Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 2020

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag bokslutskommuniké avseende 2020 för moderbolaget respektive för koncernen.

JANUARI-DECEMBER 2020
─ Justerat substansvärde ökade med 18 procent och uppgick per aktie till 200 kronor, medan aktiekursen ökade med cirka 3 procent och uppgick till 171,5 kronor.
─ Intäkter från avtal med kunder uppgick till 162,8 miljoner kronor (209,7).
─ Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 14,51 kronor (7,95).

OKTOBER-DECEMBER 2020
─ Justerat substansvärde ökade med knappt 9 procent och uppgick per aktie till 200 kronor medan aktiekursen ökade med drygt 18 procent och uppgick till 171,5 kronor.
─ Intäkter från avtal med kunder uppgick till 40,0 miljoner kronor (61,7).
─ Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 9,31 kronor (4,83).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2020

Inga väsentliga händelser under kvartalet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Styrelsen för Byggmästaren föreslår årsstämman att besluta om att ingen utdelning för närvarande ska utgå pga av rådande bestämmelser kring mottagna covid 19-stöd inom koncernen.

För mer information vänligen kontakta:
Tomas Bergström, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) 
+46-70-317 80 92 | tomas.bergstrom@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 26 februari 2021, kl 07:00.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm, info@andersjahlstrom.se, https://andersjahlstrom.se/

Bilaga