- och specialborgenverksamheten med 1 166 miljoner euro. Däremot minskade förlustsreserveringarna för kontomedel och placeringar samt inrikes lån och borgen med 29 miljoner euro netto. Dessa påverkades mest av att statens kredit- och borgensförlustersättning höjdes från 50 till 80 procent.

Det negativa resultatet för år 2020 täcktes primärt med tillgångarna fonden för exportgaranti- och specialborgenverksamheten i Finnveras balansräkning och därefter ur statsgarantifonden. En fondavgift på 349 miljoner euro som beviljades Finnvera har redovisat i Finnveras övriga rörelseintäkter. Efter räkenskapsperiodens resultat är moderbolaget Finnveras bufferttillgångar inom inrikes och exportfinansiering för att täcka eventuella framtida negativa resultat 692 miljoner euro. Bufferttillgångarna består av följande: fritt eget kapital inom inrikes finansiering 351 miljoner euro samt tillgångarna i statsgarantifonden efter fondavgift 342 miljoner euro. Statsgarantifonden är en fond utanför statsbudgeten, vars medel influtit genom verksamheten hos de organisationer som föregick Finnvera. fonden täcker ett negativt resultat i exportgaranti- och specialgarantifonden, om medlen i fonden i bolagets balansräkning inte är tillräckliga.

Koncernens räntenetto ökade under 2020 med 23 procent och provisionsnetto med 2 procent från motsvarande period förra året. Värdeförändringarna i poster som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen och valutafunktionens nettoresultat var 2 miljoner euro positiva, då motsvarande förändring förra året var 10 miljoner euro. Omkostnaderna ökade med 5 procent från förra året samt avskrivningar och övriga rörelsekostnader med 12 procent. Detta påverkades av en ökning i indrivningskostnader och kostnader för säkrande av fordringar samt av kostnaderna för inhyrd arbetskraft som rekryterades för att handlägga finansieringsansökningarna. Kostnaderna ökade på grund av IT-kostnader för systemändringar som genomfördes på grund av coronapandemin och på grund av ett pågående projekt för att förnya finansieringssystemen.

Finnverakoncernen
Resultatutveckling
H2/2020
Mn euro
H1/2020
Mn euro
Förändring
%
H2/2019
Mn euro
2020
Mn euro
2019
Mn euro
Förändring
%
Räntebidrag 27 24 14 % 22 51 41 23 %
Provisionsintäkter och -kostnader, netto 75 68 11 % 72 143 141 2 %
Vinst/förlust från poster som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen och nettointäkter från valutaverksamheten 4 -2 276 % -6 2 10 -84 %
Övriga rörelseintäkter 349 0 - 0 349 0 -
Driftskostnader -22 -22 -1 % -19 -44 -42 5 %
Affärsverksamhetens andra kostnader och avsrivningar -4 -4 0 % -10 -8 -7 12 %
Realiserade kreditförluster och förändring i förväntade kreditförluster totalt
netto
-752 -481 56 % -42 -1 233 -43 2 742 %
Rörelsevinst/ -förlust -322 -418 23 % 23 -740 100 -838 %
Räkenskapsperiodens vinst/förlust -325 -423 23 % 22 -748 94 -893 %

Finansieringsutsikter

Enligt Finlands Banks prognos kommer bruttonationalprodukten att växa med 2,2–2,5 procent under 2021–2022. Enligt finansministeriets prognos kommer Finlands ekonomi att växa med 2,5 procent år 2021. Coronapandemins andra våg har bromsat in ekonomins återhämtningstakt.

Finnvera är förberett att trygga tillgången på lånefinansiering till livsdugliga företags i alla skeden av krisen. Finnvera fortsätter borgensprogrammet för bankfinansiering och kompletterar finansmarknaden även med egna lån. Finansieringen av ägarbyten väntas öka, och vi har förberett oss mångsidigt på finansieringen av ny tillväxt. Detta innebär till exempel stärkt finansieringsduglighet för företag med hjälp av Finnveras juniorlån. Efterfrågan på inrikes finansiering väntas under innevarande år vara större än under normala år, men dock lägre än undantagsåret 2020.

Företagens befintliga orderstock har hållit uppe efterfrågan på Finnveras exportfinansiering. Antalet stora nya exportprojekt har minskat, vilket påverkar de framtida volymerna på exportgarantier och -krediter. I likhet med tidigare år påverkas den totala efterfrågan av genomförandet av stora enskilda projekt. Av de centrala exportfinansieringsbranscherna har kryssningsrederibranschen drabbats värst av pandemins effekter. Branschens utsikter påverkas i hög grad av när rederierna återigen kan starta sin verksamhet. Inom övriga stora exportsektorer väntar vi oss att allt fler köpare blir intresserade av finansiering av exportaffärer med krediter garanterade av exportgarantiinstitutet. Vanligtvis påverkar en försämrad tillgång till kommersiell finansiering efterfrågan på finansiering från exportgarantiinstitut.

Finnvera förbereder sig på att svara mot stora finländska företags behov av driftskapitalfinansiering och att lansera nya finansieringslösningar i samarbete med Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsbanken. I ett normalläge är det strategiska målet att rikta större delen av finansieringen till växande och internationaliserande företag, investeringar, ägarbyten och export. I coronavirusläget expanderar vi fokus för finansieringen i syfte att hjälpa alla livsdugliga företag genom krisen.

Resultatutvecklingen under 2021 kommer att påverkas väsentligt av hur coronapandemin framskrider och om den osäkerhet som pandemin medfört upphör. Det avgörande är när och i vilken omfattning återhämtningen börjar. Om den ekonomiska utvecklingen och affärsverksamheten enskilda stora riskobjekt för Finnvera ökar tillräckligt under innevarande år samt förbättrar riskobjektens riskklassificeringar och minskar Finnveras förlustreserveringar, är det möjligt att Finnverakoncernens verksamhet blir självbärande under 2021. Om ekonomin och företagsverksamheten däremot återhämtar sig långsammare, kan koncernresultatet i likhet med år 2020 bli avsevärt negativt.

Ytterligare information:

Pauli Heikkilä, verkställande direktör, tfn 029 460 2400

Ulla Hagman, ekonomidirektör, tfn 029 460 2458

Verksamhetsberättelse från Finnverakoncernens styrelse och bokslut 1.1–31.12.2020, på engelska (PDF)

Distribution:

NASDAQ Helsinki Oy, London Stock Exchange , centrala massmedier, www.finnvera.fi

Årsberättelsen finns tillgänglig på finska och engelska via www.finnvera.fi/finacial_reports

Bilagor