Maha Energy AB meddelar resultat för fjärde kvartalet 2020 och inbjudan till webcast

Maha Energy AB meddelar resultat för fjärde kvartalet 2020 och inbjudan till webcast

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “bolaget”) presenterar resultatet av fjärde kvartalet 2020. Rapporten är bifogad i detta pressmeddelandet och finns även tillgänglig på bolagets hemsida  www.mahaenergy.ca.

Fjärde kvartalet 2020

 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja och gas var 2 738 fat oljeekvivalenter per dag (BOEPD) (2019 Q4: 3 165 BOEPD)
 • Intäkter om 8,7 miljoner USD (2019 Q4: 13,7 miljoner USD)
 • Rörelsens netback om 4,2 miljoner USD eller 17,66 USD per fat oljeekvivalenter (BOE) (2019 Q4: 9,8 miljoner USD eller 35,00 USD per BOE)
 • EBITDA om 2,7 miljoner USD (2019 Q4: 8,4 miljoner USD)
 • Periodens resultat uppgick till -15,7 miljoner USD till följd av tidigare kommunicerad nedskrivning på 21,0 miljoner USD avseende LAK Ranch (2019 Q4: 2,7 miljoner USD)
 • Vinst per aktie före utspädning om -0,15 USD (2019 Q4: 0,03 USD)
 • Vinst per aktie efter utspädning om -0,15 USD (2019 Q4: 0,02 USD)
 • Tilldelades ett nytt prospekteringsblock, Block 70 (Mafraq) i Oman
 • Borrade och färdigställde Tie-2-källan på Tiefältet och påbörjade borrning av Tie-3-källan den 18 december 2020
 • Reserversättningsgraden (2P) för 2020 var 380% (2019 Q4: 147%)
 • Bevisade reserver (1P) utökades med 183 % främst till följd av överföring av volymer från kategorin bevisade och sannolika reserver (2P) samt förvärv i USA och Oman. 2P-reserverna ökade med cirka 14% jämfört med årsskiftet 2019/2020
 • Listbyte och påbörjad handel på Nasdaq Stockholms huvudlista (MAHA-A.ST) den 17 december 2020

      
Helåret 2020

 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja och gas var 3 301 BOEPD (2019: 3 044 BOEPD).
 • Intäkter om 39,0 miljoner USD (2019: 55,6 miljoner USD)
 • Rörelsens netback om 23,5 miljoner USD eller 20,06 USD per BOE (2019: 41,5 miljoner USD eller 38,96 USD per BOE)
 • EBITDA om 18,1 miljoner USD (2019: 35,9 miljoner USD)
 • Årets resultat uppgick till -10,3 miljoner USD till följd av tidigare kommunicerad nedskrivning om 21,0 miljoner USD avseende LAK Ranch (2019: 19,7 miljoner USD)
 • Vinst per aktie före utspädning om -0,10 USD (2019: 0,20 USD)
 • Vinst per aktie efter utspädning om -0,10 USD (2019: 0,18 USD)
 • Likvida medel om 6,7 miljoner USD (2019: 20,4 miljoner USD)

 

Finansiell information i sammandrag

(TUSD, om ej annat anges)Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2020Q4 2019Helår 2020Helår
2019
Dagsproduktion, netto (BOEPD)2 7383 5803 6023 2883 1653 3013 044
Intäkter8 65911 2267 92611 20713 67239 01855 589
Rörelsens netback4 2477 0414 3777 8589 82523 52341 539
EBITDA2 7205 5143 4366 4348 35418 10435 868
Periodens resultat1(15 702)1 8454073 1912 679(10 259)19 654
Vinst per aktie – före utspädning US$(0,15)0,020,000,030,03(0,10)0,20
Vinst per aktie – efter utspädning US$(0,15)0,020,000,030,02(0,10)0,18
Likvida medel6 68118 03415 69919 19022 4506 68122 450

1 Periodens resultat för fjärde kvartalet och helåret 2020 inkluderar en nedskrivning om 21 miljoner USD.

Brev till Aktieägare

Kära vänner och aktieägare i Maha Energy AB,

En kombination av oförutsedda händelser gjorde det sista kvartalet under 2020 till ett utmanande kvartal för Bolaget. Först, och pga Covid-19, sköts borrningarna av Tie-2 och Tie-3 upp vilket innebar en senareläggning av delar av årets produktion. För det andra så fastnade borr-strängen i Tie-2 hålet – inte 1 gång utan 2 gånger - vilket innebar oönskade kostnader och fortsatt försenad produktion på Tie fältet. För det tredje, det oväntade och tillfälliga vattenflödesproblemet i Agua Grande-(AG) zonen på Tie-1 brunnen orsakade en temporär produktionsminskning under det sista kvartalet. Slutligen, den fortsatta och problematiska GTE-4 renoveringen på Tie-fältet krävde flera återinträden vilket innebar högre renoveringskostnader och försenad produktion. Alla dessa händelser påverkade inte bara produktionsplanen för kvartalet men för även för hela året 2020.

Trots detta så avslutades 2020 som ett rekordår för Maha vad gäller genomsnittlig produktion (dock under våra förväntningar) och med ett positivt operativt kassaflöde från den löpande verksamheten om 19 miljoner USD. Med investeringar om cirka 20 miljoner USD (exklusive förvärv) så har bolaget nästan varit själv finansierat under 2020 vilket är enastående bedrift givet den påverkan Covid-19 har haft på oljepriser, logistik och hälsa.

Vid slutet av 2020 var Tie-2 borrningen slutligen klar och testade över 2 000 fat olje-ekvivalenter per dag vilket var klart över förväntningarna. Dessutom så påfanns AG-zonen in något högre position på strukturen än förväntat och reservoartrycket var också högre än förväntat. Båda dessa resultat var mycket positiva. Tie-1 (AG) produktionen återupprättades före årsskiftet och GTE-4-källan blev slutligen färdigställd efter flera månader av problematiska återinträden. Under januari månad flödestestades GTE-4-källan och nu inväntas en ny pump-installation. I förväntan av minskat reservoartryck beställdes två helt nya quintuplexpumpar i april förra året.  En av dessa skall nu installeras på GTE-4. När pumpen väl installerats kommer GTE-4 brunnen bidra med ytterligare ca 500 fat olja om dagen.

Borrningen av Tie-3-källan förväntas färdigställas under det första kvartalet av 2021. För närvarande, och utan bidrag från GTE-4, producerar Tie-fältet ca 3 100 fat olja per dag, så denna källa kommer att bli ett välkommet tillskott till de nuvarande produktionsvolymerna vid Tie-fältet. När Tie-3 är färdigställd så kommer borriggen att flyttas för att borra Tie-fältets första horisontella borrhål (förutsatt ett miljö-tillstånd). När det horisontella hålet är borrat, färdigställt och anslutet så kommer Tie-fältet att ha rejält med extra produktionskapacitet så att påverkan av de eventuella oplanerade (och kostsamma) produktionsavbrott blir mindre.

Under fjärde kvartalet så noterades Maha vid Nasdaq Stockholm vilket är positivt för bolaget. Processen var lång men till stor nytta. Den tidigare gedigna bolagsstyrningen är nu än mer gedigen. Nuvarande ESG-klimat och sentimentet emot fossila bränslen i Skandinavien är en utmaning för alla bolag verksamma i den fossila energisektorn, och genom att listas på ”huvudlistan” så tydliggör det att ESG är djupt rotat i Maha. Men, efter att ha sagt det, så är Maha Energy, trots allt, ett olje- och gasproduktionsbolag. Vi producerar olja, gas och energi. Vi är del av en industri som tillhandahåller 85 procent av det globala energibehovet. Vi är stolta att betraktas som en av de mer positivt bidragande olje-bolagen då att vi genom vår expertis och teknologi utvinner kolväten som annars skulle ha lämnats kvar i backen. Dessutom slösar vi inga av de resurser vi producerar. I Brasilien, till exempel, omvandlar vi associerad gas till energi och därigenom gör vi energicykeln än mer effektiv. Vi använder oss också av det vatten som vi producerar och återinjicerar det i våra reservoarer så att vi kan utvinna ännu mer kolväten.

Även om 2020 var utmanande för Maha, så var det också ett år då vi ökade investeringstakten genom att tillägga Mafraq (Oman) och Illinois Basin (USA) till våran grundläggande tillgångs-portfölj.  Bägge dessa låg-risk tillgångar är av högsta kvalitet som tillsammans utökat våra 2P reserver med ca 3 miljoner fat och lagt till ca 22 miljoner fat i (2C) betingande resurser.   2P reserversättning graden för 2020 utgick till 380 procent och visar vilken stark grund Bolaget nu står, och kan bygga, på.

2021 har redan startat positivt för oss på Maha. Oljepriset är upp med över 50 procent sedan den lägsta nivån i det fjärde kvartalet. Produktionen har ökat på alla våra tillgångar. Vi har lagt grunden för en väsentlig produktionsökning i alla våra huvudområden; Brasilien, Oman och USA.

Aktieägare, kollegor och vänner, det känns som att vi är i början av bättre tider. Tack för er fortsatta support och tack alla medarbetare på Maha som jag vet arbetar så hårt för oss alla!

Ta hand om er och varandra, och framförallt önskar jag er alla god hälsa.

 “Jonas Lindvall”
Verkställande direktör

Q4 webbsändning idag kl.16:00 CET

Det kommer att hållas en livepresentation idag den 26 februari kl. 16:00 CET (svensk tid) där bolagets VD Jonas Lindvall och CFO Andres Modarelli kommer att presentera kvartalsrapporten och ge en generell bolagsuppdatering. Länk till webbsändningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.mahaenergy.ca och sändningen visas också live på Nyhetsbyrån Direkts YouTube kanal. Frågor under presentationen ställs direkt i kommentarsfältet på YouTube.

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari, 2021, kl. 0300 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Andres Modarelli (CFO)
Tel: +46 8 611 05 11       
andres@mahaenergy.ca

Victoria Berg ( Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

 

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca
1 Periodens resultat för fjärde kvartalet och helåret 2020 inkluderar en nedskrivning om 21 miljoner USD.

 

 

Bilagor