Corline Biomedical AB publicerar bokslutskommuniké för 2020

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2020. Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén. Fullständig bokslutskommuniké finns tillgänglig på Corlines hemsida (www.corline.se) samt som bifogad fil.

VD Henrik Nittmar kommenterar
”När nuvarande kunders produkter med CHS-yta erhåller kommersiellt godkännande uppskattar Corline den årliga potentialen till 85 MSEK på några års sikt. Med årets framgångar i ryggen inom medicinteknik är målet utstakat att ytterligare öka affärspotentialen genom fler kundprojekt och avtal.”

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet

 • Leverans- och supportavtal tecknas i oktober med det amerikanska bolaget Imperative Care för användning av Corlines antitrombotiska ytbehandling CHS™ för produkter inom strokevård. Totalt försäljningsvärde uppgår under första fasen till ca 7 MSEK. En fullt ut lanserad produkt bedöms generera en årlig intäkt för Corline på 35 MSEK.
 • I november meddelas att Magnus Nilsson, tidigare VD för Xvivo Perfusion AB, kommer att föreslås till ny styrelseledamot i Corline
 • Den 30 december tas beslut vid extra bolagsstämma om att genomföra en fullt ut garanterad företrädesemission i Corline, omfattande högst 1 515 901 nya aktier. Priset skall vara 10 SEK och teckningstiden löper från 8-22 januari 2021.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Corline meddelar den 26 januari att den nyligen genomförda förträdesemissionen övertecknades med 342 %, motsvarande 52 MSEK utöver de erbjudna aktierna. 97,8 % av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Totalt tillförs Corline ca 15 MSEK före emissionskostnader.
 • Bolaget avtalar i februari om att förlänga det existerande distributionsavtalet med sin agent JNT Technologies Inc. gällande distribution av Corlines yta för medicintekniska applikationer, CHS™ på den amerikanska marknaden. Avtalet är icke-exklusivt och gäller fram till sista december 2022.

             
             
Ekonomisk översikt över räkenskapsåret 2020

 • Nettoomsättningen under räkenskapsåret 2020 uppgick till 3 696 KSEK (1 064).
 • Resultatet efter finansiella poster under räkenskapsåret 2020 uppgick till – 7 287 KSEK (-9 540).
 • Resultatet per aktie uppgick under räkenskapsåret 2020 till cirka -0,44 SEK (-0,59).
 • Likvida medel uppgick per den 31 december 2020 till 9,0 MSEK (22,9).
 • Soliditeten uppgick per den 31 december 2020 till 89 % (93).

Ekonomisk översikt över fjärde kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 2 536 KSEK (417).
 • Resultatet efter finansiella poster för fjärde kvartalet uppgick till -55 KSEK (-2 116).
 • Resultatet per aktie uppgick för fjärde kvartalet till cirka 0,00 SEK (-0,11).

Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
 • I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

För fullständig bokslutskommuniké, se http://www.corline.se/calendar-and-reports.

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021.

 

 

Corline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget är i färd med att inleda fas 2-studier för Renaparin®, en kandidat för vilken Corline har erhållit särläkemedelsstatus (”Orphan Drug”) i Europa och USA och som är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Dessutom genomförs prekliniska studier inom lungtransplantation för Renaparin®. Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. Bolaget har nyligen tecknat avtal om samarbete med ett antal nya medicinteknikbolag. Läkemedelskandidaterna och de medicintekniska produkterna är baserade på samma grundteknologi.

 

 

Bilaga