Mandalay Resources Corporation tillhandahåller rapport om tillgångar och reserver för årsslutet 2020 för Costerfield och Björkdal

Guldreserverna vid Costerfield ökar med 25 %; upprätthåller lång livslängd för gruvan i Björkdal

TORONTO, Feb. 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) har glädjen att tillkännage uppdaterade uppskattningar av mineraltillgångar och -reserver för Costerfield guld- och antimongruva i Victoria, Australien och Björkdals guldgruva i Skellefteå, Sverige per den 31 december 2020. Alla dollarbelopp i detta pressmeddelande avser US-dollar om inte annat anges.

Viktiga punkter:

Costerfield

 • Bevisade och sannolika mineralreserver för guld och antimon ökade med 25 % respektive 22 %, netto efter minskning från produktion 2020;
 • Gruvans livslängd förlängdes med ett år till 2024, netto efter minskning från produktion 2020;
 • Utvecklingen i Youle har ökat tilltron och nästan fördubblat de bevisade reserverna;
 • Framgångsrik utvidgning på djupet i Youle ökar resurser; och
 • På grund av den betydande produktionen av höghaltig malm från Youle under 2020, ingår nu i mineralreserverna ett betydande lager malm.

Björkdal

 • Tillgången upprätthåller lång gruvlivslängd till 2029; och
 • Mineralreserver under jord för guldmängd ökade, netto efter minskning från produktion under 2020.

Dominic Duffy, President och CEO för Mandalay, kommenterar: ”Mandalays prospekteringsarbete 2020 gav framgångsrika resultat både i Costerfield och Björkdal. I Costerfield utökade vi inte bara gruvans livslängd genom att öka mineralreserverna för guld och antimon, vi fördubblade nästan våra bevisade reserver i den höghaltiga Youle-ådern, vilket var drivkraften bakom bolagets operativa vändning och betydande kassaflöde under 2020.”

Dominic Duffy fortsätter, ”Per den 31 december 2020 uppgick Mandalays totala bevisade och sannolika mineralreserver till 799 000 uns guld och 21 900 ton antimon, jämfört med 752 000 uns guld och 17 800 ton antimon vid årsslutet 2019. Dessa mineralreserver lades till med en prospekteringskostnad på 23,24 USD per uns guldekvivalent; ytterligare bevis på våra prospekteringsprograms kostnadseffektivitet och hållbarhet.”

Dominic Duffy tillägger, ”Vi hade betydande tillväxt i Costerfield under 2020 och vi fortsätter att utveckla vår förståelse, och bygger upp tillgångar och reserver, vid Youle-fyndigheten. I en stor insats för regional prospektering har flera mål testats nära Costerfields infrastruktur under jord, vilket har lett till framgången för Browns-prospektet där två borrprogram pågår.”

Dominic Duffy tillägger, ”Prospekteringsaktiviteter vid Costerfield under 2020, i kombination med 4 798 meter åderexploatering längs Youle har inneburit en detaljnivå och tilltro som är tillräckligt för att konvertera och lyfta de bevisade reserverna med 102 000 uns höghaltig malm, utöver ersättning av minskningen. Djupare borrning i Youle har identifierat ytterligare två höghaltiga gulddomäner som till stor del stod för ökningen av troliga resurser på 34 000 ton netto efter den stora omvandlingen till bevisade reserver. Ytterligare borrning efter sista datum för rapportering av uppgifter den 30 november 2020 har visat ytterligare höghaltiga utvidgningar på djupet som anger fokus för ytterligare tillgångs- och reservtillväxt i Costerfield.”

Dominic Duffy fortsätter, ”På grund av den nuvarande långa livslängden i Björkdal-gruvan, låg prospekteringsfokus inte på att utöka mineralreserver, utan på att identifiera områden som potentiellt skulle kunna uppnå högre halter. Detta program visar sig vara framgångsrikt med förekomster av höga halter i Lake Zone Deeps- och Aurora Deeps-programmen. Under 2020 ökade mineralreserverna under jord med 6 000 uns guld genom utvidgningarna av Aurora- och Lake Zone-områdena, men motverkades av en minskning av tillgångarna på 8 000 uns guld i dagbrotten. Detta var resultatet av arbetet med att optimera gruvschakten kring den uppdaterade mineralresursmodellen.”

Dominic Duffy avslutar, ”Under 2021 kommer vi i Costerfield att borra ett antal analoga mål från Youle genom huvudkorridoren i Costerfield vid sidan av utökad borrning vid mineralreserver vid Youle och Browns. I Björkdal pågår en betydande prospekteringskampanj med tonvikt på att bygga upp guldhalt och valmöjligheter i gruvområden. De fyra huvudsakliga fokusområdena ska vara: att identifiera områden med högre halter inom Lake Zone- och Aurora Deeps-områdena, testa höghaltiga åderutvidgningar i öster, tillväxt av resurser inom linsformationer och avgränsning och tillväxt av Aurora.”

Tabell 1: Mineralreserver per den 31 december 2020 och 31 december 2019

 20202019
Reserve CategoryBjörkdal Contained Au (koz)Costerfield Contained Au (koz)Costerfield Contained Sb (kt)Björkdal Contained Au (koz)Costerfield Contained Au (koz)Costerfield Contained Sb (kt)
Proven-11012.8-355.4
Probable5441459.054816912.4
Proven + Probable54425521.854820417.8

Noteringar:

 1. Reserver finns endast i Björkdal och Costerfield.
 2. Se tabellerna 4 och 6 för mer information om antal ton bevisade och sannolika reserver samt halter vid Costerfield and Björkdal, inklusive kvalitetsbrytgränser och behöriga personer.

Tabell 2: Mineraltillgångar, inklusive mineralreserver per den 31 december 2020 och 31 december 2019

 20202019
Resource CategoryBjörkdal Contained Au (koz)Costerfield Contained Au (koz)Costerfield Contained Sb (kt)Björkdal Contained Au (koz)Costerfield Contained Au (koz)Costerfield Contained Sb (kt)
Measured-16420.6-8712.7
Indicated1,08721818.81,07725624.0
Measured + Indicated1,08738139.41,07734436.7
Inferred318896.03021179.0

Noteringar:

 1. Se tabell 3 och 5 för mer information om antal ton samt halter vid Costerfield och Björkdal.
 2. På grund av avrundning kan totalen skilja sig från summan av delkomponenterna.

Nedan återfinns information om uppskattningar av mineraltillgångar och -reserver på varje egendom. Uppskattningarna har utförts eller verifierats av följande oberoende tredje parter: SLR Consulting Ltd. (”SLR”) vid Björkdal; och Mining Plus Pty Ltd. (”MP”) vid Costerfield.

Uppskattningar av mineraltillgångar och -reserver vid gruvorna Björkdal och Costerfield för årsslutet 2020 kommer att dokumenteras fullständigt i oberoende tekniska rapporter som skapats i enlighet med National Instrument 43-101 (”NI 43-101”) som kommer att registreras på www.sedar.com och Mandalays webbplats www.mandalayresources.com inom 45 dagar efter detta pressmeddelande.

Sammanfattning av mineralresurser och -reserver vid Costerfield

Under 2020 har Mandalay borrat totalt 28,3 kilometer (”km”) diamantkärna till en kostnad av 4,3 miljoner USD vid Costerfield. Fördelningen av denna betydande borrningskampanj:

 • 12,8 km för att testa utvidgningarna av Youle-malmkroppen;
 • 5,1 km för att testa andra mål nära gruvan;
 • 8,4 km för att testa regionala mål utöver nuvarande gruvdrift; och
 • 2,0 km borrades i ett enda V-format djupt hål till ett borrhålsdjup på 1 497 m för att testa mineralisering under Augusta- och Cuffley-zonen i Costerfield-systemet.

Förutom borrning slutfördes 4 798 m exploatering på ådern inom Youle-malmkroppen och en mindre exploatering på ådern på 149 meter fullbordades också vid Brunswick-malmkroppen. Flisprover som används vid kontroll av halter inkluderades också i den geologiska databasen och användes i uppskattningsprocessen för mineraltillgångar för att förbättra klassificeringen av mineraltillgångar i områden som nås genom prospektering.

Geologer registrerade och utvärderade kärnborrningen, och utförde dessutom gruvprover vid Costerfield. Alla prover skickades till OnSite Laboratory Services i Bendigo, Victoria i Australien, för provberedning och analys. Geologisk och metallurgisk personal har implementerat QA/QC-processer som omfattar att man regelbundet skickar in platsspecifika och externa standardreferensmaterial, duplikat och råämnen med borr- och ytprover för analys. Platsspecifika standardreferensmaterial har både producerats och certifierats av Geostats Pty Ltd., ett australiskt konsultföretag som specialiserat sig på kvalitetskontrollsystem för laboratorier.

”GIM”-systemet (acQuire Geoscientific Information Management) användes för att lagra och validera alla geologiska data som användes för uppskattning av mineraltillgångar. En tvådimensionell (”2D”) metod för ackumuleringsuppskattning användes för alla modeller. Denna metod anses vara mest användbar för smala ådror i Costerfield. Datamine™ Studio RM-plattformen stöder 2D-ackumuleringsuppskattning och användes för att slutföra uppskattningen av mineraltillgångar. Data för validerad borrning och gruvprover importerades till Datamine och sammanställdes till verklig åderbredd. Guldackumulering, antimonackumulering (ackumulering = verklig åderbredd x åderhalt) och verklig åderbredd uppskattades i en 2D-blockmodell för varje malmgång med metoden ordinary kriging interpolation. Interpolation med metoden inverse distance användes där datatätheten ansågs ha en rumslig densitet som var otillräcklig för ordinary kriging. Uppskattade halter för guld- och antimonådror bakåtberäknades med hjälp av uppskattade ackumulerade data och verklig åderbredd.

Där den verkliga åderbredden är mindre än 1,2 meter, späddes åderhalten ut till en minsta brytningsbredd på 1,2 meter med utspädningshalter på 0 gram guld/ton och 0 procent antimon för litologier. För halter där verklig åderbredd översteg 1,2 meter gjordes ingen utspädning.

Mineraltillgångar uppskattades till en brytgräns på 3,0 gram guldekvivalent per ton (”AuEq”) som fastställdes med Costerfields produktionskostnader för 2020 och med ett guldpris på 1 700 USD/uns och ett antimonpris på 8 000 USD/ton. Brytgräns uttrycks som AuEq för att möjliggöra inkludering och uttryck av den sekundära metallen (antimon) i termer av den primära metallen (guld). AuEq beräknas enligt formeln AuEq = Au + (Sb x 1,50) där Sb uttrycks i procent, och Au är i gram per ton baserat på 1,2 m utspädda halter.

Tabell 3: Mineraltillgångar vid Costerfield, inklusive mineralreserver per den 31 december 2020 och 31 december 2019

 2020
Resource CategoryTonnes (kt)Au Grade (g/t)Sb Grade (%)Cont. Au (koz)Cont. Sb (kt)
Measured Underground34414.15.715619.6
Measured Stockpile1614.86.181.0
Indicated7988.52.421818.8
Measured + Indicated1,15810.23.438139.3
Inferred4735.81.3896.0
      
 2019
Resource CategoryTonnes (kt)Au Grade (g/t)Sb Grade (%)Cont. Au (koz)Cont. Sb (kt)
Measured2839.64.58712.7
Indicated8309.62.925624.0
Measured + Indicated1,1139.63.334436.7
Inferred5336.81.71179.0

Noteringar:

 1. Mineraltillgångar uppskattades per den 31 september 2020 och minskades med produktionen fram till detta datum.
 2. För mineraltillgångar följde man CIM-riktlinjer och mineralreserverna ingår.
 3. Antal ton avrundas till närmaste tusen; guldmängd (uns) avrundas till närmaste tusen och antimonmängd (t) avrundas till närmaste hundra.
 4. På grund av avrundning kan totalen skilja sig från summan av delkomponenterna.
 5. En brytgräns på 3,0 gram guldekvivalent per ton (AuEq) över en minsta brytningsbredd på 1,2 m tillämpas där AuEq beräknas till ett guldpris på 1 700 USD/uns, och ett antimonpris 8 000 USD/ton.
 6. Guldekvivalent (AuEq) beräknas enligt följande formel: AuEq = Au g/t + 1,50 * Sb %.
 7. Geologisk modellering, provsammansättning och uppskattning av mineraltillgångar för uppdaterade modeller utfördes av Joshua Greene, MAusIMM, heltidsanställd på Mandalay Resources.
 8. Uppskattningen av mineraltillgångarna granskades och verifierades oberoende av dr Andrew Fowler MAusIMM CP (Geo), heltidsanställd på Mining Plus. Dr Fowler uppfyller kraven för ”kvalificerad person” enligt NI 43-101, och är den kvalificerade personen under NI 43-101 för mineraltillgången.

De uppmätta och indikerade kategorierna av mineraltillgångar användes för att uppdatera gruvplanen med övervägande användning av metoden strossning med långa hål med cementerad bergfyllning. En brytgräns på 4,0 gram/guldekvivalent ton fastställdes utifrån Costerfields produktionskostnader för 2020 och minsta strossningsbredd på 1,5 meter, med en planerad och ej planerad utspädning vid nollhalt för både guld och antimon. AuEq-halten för mineralreserver beräknas med hjälp av råvarupriser på 1 500 USD/uns för guld, och 7 000 USD/ton för antimon). AuEq beräknas enligt formeln AuEq= Au + (Sb x 1,03) där Sb är i % och Au i gram/ton.

Den finansiella hållbarheten för bevisade och sannolika mineralreserver bevisades vid metallpriser på 1 500 USD/gulduns och 7 000 USD/ton antimon.

Tabell 4: Mineralreserver vid Costerfield per den 31 december 2020 och 31 december 2019

 2020
Reserves
Category
Tonnes (kt)Au Grade (g/t)Sb Grade (%)Cont. Au (koz)Cont. Sb (kt)
Proven Underground20615.35.710211.8
Proven Stockpile1614.86.181.0
Probable39411.52.31459.0
Proven + Probable61612.83.525521.7
      
 2019
Reserves
Category
Tonnes (kt)Au Grade (g/t)Sb Grade (%)Cont. Au (koz)Cont. Sb (kt)
Proven1149.54.8355.4
Probable36014.63.416912.4
Proven + Probable47413.43.820417.8

Noteringar:

 1. Mineralreserv uppskattad per den 31 december 2020 och minskades avseende produktion fram till den 31 december 2020.
 2. Antal ton avrundas till närmaste tusen; guldmängd (uns) avrundas till närmaste tusen och antimonmängd (t) avrundas till närmaste hundra.
 3. På grund av avrundning kan totalen skilja sig från summan av delkomponenterna.
 4. Malmgångar har spätts ut till en minsta brytningsbredd på 1,5 m för strossning och 1,8 m för metallexploatering.
 5. En brytgräns på 4,0 gram guldekvivalent/ton (AuEq) tillämpades.
 6. Råvarupriserna som tillämpas är guldpris på 1 500 USD/uns, antimonpris på 7 000 USD/ton och växelkurs USD:AUD på 0,70.
 7. Guldekvivalent (AuEq) beräknas enligt följande formel: AuEq = Au g/t + 1,03 * Sb %.
 8. Mineralreserven är en undergrupp, endast en känd och indikerad plan, i en gruvas livslängdsplan som omfattar brytning av kända, indikerade och förmodade tillgångar.
 9. Uppskattningen av mineralreserver gjordes av Dylan Goldhahn, AAusIMM under ledning av Daniel Fitzpatrick, MAusIMM, båda heltidsanställda på Mandalay Resources. Uppskattningen av mineralreserven verifierades oberoende av Aaron Spong MAusIMM CP (Min), heltidsanställd på Mining Plus. Spong uppfyller kraven för ”kvalificerad person” enligt NI 43-101, och är den kvalificerade personen under NI 43-101 för mineralreserven.

Nettoökningen på 51 000 uns guld i bevisade och sannolika reserver för 2020 jämfört med 2019 består av tillägget av 107 000 uns guld som adderades genom resursomvandling och ytterligare resurser till Youle samt utvärdering av gruvdrift och totalt 56 000 uns guld som minskats från 2019 års reserver genom gruvproduktion 2020. Nettoökningen på 3 900 ton antimon av bevisade och sannolika reserver består av 10 300 ton antimon som adderats av resursomvandling och ytterligare resurser till Youle samt omvärdering av gruvdrift och 6 400 ton antimon som minskats från 2019 års reserver genom gruvproduktion 2020. Mineralreserverna vid Youle lades till med en prospekteringskostnad på 16,53 USD per uns guldekvivalent.

Sammanfattning av mineralresurser och -reserver vid Björkdal

Sedan sista dagen för rapportering av uppgifter den 30 september 2020 för årsslutet 2020 slutförde Björkdal 68 borrhål på totalt cirka 19 088 m. Sista dagen för rapportering av uppgifter är samma för Norrberget, den 30 september 2017. Dessutom genomfördes med underjordisk verksamhet 5 917 meter exploatering på ådern, som kartlades och testades i enlighet med våra protokoll för kontroll av halter.

Förutom den reguljära uppdateringen av mineraliseringsramarna för att ta hänsyn till ny information om borrning och provtagning, var arbetsflödet och uppskattningsparametrarna som användes för att förbereda årsskiftet 2020 för Björkdals långsiktiga blockmodell i stort sett oförändrade.

En av förändringarna inkluderade tillägget av en klippyta för att fungera som rumslig gräns för guldhalter. Denna yta ses för närvarande som felyta och skapades för att redogöra för den förbättrade förståelsen för dess inverkan på guldfördelningen i ådrorna.

En andra förändring inkluderade användningen av rapporteringspaneler som begränsningar för att utarbeta mineraltillgångsrapporten för Aurora Zone-ådern. Målet med det här nya tillvägagångssättet är att få en mer exakt uppgift om antal ton och halten för Aurora som tar hänsyn till den rumsliga kontinuiteten hos materialet som ligger över brytgränsen såväl som material som ligger under brytgränsen som finns som intern utspädning.

Tabell 5: Mineraltillgångar vid Björkdal, inklusive mineralreserver, per den 31 december 2020 och den 31 december 2019

 2020
CategoryTonnage (kt)Au Grade (g/t)Contained Au (koz)
Indicated Resources
Underground11,4822.32858
Open Pit2,3832.10161
Norrberget Open Pit1443.2915
Stockpile2,5510.6453
Total Indicated16,5602.041,087
 
Inferred Resources
Underground2,3222.06154
Open Pit3,5151.44163
Norrberget Open Pit34.030.5
Total Inferred5,8401.69318
    
 2019
CategoryTonnage (kt)Au Grade (g/t)Contained Au (koz)
Indicated Resources
Underground9,6562.58799
Open Pit3,1142.08208
Norrberget Open Pit1443.2915
Stockpile2,6440.6454
Total Indicated15,5582.151,077
 
Inferred Resources
Underground2,1432.36163
Open Pit3,3381.30139
Norrberget Open Pit34.030.5
Total Inferred5,4831.71302

Noteringar:

 1. Björkdals mineraltillgångar uppskattas med borrhål och provdata per den 30 september 2020 och minskade med produktionen fram till den 31 december 2020. Mineraltillgångar vid Norrberget baseras på sista datum för rapportering av uppgifter, den 30 september 2017.
 2. För mineraltillgångar följde man CIM-riktlinjer (2014).
 3. I mineraltillgångarna ingår mineralreserver.
 4. Mineraltillgångar uppskattas med hjälp av ett genomsnittligt guldpris på 1 700 USD/uns och en växelkurs på 9,0 SEK/USD.
 5. Bulkdensiteten är 2,74 ton/meterför ådror och berggrund. Bulkdensiteten är 2,92 ton/meterför skarnmalm.
 6. Guldprover för dagbrottet begränsades till 30 gram guld per ton.
 7. Guldprover för underjordsgruvan begränsades till 60 gram guld/ton för den första sökningsomgången och 40 gram guld/ton för de efterföljande.
 8. Guldprover vid Norrberget begränsades till 24 gram guld per ton.
 9. Interpolation skedde med metoden inverse distance cubed och med diamantborr, omvänd cirkulation och fliskanalprover.
 10. Mineraltillgångar vid dagbrottet i Björkdal uppskattas med en brytgräns på 0,28 gram guld/ton och begränsas av utformningen av tillgångens gruvhål.
 11. Mineraltillgångar vid dagbrottet i Norrberget uppskattas med en brytgräns på 0,35 gram guld/ton och begränsas av utformningen av tillgångens gruvhål.
 12. Mineraltillgångar vid dagbrottet uppskattas med en brytgräns för block på 0,77 gram guld/ton för alla ådror utom Aurora-ådern. Mineraltillgångarna för Aurora-ådern var begränsade av rapporteringspaneler.
 13. En nominell gruvbredd på minst två meter användes för att tolka ådror.
 14. Rapporterade mineraltillgångar är minskade för tidigare bruten underjordsexploatering och strossning.  
 15. Mineraltillgångar på lager uppskattas till en brytgräns på 0,32 gram guld/ton och baseras på undersökta volymer som kompletteras av produktionsdata.
 16. Mineraltillgångar som inte är mineralreserver har inte visat på ekonomisk hållbarhet.
 17. Det är möjligt att totalen inte stämmer på grund av avrundning.
 18. Oberoende behörig person för mineraltillgångsuppskattningen vid Björkdal och Norrberget är Reno Pressacco, P.Geo., huvudgeolog vid SLR, som är behörig person enligt NI 43-101.

Förutom den normala uppdateringen av långsiktiga wireframes under jord och återoptimeringen av dagbrotten för att ta hänsyn till den uppdaterade långsiktiga resursmodellen, arbetsflöde och modifieringsfaktorer som användes för att förbereda årsslutet 2020, var Björkdals mineralreserver i stort sett oförändrade jämfört med dem som använts under föregående år.

De rapporterade kvalitetsbrytgränserna för uttalandet om mineraltillgångar och mineralreserver ändrades något för att återspegla de högre guldpriser som användes för att bereda uppskattningen. Uppdaterade driftskostnader och ingångsparametrar baserade på faktiska siffror för 2020 och budgeten för 2021 användes i uppskattningen av mineralreserver.

Den finansiella hållbarheten för sannolika mineralreserver bevisades vid ett guldpris på 1 500/uns.

Tabell 6: Mineralreserver vid Björkdal per den 31 december 2020 och 2019

 2020
CategoryTonnage (kt)Au Grade (g/t)Contained Au (koz)
Probable
Underground5,6232.05371
Open Pit3,1571.05106
Norrberget Open Pit1622.815
Stockpile2,5510.6453
Total Probable11,4931.47544
    
 2019
CategoryTonnage (kt)Au Grade (g/t)Contained Au (koz)
Probable
Underground5,4102.1365
Open Pit2,8751.23114
Norrberget Open Pit1622.815
Stockpile2,6440.6454
Total Probable11,0901.54548

Noteringar:

 1. Björkdals mineralreserver uppskattas med borrhål och provdata per den 30 september 2020 och minskade med produktionen fram till den 31 december 2020.
 2. Mineralreserver vid Norrberget baseras på sista datum för rapportering av uppgifter, den 30 september 2017.
 3. För mineralreserver följde man CIM-definitionerna (2014).
 4. Mineralreserver för dagbrottet bygger på gruvdesigner som utförs med en uppdaterad tillgångsmodell som tillämpar en blockutspädning med 100 % vid 0,0 gram guld/ton för block över 1,0 gram/ton och 100 % för block under 1,0 gram/ton, men över brytgränsen på 0,32 gram guld/ton. Tillämpningen av dessa faktorer för blockutspädning bygger på historiska avstämningsdata. En marginalbrytgräns på 0,32 gram guld/ton tillämpades för att uppskatta mineralreserver för dagbrott.
 5. Mineralreserver under jord bygger på gruvdesigner som utförts med en uppdaterad tillgångsmodell. Man använde en minsta brytningsbredd på 3,85 meter för strossar (efter utspädning) och 4,35 meter för exploatering (efter utspädning). Utspädningen gjordes genom tilllägg av 0,5 meter på varje sida av strossarna samt 10 % för utspädning över brytpunkten. Ytterligare utspädning, som sträcker sig från 5 % till 50 %, lades till stross för stross beroende på deras närhet till andra strossar. En sammantagen utspädningsfaktor på 25 % lades till exploateringen. Gruvutvinningen bedömdes till 95 % för innehållna uns inom strossar och 100 % för exploatering. En brytgräns på 0,87 gram guld/ton tillämpades på material som utvunnits i strossar. En stegvis brytgräns på 0,32 gram guld/ton användes för exploateringsmaterial.
 6. Mineralreserver på lager uppskattas till en brytgräns på 0,32 gram guld/ton och baseras på undersökta volymer som kompletteras av produktionsdata.
 7. Mineralreserver uppskattas med hjälp av ett genomsnittligt guldpris på 1 500 USD/uns och en växelkurs på 9,0 SEK/USD.
 8. Ton och guldbehållning avrundas till närmaste tusental.
 9. Det är möjligt att totalen inte stämmer på grund av avrundning.
 10. Oberoende behörig personen för uppskattningen mineralreserverna vid Björkdal är Rick Taylor, MAusIMM (CP), Principal Mining Engineer hos SLR, behörig person enligt NI 43-101.

Nettominskningen på 4 000 uns guld i den sannolika reserven för 2021 jämfört med 2020, omfattar en minskning på 52 800 gulduns som bröts under 2020. Därför lades totalt 48 800 gulduns till reserverna för 2020 års prospekteringsutgifter på 2,2 miljoner USD. Prospekteringskostnaden för att lägga till dessa mineralreserver var 44,88 USD per gulduns.

Behöriga personer:

Alla behöriga personer som återges nedan har läst och godkänt innehållet i detta pressmeddelande angående uppskattningar av mineralresurser och -reserver i detta pressmeddelande.

För Costerfield: Uppskattningen av mineraltillgångarna utfördes under överinseende av Andrew Fowler, MAusIMM CP(Geo), anställd hos Mining Plus och oberoende av Mandalay Resources Corporation. Han är behörig person enligt NI 43-101. Uppskattningen av mineralreserverna utfördes under överinseende av Aaron Spong, MAusIMM CP (Min), anställd hos Mining Plus och oberoende av Mandalay Resources Corporation. Han behörig person enligt NI 43-101.

För Björkdal: Uppskattningen av mineraltillgångarna för Björkdal och Norrberget utfördes under överinseende av Reno Pressacco, P.Geo., Principal Geologist och anställd hos SLR och oberoende av Mandalay Resources Corporation. Han är behörig person enligt NI 43-101. Uppskattningen av mineralreserverna utfördes under uppsyn av Rick Taylor, MAusIMM CP (Min), Principal Mining Engineer, anställd hos SLR och oberoende av Mandalay Resources Corporation. Han är behörig person enligt NI 43-101.

Mer information:

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison International Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt: 647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid dess guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige, för att fortsätta vara ett bolag som genererar ett betydande kassaflöde.

Framåtblickande uttalanden:

Detta pressmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar. Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 31 mars 2020. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.