Publicering av Industrivärdens års- och hållbarhetsredovisning 2020

Industrivärdens års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2020 är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.industrivarden.se (svensk version) samt www.industrivarden.net (engelsk version).

Den tryckta publikationen kommer att distribueras till aktieägare och övriga registrerade intressenter den 11 mars 2021.


Stockholm den 25 februari 2021

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information, kontakta:

Sverker Sivall, kommunikations- och hållbarhetschef, tel. 08-666 64 00


Informationen är sådan som AB Industrivärden (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschefen Sverker Sivalls (tel. 08-666 64 00) försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021 klockan 10:00.

Bilaga