BTS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020

Fortsatt förbättring under det fjärde kvartalet

1 januari–31 december 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 464 (1 865) MSEK. Rensat för valutaeffekter minskade omsättningen med 19 procent.
  • Rörelseresultatet (EBITA) minskade med 63 procent till 90 (245) MSEK.
  • Rörelsemarginalen (EBITA-marginal) var 6,2 (13,2) procent.
  • Resultatet efter skatt minskade med 77 procent till 35 (151) MSEK.
  • Resultatet per aktie minskade med 77 procent till 1,82 (7,84) SEK.

Fjärde kvartalet 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 423 (553) MSEK. Rensat för valutakursförändringar minskade omsättningen med 16 procent.
  • Rörelseresultatet (EBITA) minskade med 49 procent till 45 (89) MSEK.
  • Rörelsemarginalen (EBITA-marginal) var 10,7 (16,1) procent.
  • Resultatet efter skatt minskade med 57 procent till 24 (55) MSEK.
  • Resultatet per aktie minskade med 57 procent till 1,22 (2,86) SEK.

Utdelning

Styrelsen föreslår utdelning för räkenskapsåret 2020 på 1,20 (3,60) SEK per aktie, att utbetalas vid två tillfällen med 0,60 SEK per utdelning.

Kommentarer från VD

”Med vår snabba satsning på virtuella och digitala lösningar har vi lyckats kompensera nästan tre fjärdedelar av det 70-procentiga intäktsbortfallet. Utvecklingen av intäkter och resultat har successivt förbättrats över andra, tredje och fjärde kvartalet.”

Utsikter för 2021

Utsikterna för 2021 är goda; vi bedömer att resultatet kommer att vara väsentligt bättre än under 2020 och i linje med resultatet under 2019.


För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef
BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com 
08-587 070 02
0708-78 80 19

Denna information är sådan information som BTS Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2021 kl. 08.00 CET.

Om BTS Group AB (publ)
BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm med cirka 850 medarbetare vid 35 kontor i sex världsdelar. Vi fokuserar på individerna när organisationer ska genomföra strategiförändringar och arbetar med ledare på samtliga nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera resultat. Vi är övertygade om att man lär sig bäst genom egna erfarenheter. Under 30 års tid har vi skapat engagerande och effektfulla program med en djup och bestående inverkan på deltagarna och deras karriärer. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och stärka de kritiska förmågor som medarbetare och ledare behöver för att skapa bättre affärsresultat.
It’s strategy made personal.
Våra tjänster möter en rad olika kundbehov, däribland: Strategigenomförande, Ledarskapsutveckling, Assessment för urval och utveckling, Affärsmannaskap, Utveckling av säljorganisationer, Coaching samt Digitala tjänster och evenemang med verktyg för genomförande av förändringar.
BTS är partner till närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler än 30 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis: ABB , Chevron , Coca-Cola , Ericsson, EY, Hewlett Packard , Mercado Libre, Salesforce.com , SAP , and Tencent.
BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.
För mer information, besök oss på www.bts.com.

 

Bilagor