Sinch AB (publ): Ändring av antalet aktier och röster i Sinch AB (publ)

Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH

Det totala antalet aktier och röster i Sinch AB (publ), org.nr 556882-8908 (”Sinch”), har under februari månad ändrats till följd av att 1 534 582 nya aktier har emitterats i en apportemission till Movile International Holdings BV som en del av köpeskillingen för förvärvet av Wavy, med de två bolagen Movile Internet Móvel S.A. och Wavy Global Holdings BV, samt att 241 423 nya aktier har emitteras med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner enligt incitamentsprogrammet antaget vid den extra bolagsstämman den 5 december 2016.

Efter emissionen och utnyttjandet av teckningsoptionerna uppgår det totala antalet aktier och röster i Sinch per den 26 februari 2021 till 64 949 675. Genom emissionen och utnyttjandet av teckningsoptionerna har Sinchs aktiekapital ökat med 153 458,2 kronor respektive 24 142,3 kronor och uppgår per den 26 februari 2021 därmed till 6 494 967,5 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Heath
Chief Strategy Officer and Head of Investor Relations
Sinch AB (publ)
Mobile: +46-722-45 50 55
E-mail: thomas.heath@sinch.com

Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor I Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 40 ytterligare länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com

Denna information är sådan information som Sinch AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, klockan 09:00 CET den 26 februari 2021.

Bilaga